Siljan Historielag

Årsmelding for Siljan historielag for 2011.

 

Vedtatt på årsmøtet 16.2.2012.

 

 

1 Årsmøtet 2011:

Møtet ble avholdt 10.2. med 25 deltakere.

Møteleder ble Helge Norheim, sekretær Lars Vaagland.

Framlagt årsrapport, regnskap og budsjett godkjent. Ny i styret: Jenny Håtveit. Gjenvalg av Pål Gunnæs og Tore Kvaale. Nye i valgkomiteen: Ole Kristian Gurholt og Tor Lund.

Etter årsmøtet – som vanlig kaffe, snitter og sosialt samvær.

Bildekavalkade ble vist, med tittel: Tilbakeblikk på prosjektet Frasluringtilbiff .

Svært mange i salen var deltakere i prosjektet, og fikk da ikke med seg alle aktivitene. Nå fikk vi en gjenopplevelse av det som skjedde. Mønstringen i 2010 ble en av Siljans største noensinne.

Kavalkaden utgjør samtidig en dokumentasjon av en viktig begivenhet.

 

2 Brev til ordfører:

Årsmøtets vedtak om brev vedrørende styrking av kulturfunksjonen ble overlevert til ordfører Gunn Berit Holmelid.

Et foreløpig resultat av brevet er at arrangementer i Siljan umiddelbart fikk prioritert spalteplass i kommunenytt.

 

3 Styret:

Styret har bestått av Hans Tveitan, Tore Kvaale, Jenny Håtveit, Helge Norheim, Pål Gunnæs og Lars Vaagland.

Det er avholdt ialt 6 styremøter siden årsmøtet.

 

4 Turer:

Det ble gjennomført fire fellesturer: Næs jernverk, Langevann-Galten, Vindfjell og Presteseter-Vindoren. Tur til Middagskollen ble avlyst pga svært dårlig vær.

Alle turene var guidet av lokalkjente. Dette bidro til utbyttet av turene. Unntatt bilturen til Næs ble de øvrige godt besøkt. Turen til Sandsvær trakk også endel folk fra Lardal.

 

5 Jernverksmarked på Moholt:

Marked og jernverksaktiviteter ble arrangert av historielaget ved masovnen 3. og 4. september.

Arrangementet innbefattet visning/salg av ulikt håndtverk og honning, jernverksløype for barn og ungdom, fekteoppvisning, guiding, hestekjøring med firehjulsvogn mm. Salg av mat: Kjærlighetssuppe, sluring på bål, skuffekaker, pølser etc.

Innslaget var knyttet opp til skuespillet Slemdals bankende hjerte, som ble avholdt i kullkjelleren.

Markedet utgjorde således en nyskapning, og ga liv til miljøet rundt jernverket på Moholt.

Mange fra laget bidro her, sammen med andre frivillige.

Søndag er vanligvis den beste dagen, men regnskyll og svarte skyer ødela mye av oppmøtet.

Uansett: Mange oppdaget jernverket på Moholt. Utstillere knyttet nye kontakter. Det ble dessuten er svært trivelig stemning blant frivillige, utstillere, skuespillere og publikum. Ca 25 gjennomførte jernverksløypa: Denne innbefattet bl.a. praktiske forsøk på smiarbeid, flettverk og tøyvask på gamlemåten. En halvpart av kullmile var satt opp for anledningen. En ekte kølabrenner, Otto Austad, fortalte fra egne opplevelser med milebygging.

Det ble rigget til store telt både til utstillere, kafe, matlaging og info.

Antall utstillinger og aktiviteter: 34.

Antall personer som bidro til arrangementet: Vel 40.

I tillegg solgte skoleelever nystekte vafler til inntekt for egen skoletur.

Markedet gikk med overskudd, takket være økonomisk bidrag fra kommunen. (Utbetalt i 2012).

-Et regelmessig Siljan-marked bør kunne videreutvikles, og bli til en suksessfaktor for kulturliv og næring i bygda.

 

6 Info og løyper:

Ny infotavle i A4 format er oppsatt på yttervegg Båthuset. Denne informerer om bygning, utstilling, utleie og guiding.

Infotavle ved Eikhaugen på Austad er fornyet, da den gamle var ødelagt. Tavla informere om gravfeltet, gullfunnet og stedets status i jernalder.

Løypegruppa har gjennomført dette: Rydding av sti til Børja. Rettet opp og avstivet gangbru til Børja. Rydding av vegetasjon rundt tømmerenna fra Gorningdammen.

 

7 Ute-areal ved Gorningdammen:

Vaktmester og Damstuegruppa har igjen stått for vårrydding av området.

Lokale ildsjeler har laget ny flytebrygge, som de også tar det praktiske ansvaret for.

Folk i skogeierlaget arbeider med å skaffe en overbygd sittegruppe.

Det har ikke lykkes å få noen til å ta ansvar for muring av en fellesgrill.

St.Hans ble feiret med felles grilling, bål og skaukaffi ved Damstuegruppa. Svært mange møter opp på denne kvelden, til en av bygdas fineste utearealer.

Julegran ble også iår satt opp foran Damstua.

 

8 Båthuset:

Utleie av lokalene har gått noenlunde i balanse. Alt overskudd er brukt til inventar.

Utstillinga i 1 etg.var søndagsåpent i sommermånedene. To skoleelever ble leid inn som vakt.

Pga uvanlig dårlig sommervær ble badeområdet lite brukt. Dette påvirket besøkstallene. Flere gjennomreisende stoppet pga skiltet på Austad. De som kom, var positivt overrasket over tiltaket. Tilbudet er nytt i Siljan, og bidrar til økt bruk av Båthuset.

