Styremøter

styremøter 2019

Referat styremøte 11-3-2019

Damstua

Tilstede: Ann Torild, Aslaug, Svein Åge, Jan Erik, Lars og Torstein

1. Info og meldinger:

Styret gikk igjennom saldolista v/ Aslaug
Lars har hatt guiding på Austad gamle skole, bestilt av helse-etaten. 
Torstein refererte fra møte om frivillighet/nærmiljøsentral i Siljan. 

2 Referert vedtak fra forrige styremøte: Godtgjørelse til styrets medlemmer økes til kr. 600,-, til dekning av faktiske men uspesifiserte utlegg.

3  Ny gårdshistorie for Siljan:
Gjennomgang av strategi for hvordan få presentert og nå ut til alle.
Eks. bruk av aviser, kommunenytt, bokmesse, biblioteket osv.
Hvor mange bestilles? Uavklart foreløpig.
Fortsettelse neste styremøte

4  Turprogram for 2019:
Her er programmet klart og datoer er:
19. mai,  2. juni, 16. juni, 1. september,  22. september.  

5  Toalett Moholt verk:
Det bør bygges i år, så får vi søke kommunen etterpå om midler.

6  Utgifter til brøyting og tilgjengelighet  betales med kr. 1.000.- pr. sesong.

7  Utsending av info og kontingent:

Bl.a. dugnad på friareal Gorningen den 23 april.
Utsending skjer uke 14.

8  Evt: 

Vi bør skape et samarbeid med ytre Siljan velforening. Torstein tar en prat med styret.

Gorningen: Bilsperre ved adkomst bygninger og scene. 
Den glade bruk av uteområdet, benyttes også om vinteren. Behov for søppeltømming og brøyting til toalett.

Austad: Lars tar kontakt med eierne av "nye" Austad skole med hensyn til uteområdet.


Neste styremøte  8. april.

Copyright © 2019 Siljan Historielag
All Rights Reserved.