Siljan HistorielagÅrsmøtet ble avholdt 3.februar 2017.


Årsmelding for 2016 ble vedtatt.
Årsmelding for 2016    Siljan historielag

 

Vedtatt på årsmøte i Båthuset 3.februar 2017.

       1. Forrige årsmøte ble avholdt 11.2.2016. Årsmelding, regnskap og budsjett godkjent uten motforslag. Ny sekretær ble Harald Stendalen, ny revisor Helge Norheim, øvrige på valg ble gjenvalgt.

          Brev vedrørende utvikling av Siljan sentrum som møteplass ble enstemmig vedtatt.

          Blomster med takk ble gitt følgende for lang og stabil innsats ved drift av Båthuset: Berit og Helge Wierød, Hildegunn og Harald Nilsen, Anne Britt og Tore Fagertun.

          Hans Tveitan fikk en bukett for særskilt innsats med kalendersalget.

          Etter bespisning med snitter fra Siljan Spar viste Torstein Kiste en film fra dagligliv på Kiste fra tidlig på 1950tallet, gjort av besøkende fra Danmark.

 

 1. Båthuset er blitt oppgradert med innlagt vann fra eget borehull og avløp i tett tank. Det er laget ny garderobe og WC i 1 etg. og montert oppvaskmaskin i 2 etg. Utstillingsrom har fått forbedret lys og varme. Uteareal er blitt gruset opp. Utgiftene dekkes ved bevilgning fra kommunen på kr. 300.000.- samt bidrag fra egne prosjektmidler.

 

 1. Bildearkiv på nett er etablert gjennom en avtale med Sveinung Dammen. Arkivet inneholder et bredt utvalg av historisk informasjon. Oppgradering vil skje også framover. Databasen er både en langsiktig lagring og en allmenn publisering.

 

 1. Tømmerrennas øvre del er blitt rensket for gamle bølgeblikkplater og malt med rustmaling.

 

 1. Løypegruppa har arbeidsoppgaver som krever mer ryddeutstyr. En ekstra ryddesag er derfor innkjøpt.

 

 1. Finsrudsaga har fått gangbane på oppsida av steinmurene. Nå kan publikum gå rundt de to pillarene etter oppgangssag ved Lakssjø. Utgiftene til dette er refundert av kommunen til skjøtsel av kommunalt prioriterte kulturminner. Siktelinje fra bilvei og ned til vannet er tilbakeført ved rydding av vegetasjon, gjort av Svein Åge. To halvkløyvinger er satt ut som sittekrakker nede ved vannet.

 

 1. Kullprøve fra rydningsrøys på Holt øde er datert. Resultatet peker mot etablering av røysene på 2.halvdel av 1000tallet. Dette samsvarer i så fall med vår tidligere pollenanalyse fra Holttjern. Røysfeltet ble ut fra befaring og datering registrert av fylket som automatisk fredet fornminne. Lokaliteten er også innlagt på kulturminnesok.no.

 

 1. Turmål på fellesturene i 2016 var disse: Vranghull-Neset, Austad/grendevandring, Bjønndalen-Toa, Hogstad kraft, Ramsdammen. Alle turene hadde bra oppmøte og innholdsrik guiding. Vedrørende Austad-turen:

           Austad gamle skolestue ble åpnet for besøk etter friluftsgudstjeneste med vår nye prest, Agathe. Etter vandring til Bortstua Austad spanderte Guro med familie kaffe med bevertning i bryggerhuset. Gårdshistorie ble formidlet både på tunet      o         og i den historiske våningen fra tidlig 1800-tall.

           På siste del av turen viste Otto fram bl.a.uthulte trerør, tidligere brukt til gårdenes vanntilførsel. Otto overrakte treskia etter pedellen på Austad skole - nå innlemmet i gamleskolens faste utstilling. Disse skia er klenodier som skolehistorie,  
           og kan være fra starten av skolen i 1878.

 

 1. Temakvelder på Båthuset har vært:

         * Hoppbakker fra Siljan og Mykle/ ved Rolf Staulen.

         * Fotografiets historie / ved Magne Thidemansen.

         * Natur og friluftsliv i Telemark /ved Mariken Kjøhl Rødsand.

         * Siljans gårdshistorie på nett / ved Jørn Olsen og Øivind Solberg.

           Samtlige kvelder trakk fullt hus.

 

 1. På forespørsel er Austad gamle skole tilgjengelig for utleie. Det er vedtatt samme leiesum som for Båthuset. Vask blir ordnet i forkant. Kontaktperson er Ann Torild.

 

 1. Næs jernverksmuseum og Telemark museum avholdt en del av årets jernverks-seminar i Siljan. Moholt verk og Båthuset ble vist fram for ca 40 personer, mange av disse sentrale innen historieformidling og jernverksforskning. Siljans bidrag med mye autentisk stoff viste seg å være lite kjent for et flertall av de påmeldte.

          Bygda sitter på en historisk skatt som kan utvikles videre.

 

 1. Styret har over lang tid jobbet inn mot skolene i Siljan. Gjennom Ann Torild og kulturkontoret er vi kommet et skritt videre. Det vil bli fastsatt datoer fra 2017 for elev- guiding som historielaget skal bidra til.

 

 1. Kalender for 2017 er solgt i ca 500 eks. Dette har bidratt til formidling av lokalhistorie langt utenfor egne medlemsrekker. Godt salg styrker også lagets økonomi. Suksessfaktorer har bl.a. vært nok tid til dørsalget og villige selgere.

 

 1. Damstua og Båthuset har hatt disse aktivitetene:

       * Utleier av lokalene; 22 stk. til møter og selskaper.

       * Møter og treff uten betaling; 18 stk., herav 5 seniortreff v/Ole K.Gurholt

       * Rydding av friareal.

       * St.hans feiring med felles grill.

       * Rundvask av Båthuset.

 

 1. Guiding på Moholt verk: 3 stk.

 

 1. Styret har bestått av følgende:

          Harald Stendalen- sekretær, Aslaug Bøyesen - kasserer, Ann Torild Norheim -damstugruppa, Svein Åge Skilbred - løypegruppa, Torstein Kiste - turgruppa, Lars Vaagland - leder. Styret har hatt 9 møter.

 

 
  

 • Treff: 3080