Siljan Historielag

Årsmøtet for Siljan historielag ble avholdt på Båthuset torsdag 11.februar 2016 
Framlagt årsmelding for 2015 ble godkjent.
Nytt styre, se referat
Uttalelse: Årsmøtet ønsker møteplass i Siljan sentrum.

Årsmelding for 2015

 

 

1          Forrige årsmøte ble avholdt på Båthuset den 4.februar.

I alt 27 medlemmer møtte opp. Leder for årsmøtet ble Harald Stendalen, sekretær ble Lars Vaagland.

Framlagt årsmelding og regnskap ble godkjent uten innsigelser. Aslaug Bøyesen ble gjenvalgt 2 år som kasserer, Torstein Kiste ble ny turleder for 2 år. Lars Vaagland ble gjenvalgt som leder for 1år. Torgunn Myrvang ble ny som revisor, Thor Helge Jahnsen ble ny i valgkomiteen.

Etter årsmøtet ble servert snitter fra Spar Siljan. Deretter underholdt Tormod Aulebo med kulturhistorie og besøksmål i regionale nærområder, inkludert egne opplevelser fra tida på 1960tallet som lærer i Siljan.

 

2          I alt 8 styremøter er avholdt.

Styret har bestått av Rolf Staulen, Ann Torild Norheim, Svein Åge Skilbred, Torstein Kiste, Aslaug Bøyesen og Lars Vaagland.

 

3          Betalende medlemmer var ved årsskiftet 196 personer.

Dette gir en netto nedgang på 4 medlemmer. 10 medlemmer er strøket, 6 nye er innmeldt.

 

4          Det har vært avholdt i alt 5 åpne temakvelder på Båthuset.

Disse hadde følgende innhold:

Naturbilder ved Harald Stendalen

Besso turisthytte ved Kjell Bitustøyl

Austadslippet og milorg ved Trym Staal Eggen

Mykle og Surlikroken ved Viggo Finnerud, Gustav Pedersen og Dag Simenstad

Årets Rubenstur på Hardangervidda ved Sindre Klakegg Bruflot og Ruben Smith

 

5          Fellesturene hadde blant annet disse turmålene:

Sporevann/Steindalen,: 1800talls tufter og gjenværende gårdstun.

Kiste/Teie: kraftstasjon, tunelluttak og steinvelvsbru.

Gorningdammen /Lauv: kraftverksdam og funnsted for stokkebåten

Roligheten/Åsdal: Klokkergården og tuft etter plassen Åsdal.

Moholt/Eidet: Verkssmia og forvaltergården med verksskole og drengestue.

Alle turene har guiding med lokalt kjente. Innspill fra deltakerne bidrar også. I tillegg til opplevelse gir turene sosiale møter på tvers av nettverk. De har dessuten ofte ulik sammensetning.

Laget har kjøpt inn egen bålpanne. Denne har vært i bruk til kaffikoking. Dette har styrket det sosiale samværet.

 

6          Åpning av ny kultursti til Siljuhaugen.

Stien er utført i samarbeid med fylket og kommunen. Historielaget står som hovedansvarlig for gjennomføring. Den er gjort i forståelse med grunneier, driver av jorda samt med menighetsrådet. Laget har også inngått bindende skjøtselsavtale for 10 år framover. Dette inkluderer tilsyn av den kommunale skjøtsel av rideveien. Kulturstien har i alt 6 store info-tavler, med info fra områdets rike kulturspor. Den markerer Siljan som besøksmål i regionen. Den er også et nærmiljø-tiltak.

Offisiell åpning skjedde på prestegårdstunet 28.august. Her deltok også ordfører, kulturleder, regionalavd./ fylket, barnehage, skoleelever fra 5.kl og 8.kl., voksenopplæringa, Trond Engnes m.fl.

Historielaget arrangerte omvisning, quiz , bålkaffi og visning av Siljans første motorsag fra 1946.(Prestegården). Drøyt 110 personer deltok til sosialt samvær og nyttige nettverksmøter i fint formiddagsvær. Skjøtselsavtalen er lagt ut på våre nettsider-Om oss.

