Siljan kirke - historiske spor

Åpning mot koret - detalj i romansk stil. Stil-datering av steinbygningen gjøres til siste del av 1100tallet.


Siljan kirke har bevart kor med nisje for østvindu, samt tre vegger av kirkeskipet, bygget i stein på siste halvdel av 1100tallet.
Detaljer fra middelalder er bl.a. krusifiks, 2 båttegninger, signingskors, inskripsjon, døpefont i tre, Maria-nisje og dekorert søylefot ved sydportal.


Ved pålegg om utvidelse på midten av 1800talet ble vestveggen fjernet, og skipet utvidet med en tømmerkonstruksjon.
I 1903 ble kirka utvidet med nytt våpenrom og tårn.Her er noen historiske spor som kan sees:
Inngangsportal i romansk stil.
Gjennom hele middelalderen holder presten messe fra koret. Dette skjer delvis på latin, i lys fra østvinduet og talglys. Røkelse kan ha blitt benyttet ved de viktigste høytider.
Presten har sin egen inngang, samt et lite sakristi. Det er ikke uvanlig at kor-åpning  også er fysisk avstengt med gitter. Skillet mellom prest og menighet er en del av den religiøse tilnærming.
Kun de verdigste i menigheten får se inn til kor og alter. Menigheten står, det er kun lys fra et lite vindu på sydveggen i skipet. Menn står til høyre, kvinner står til venstre.
Rommene har ikke tilført varme.


Østvinduet er eneste lyskilde i koret. Nisja i steinveggen er original. Dekor er fra 1600tallet, i rokokko stil - med draperier i kraftfullt uttrykk. Dette er spor fra tida etter reformasjonen.
Menigheten skal involveres. Språk og liturgi gjøres forståelig. Antagelig lages samtidig golv og benker i skipet. Syd-vindu forstørres.
Lokalt hierarki signaliseres ved faste sittebenker, rangert etter stand og gårdenes status. Gaver til kirka er et medvirkende element.Krusifikset i tre er fra middelalder. Dette viser en seirende konge, med krone og klede i gull og kobolt.
Korset er fra nyere tid.
Krusifikset bæres - med sannsynlighet - i prosesjon på særskilte messedager.
Mikkelsmess kan ha vært en slik anledning. Kirka er innviet til st.Mikael - dvs i september.


Detalj av krusifikset. Rester av gull kan ennå sees.
Krusifikset var fjernet i flere år ved riksantikvaren.
Noen detaljer er blitt restaurert før tilbakeføring til Siljan kirke.
Søylefoten ved høyre sydportal er bevart og synliggjort med en utsparing i utvendig panel.
Motivet er vanskelig å se, men dekoren forestiller en okse. Dette er symbol for apostelen Lukas.
Denne inngangen stenges ved utvidelse av kirka på 1800tallet.Krusifikset henger nå på østveggen i skipet, over inngangen til koret. Håndhøvlet himling og enkle  taklister fra 1800tallet sees.Et signingskors er tegnet på nordveggen.  Det er praksis i katolsk tid at biskopen lager dette ved innvielse av kirka.
Vi vet tidspunktet, som er mikkelsmess. Det eksakte årstall for innvielsen er ikke kjent.
Stilhistorisk tolkes kirka å være fra siste halvdel av 1100tallet. I perioden under den kjente Dag-ætta i Grenland bygges en rekke steinkirker i regionen.
Alliansene konge/lendmenn/kirke bidrar i sum til en begynnende statsbygging.
Kirka er i romansk stil.

Nisje på venstre side i skipet. Denne kan ha rommet en Maria-figur i katolsk tid.
Dette ut fra:
Kvinnene hadde fast plass på venstre side under gudstjenesten.
Maria-kult var et viktig kvinne-innslag før reformasjonen. 
Kulten rettes mot bilder, figurer og lys.
Maria-kulten forlates ved reformasjonen.


Utvendig ser østvinduet slik ut. Åpningen gir lys, men sikrer også mot uvedkommen adgang.
Kor- veggen er lenge kledd inn i både utvendig og innvendig panel. Den blir seinere avdekket.
Merk sikring av steinveggen med smidde jernstenger. - Kan dette være et seinere tiltak?
Vindus-nisjen er den eneste gjenværende originale åpning i Siljan kirke.

 

Copyright © 2020 Siljan Historielag
All Rights Reserved.