Julebord ble avholdt 9.des. med 29 deltakere og sang/musikk ved Torbjørn Nordbø. Arrangement ved Damstuegruppa.

Vaktmesterfunksjon for bygninger og uteareal har vært ivaretatt ved Tor Åge Halvorsen. Han har nå fratrådt vervet. Helge Wierød fortsetter funksjonen inntil videre.

Store deler av vaskegruppa ønsker nå avløsning. Det har ikke lykkes å skaffe nok folk til å overta.

Styret etterlyser også frivillige til å organisere aktiviteter på Båthuset. Lokalene er for en stor del ledige i uka.

 

9 Guiding:

Dette var første året tilbudet kom igang. Guidinga gjelder til Moholt jernverk, Børja, Gorningen-området og Båthuset. Vi hadde fire guidete opplegg iår. Det ble høstet gode erfaringer på formidling. Gruppa ønsker seg flere oppdrag framover.

Markedsføring blir en viktig faktor videre. Det ønskes et samspill med skolen.

Guidegruppa har bestått av Pål Gunnæs, Tore Fagertun, Helge Wierød og Lars Vaagland.

 

10 Medlemmer:

Vi har nå ialt 212 medlemmer, dette inkluderer 2 personer pr. betalt familiemedlemskap.

En svak nedgang signaliserer at laget stadig bør jobbe med rekruttering og aktivisering.

 

11 Nettsidene:
Laget ønsker å videreutvikle de nye nettsidene. De mest populære sidene har hatt 800-1000 besøkende. Dette er vi svært fornøyd med. Det jobbes fortsatt med å gjøre sidene mer brukervennlige.

 

 

12 Kalender 2012:
Denne gang ble den utformet i ny layout, med blomstermotiver fra Siljan.

Opplaget på 500 er praktisk talt utsolgt, mye pga et svært aktivt dørsalg ved enkeltpersoner. Iår har vi for første gang dekket hele bygda.

Kalenderen er med på å skape en felles identitet.

Kalendersalget gir samtidig lagets største inntekter utenom kontingenten.

Vi ønsker fotoer – fra alle tidsperioder, både fra Siljan og omegn.

 

13 Nye fornminner Siljan:
Det ble i 2011 registrert hele 43 nye fornminner på strekningen Prestegården-Høyset-Hagen. Dette ble gjort som ledd i etablering av ny gang og sykkelvei i dette området. Funnene bekrefter tidligere rapporter om høy aktivitet i jernalder, særlig i omådet Midtbygda vest.

Av størst interesse er kanskje kokegroper og stolpehull på Prestegården syd.

Rapport foreligger på lagets reol i Siljan bibliotek og på våre nettsider.

Steinøks fra yngre steinalder/eldre bronsealder ble funnet på Høiset. Øksa ble vist fram i monter under planuka.

 

14 Stokkebåten fra Lauv:

Styret har hatt et møte med prosjektleder Bjørn Rudborg for Porsgrunns sjøfarts-museum, som nå er påbegynt.

Vi presenterte ideen om at den unike båten fra jernalder bør overflyttes fra Telemark museum til foyaeen i museet. Den vil da kunne fungere som blikkfang sentralt på en moderne møteplass i Grenland. Den kan symbolisere flere elementer, som: Ferdsel på vann, lange tradisjonslinjer, godt håndtverk/estetikk, byttehandel, kulturimpulser etc. -Forslaget ble positivt tatt til etterretning.

 

15 Pollenanalyser:
Laget har pågående et bestillingsarbeid hos pollenanalytiker Helge Høeg. Pga stor arbeidsmengde er forskning og rapport ennå ikke ferdigstilt. Laget har satt av kr. 40.000.- til prosjektet. Beløpet foreslåes forskjøvet til neste år.

 

16 Temakvelder:

Disse seks temakvelder ble holdt på Båthuset i 2011:

Tore Larsson: Jakt og fiske i Norge fra 1871 og fram til idag.

Jarle Vadder: Fangstmann på Svalbard.

Pål Nymoen: Båtfunn i Skienselva forteller.

Torbjørn Greipsland: Drøm og dramatikk i det norske Amerika.

Gerd Kristiansen: Nye strategier for fellesskapet etter 22.juli?

Kjetil Helgerud og Willy Solberg: Natur og filuftsliv i Siljan – og litt til.

 

Damstugruppa sto for det praktiske, styret bidro med temaer og markedsføring.

Kveldene tiltrekker seg ulike grupper, og bidrar til innholdsrike opplevelser. Temakveldene utgjør et integrerende kulturtilbud i bygda. Her er du velkommen uavhengig å kjenne noen.

Og Siljan får vist fram Båthuset.

Damstuegruppa trenger også nye folk som kan bidra til temakveldene.

 

17 Siljan sentrum:
Det har vært avholdt plan-uke i samfunnssalen i høst. Prosessen med å videreutvikle Siljan sentrum fikk en svært god start, med fulle hus. Mange medlemmer fra historielaget bidro ved å delta på de ulike temadagene.

Laget har arbeidet aktivt for en sentrumsprosess over flere år.

At prosessen nå er løftet opp på politisk og administrativt nivå er svært positivt for Siljans framtid.

 

 

18 Rikard Berges pris:

Prisen for 2011 ble delt mellom Historisk Forum (Skiensboka) og Siljan historielag. Laget vårt mottok prisen for prosjektet «Fra sluring til biff» høsten 2010.

Prisen er en anerkjennelse for rapporten om Treschow-streiken i 1911, samt kreativ formidling av lokalhistorie. Se øvrig begrunnelse på nettsidene til Telemark historielag.

 

  • Treff: 3964