 

7          Rydding, merking og info:

Turløyper og kulturminner har også i år blitt rydda. Bl.a. er følgende rydda:
Siljuhaugen, Moholt verk/ smia, Finsrudsaga, Laksjø-stien, Børja –stien, Milorg-løypa og Kastet-stien til Bånntjern.

Det er satt opp treskilt til plassene inn mot Romsdalen.

Det er satt opp nye infoskilt på Båthuset, Damstua, tavlestativ Gorningen, Austad gamle skole, Moholt smie og gravfeltet på Rustad/Thormodsrød.

En statusoversikt over skjøtsel ligger på våre nettsider under kulturminner.

 

8          Båthuset og Damstua har hatt i alt 35 tilstelninger.

Av disse er 20 betalte utleier. Berit Wierød har stått for dette.

Disse foreninger/lag har leid lokaler: Siljan bondelag, Siljan arbeiderparti, LHL Skien-Siljan, Skogmo v.g.s., Siljan høyre, Siljan senterparti. Det har vært to guidinger på Båthuset.

Seniorgruppa ved Ole Kristian Gurholt har hatt 5 sammenkomster på Båthuset.

Damstuegruppa drifter lokalene som frivillig innsats. Dette gjelder også brøyting /strøing samt vårrydding av uteareal. Julebord ble avholdt som vanlig, i år med 28 deltakere.

 

9          Både Båthuset og Damstua ble malt på ettersommeren.

Dugnaden trakk mange folk. Primus motor for hele prosjektet var Svein Åge Skilbred.

 

10       Laget har mottatt en sledekorg fra verkstida.

Giver er Morten Bøe, Torsholt. Dette har vært en kølkorg, som har stått på gården i alle år. Den antas å ha vært brukt i flere år til kølakjøring for Fossum fram til 1867. Korga i flettverk utgjør en sjelden dokumentasjon fra arbeidsliv og håndtverk under jernverkstida.

 

11       Kalender for 2016 er utgitt.

Salget har vært på ca 420. Stk-pris er kr.130.-. Kalendersalget er fortsatt en betydelig inntektskilde for laget. Hans Tveitan bør nevnes som lagets storselger – nok engang.

 

12       Lys og varme er montert i Austad gamle skolestue fra 1878.

Dermed er denne delen av utstillinga blitt tilgjengelig for bruk også i vinterhalvåret.

Ett styremøte ar avholdt her i 2015.

 

13       Nettsidene utgjør lagets hovedarkiv.

Innlegging av stoff skjer fortløpende, i samarbeid med Kjetil Pettersen.

Sidene inneholder etterhvert mye stoff. Dette øker kravene til presentasjon, arkivering og oversiktlighet. Laget ønsker å vise fram sin mangfoldige virksomhet, men også til å inspirere til aktivitet. De tre mest brukte er følgende: Register for kulturminner, kildeoversikt for slektsgranskning og artikkel om Grenland i bronsealder/eldre jernalder.

www.siljanhistorielag.no

 

14       Bok 8 i serien Fra Skrim til Farris – en økonomisk oversikt:

Trykking høsten 2014:                                            kr. 130.000,-

Salg 2014-2015: 390 eks. x kr.300=                     kr. 117.000.-

Tilskudd fra Amundsens minnefond                      kr.   10.000.-

 

 
Referat fra årsmøtet:

Avholdt Båthuset Gorningen torsdag 11. februar 2016 kl. 18.30

 

Tilstede 30 personer.

 

Saker: 1). Valg av møteleder/ sekretær: Ble henholdsvis Lars Vaagland/ Harald Stendalen.

 

           2). Godkjenning av innkalling og dagsorden: Godkjent.

 

           3). Årsmelding for 2015: Opplest av møteleder og godkjent med applaus.

 

           4). Årsmelding for 2015: Gjennomgått av kasserer Aslaug Bøyesen - et ryddig regnskap som viste stor

                 aktivitet. Godkjent av revisorer og et enstemmig årsmøte.

