Siljan HistorielagÅrsmelding for 2019 for Siljan historielag

 

Vedtatt av årsmøtet i Båthuset 12.2.2020:

  

1   Årsmøtet i 2019 samlet 35 medlemmer.

Framlagt årsberetning for 2018 , regnskap og budsjett ble vedtatt uten innsigelser. Følgende på valg ble gjenvalgt:
Leder 1 år Lars Vaagland, sekretær 1 år Torstein Kiste, løypegruppe 2 år Svein Åge Skilbred, damstugruppe 2 år Ann Torild Evju Norheim,
kasserer 2 år Aslaug Bakke Bøyesen, valgkomite 2 år Thor Helge Jahnsen, revisor 2 år Torgunn Myrvang.

 

2   Årets temakvelder har inneholdt følgende:

Flyfotoer fra 1953, framvist ved Lars Vaagland.

Birøkt i Siljan og om bienes betydning for naturen, ved Morten Johannesen.

Rovfugl i Telemark, bildekåseri ved Børre Østensen.

 

3   Årets fellesturer har vært følgende: 

Moholt/Moane: Plass med sentral verkshistorie. 34 deltakere.

Kvisla: Gårdsdrift, hotell og båtanløp. 55 deltakere

Øverbøseter: Fløtning på Haukesjødammen, spor etter setring og om lokal fauna.  31 deltakere.

Gorningen: Kom deg ut-dagen / tur til Lauv.ca 25 deltakere

Mykledammen: Myklegrenda rundt, ca 100 deltakere + lokal info

 

4   Det er i løpet av året ryddet følgende løyper og kulturminner:

Siljuhaugen, Finsrudsaga, Lakssjø-stigen, Moholt smie, milorg-løypa.

 

5   Båthuset og Damstua hadde følgende aktivitet:

Båthuset: 12 møter, 17 utleier og 2 med guiding.

Av møtene var 5 seniortreff ved Ole Kristian Gurholt.

Damstua: 10 møter.  Av dette var 3 styremøter for prosjekt tømmerrenna.

Totalt 41 tilstelninger.

Laget feiret den 19.januar jubileum, med inviterte og påmeldte gjester.

Det ble vist bildekavalkade fra 30 år med historielaget, opplest info fra Steffen Stordalen om oppstarten, og opplest
gratulasjonshilsen fra ordfører Kjell Sølverød. Og selvsagt spist god mat med godt drikke til.– Arrangementet viser at laget har
bidratt med både lokalhistorie, formidling og nyskapning på en rekke områder. I tillegg:

Vi har fortsatt et godt sosialt fellesskap.

 

6   Drift av Båthuset med uteareal:

Følgende har vært med i damstugruppa:

Ruth Klemmetsmo Kiste, Anne Britt Fagertun, Synnøve Bergland og Ann Torild Evju Norheim. Hovedansvar er Båthuset. Det er også
arrangert vårrydding ute med grilling + vellykka julebord med quiz og god stemning.

Vask: Berit Wierød og Anne Britt Fagertun.

Utleie: Berit Wierød.

Vaktmester: Torstein Kiste.

Det er utformet eget skjema for internkontroll. Dette ligger i Damstua.

 

7   Gamle Austad skole har gjennomgått sitt første driftsår med historielaget som eier. Strøm til bad og varmtvannsbeholder er slått av
for å spare strøm. Vi har -etter krav - mottatt kr 4.500,- fra nabo-eiendommen for 1 års bruk av vannpumpe.

Det er laget skjema for internkontroll. Dette ligger i kott for sikringsskap.

 

8   Siljankalenderen 2020 ble trykket i 450 eks, rundt 420 er solgt. Det viser seg noe vanskeligere å selge på Spar enn tidligere pga
plassmangel i foyaeen: Postens netthandel før jul tar mesteparten av plassen.  Direkte salg gir best resultater, men krever mer personlig
innsats. Vi har fortsatt selgere som tar ansvar. Tilbakemeldingene er gode på innhold. Ingen feil er innrapportert. Vi når bredt ut om laget
og den lokale historie.

 

9   Prosjekt tømmerrenna er nå avsluttet, etter 2 års innsats. Gruppa «Tømmerennas venner» ved Helge Wierød har vært en pådriver til prosjektet.
Gruppa har også bidratt til rivingsarbeidet. Restaurering er utført av frivillige, mot en begrenset godtgjøring.

Åpning av den restaurerte renna skjedde 19. november med ca 30 oppmøtte.

Som avslutning inviterte historielaget til mat og sosialt samvær i Båthuset.

Dermed har nå Siljan bevart sitt minnesmerke over en særmerket fløtnings-historie. 

Prosjektgruppa: Finn Tallakstad (leder), Terje Kristoffersen (Fritzøe Skoger), Svein Åge Skilbred, Helge Wierød, Olav Eriksen, og Kjell Sølverød (ordfører).

Dugnadsansvar: Olav Eriksen

Sekretæransvar: Siljan kommune

Regnskap: Historielaget ved kasserer

Sponsorer: Skagerak Energi, Sparebankstiftelsen, SMIL/landbrukskontoret

Diverse bidrag: Fritzøe Skoger

Infotavle: Siljan kommune

Prosjektansvarlig: Siljan historielag

Totale kostnader:  kr. 264.853,-

Eksterne tilskudd:  kr. 262.000,-

 

 

10   Moholt verk har fått eget toalett rett opp for parkeringsplassen. Bygget er oppsatt og betalt av historielaget som ledd i opprustning
av et viktig besøkssted. Etter tilsagn mottas en delvis refusjon fra kommunen  i 2020.

 

11  Siljan gårds- og slektshistorie er utgitt av laget i 2019. Bakgrunn for utgivelsen ligger i en betydelig innsamling av kildebelagte data om
bosetting i Siljan fram til ca 1950 – Disse har vært framlagt på de private nettsidene eidangerslekt.no  ved Jørn Olsen. Styret ønsket en
tilrettelegging på papir fordi:

*Nettsider er avhengig av et varig opprettholdt domene. Papir blir stående.

*Bokformat inviterer brukeren på en annen måte enn skjerm.

*Den grundige dokumentasjonen gir ny faktakunnskap om Siljan.

*Utgivelsen vil bidra til felles tilhørighet, historisk identitet og økt forskning på slekt og samfunnsutvikling.

Det ble arrangert bok-lansering på Siljan bibliotek 14.oktober, med fullsatt sal.

Manus: Jørn Olsen + medhjelper Øivind Solberg.

Volum: ca 1600 sider, herav et omfattende navneregister.

Design omslag: Pål Gunnæs.

Formatering og trykking: Tanche Nilssen

Tilskudd: Siljan formannskap kr 30.000,-. Amundsens minnefond kr 10.000.-

Godtgjøring til Jørn Olsen: Kr. 30.000.-

Salgspris: kr. 1.200,- pr sett.

Foreløpig salg: 125 stk

Gaver/godtgjøring: 14 stk

Restopplag: 68 stk

 

12   Det er startet et nytt prosjekt for rideveien over Fiskebekkås. Både vi og Siljan turlag ønsker et samarbeid om oppgradering av
info og markedsføring av en historisk vei, - også kalt «gamle sørlandske hovedvei». Nåværende info er over 25 år gammel, og er til dels
nedslitt. Det er avholdt to møter og en befaring, samt sendt søknader om økonomisk bidrag.

Fra styret har stilt Jan Erik og Lars.

 

13  Stokkebåten fra Siljan: Dette klenodiet fra jernalder er nå tiltenkt en fast plass i nybygget til Telemark museum. Åpning forventes våren 2021.
Historielaget har bidratt med datering av båten, og har lenge ønsket den utstilt. Dette vil bli en døråpner mot en sjelden og lite kjent kulturhistorie.

Framvisning av båten forutsetter en relativt kostbar glassmonter – her vil det bli behov for ekstern støtte. 

 

14  Nettsidene våre driftes av leder, med teknisk assistanse av Kjetil Pettersen. Dette er i praksis vårt største arkiv, og har jamnt godt besøk.
Over tid har disse over 10 000 brukertreff: nr 1 Grenland i bronsealder og eldre jernalder, nr 2 Kulturminner og fornminner i Siljan.

 

15   Jan Erik har bidratt fra historielaget til kommunens ti-topper. Ansvar: 3 av toppene.

 

16  Laget har bidratt med lokalhistorie for voksenopplæringa. Undervisning med tolk ble gjort over to dobbeltimer, bl.a. med en powerpoint.
Deltakerne var flyktninger fra Syria. Fra historielaget stilte Jan Erik og Lars.

 

17  Styret har  avholdt 9 styremøter og har bestått av følgende:

Sekretær: Torstein Kiste

Kasserer: Aslaug Bakke Bøyesen

Damstugruppe: Ann Torild Evju Norheim

Løyper: Svein Åge Skilbred

Turer: Jan Erik Skilbred

Leder: Lars Vaagland

 

18  Medlemskap 31.12.2019:  

180 betalende, herav  56 som familiemedlemmer.

 

Etter årsmøtet :

Påsmurte rundstykker og kaffe.


Bilder og refleksjoner ved Ann Torild Norheim:

På rundreise i Cuba. 

 


 

  • Treff: 1750