 

           5). Valg: Utfallet ble:

                           Leder: Lars Vaagland                                       Gjenvalg -1 år.

                           Sekretær: Harald Stendalen                             Ny 2 år.

                          Løypegruppe: Svein Åge Skilbred                      Gjenvalg 2 år.

                           Damstuegruppa: Ann Torild Norheim                Gjenvalg 2 år.

                           Turgruppa: Torstein Kiste                                 Ikke på valg

                           Kasserer: Aslaug Bøyesen                                Ikke på valg

 

                           Revisorer: a) Torgunn Myrvang                         Ikke på valg

                                               b). Helge Norheim                       Ny 2 år.

                           Valgkomite: a). Thor Helge Jahnsen                  Ikke på valg

                                                 b). Torstein Kiste                       Gjenvalg 2 år.

 

             6). Budsjett 2016:

                             Budsjettforslag for 2016 ble lest opp. Godkjent uten motforslag.

Et ønske ble framsatt at det nye styret tar en befaring for å sjekke tilstanden og mulighet for visuell utbedring av øvre del av tømmerrenna fra Gorningdammen. Det ble også etterspurt en beslutning vedrørende utbygging av Båthuset. Styret vil ta opp innspillene.

 

           7). Innkomne forslag:

                             Sak møteplass Siljan sentrum. Leder leste opp forslaget stilt til Siljan kommune v/ordføreren.

                             Forslaget går ut på å etablere et aktivitetshus/sosial møteplass i tilknytning til Siljan

                             Torg. Våre argumenter står i brevet. Vedtatt av årsmøtet uten motinnlegg.

 

                             Ordinære årsmøtet avsluttet med blomsteroverrekkelser og gode ord til personer som har stilt

opp for foreningen i mange år! En ekstra takk for langvarig innsats gikk til Berit og Helge Wierød, Hildegunn og Harald Nilsen, Anne Britt og Tore Fagertun samt Otto Austad – gaven ble gitt på hans 90 årsdag. Hans Tveitan mottok blomster for særskilt bidrag til kalendersalget.

 

Etter servering av snitter fra Siljan Spar, viste Torstein Kiste to filmer: En fra båtbruk/gammel fløterbåt fra Gorningen.

Så Kistefilmen fra 1954, med dagligliv og sosiale aktiviteter fra Kistegrenda for ca. 60 år siden Artige filmer som kan sees flere ganger!

 

                             Referent Harald Stendalen.  Årsmøtet vedtok følgende uttalelse: 


Til Siljan kommune ved ordfører Kjell Sølverød

 

Møteplass i Siljan sentrum.

 

Årsmøtet for Siljan historielag oppfordrer med dette kommunen om å etablere et aktivitetshus / sosial møteplass i tilknytning til Siljan torg.

 

Siljan historielag ser med bekymring på det nåværende og særlig det framtidige tilbud i kommunen. Dagens bibliotek på Øverbøstua dekker på langt nær
behovene for en tidsmessig møteplass: Dette gjelder åpningstider, romvolum, og mangel på disponible møterom. Det savnes også rom-muligheter for
fysisk aktivitet og en kafe. Dagens plassering gir begrensete sosiale ringvirkninger.

Det framtidige Siljan trenger en inkluderende og pulserende møteplass:

* Et folkelig kulturhus i sentrum vil bidra gjensidig positivt til øvrige sentrumsformål.

* En sentral møteplass vil styrke Siljan som bokommune., og bidra til innflytting.

* En felles møteplass med aktivitetsrom vil bidra til en bedre folkehelse.

* Den vil bidra til identitet, sosiale møter og nyskapning, noe bygda vår vil trenge i økende grad.

* Kunnskapsformidling om bygdas stedsutvikling er et sterkt ønsket supplement fra historielagets side.

Et kulturprosjekt i sentrum bør innbefatte et driftssamarbeid mellom kommune og foreninger i bygda.

 

Vi ønsker at Siljan skal bestå som kulturfelleskap.

Nødvendige tiltak må derfor iverksettes.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

  • Treff: 3294