Siljan HistorielagÅrsmøtet i 2023 ble avholdt på  Båthuset onsdag 15. februar.

Årsmøtet samlet ialt 39 frammøtte.
Etter årsmøtet ble det servert snitter fra Lisbeth Øverbø. Siste del av programmet var ved Barbara Ida de Haan fra og om Telemark Museum. Blant annet om videre planer for stokkebåten fra Siljan. Her kan det skje spennende formidling i nær framtid.
Årsmeldinga kan leses her:           Årsmelding for 2022           
Siljan Historielag

 

 

  1. Årsmøtet i 2022 ble avholdt 23. mars på Båthuset med 34 frammøtte. Tidspunkt for årsmøtet ble forskjøvet grunnet smittevernreglene. Møteleder: Harald Stendalen. Sekretær: Torstein Kiste. Framlagt årsmelding, regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt. Som ny turleder ble valgt Øistein Ekornrød. Øvrige valg var gjenvalg.

Etter bevertning holdt Olaf Baasland foredrag om den gamle heivei fra Steinsholt over Siljan til Gjerpen.

 

 

  1. Turer i 2022:

*15.mai: Rusletur i Opdalen, fra speiderhuset/ gml.bedehuset til bolig/gml. Vestby butikk og til grendehuset/med tidligere skole og barnehage. Her var det mange som bidro med mye info.

*5.juni: Tur til Neset og Treskillingsodden. Guide: Tore Fagertun

*19.juni: Tur fra Grorud kapell til hoppbakken og Hustup. Info ved Rolf Staulen m.fl.

*14.august: Tur fra Skilbred langs Opdalsvannet. Guide: Jan Erik Skilbred.

*18.september: Tur fra Løkkebommen til Løkka på gammel vei fram til øvre Gåserud. Lokal info ved Karsten Helgerud og Lars Vaagland.

 

 

  1. Temakveld på Båthuset: 26.oktober hadde Harald Nikman bildekåseri om jernbanen i Grenland. Dette ga fullt hus og mye nytt for de frammøtte. Arrangementet var etterlengtet etter lang nedstenging på grunn av covid-pandemi.

 

 

  1. Den gamle rideveien fra Loppedåpan til Kikut ble oppgradert med info om den historiske kongevei. Prosjektet ble prioritert som en av to blant 192 søkere av riksantikvaren. Organisering ble utført av egen prosjektgruppe. Siljan turlag sto for prosjektledelse, regnskap samt bygging av ny trebru over Fiskebekk. Historielaget stod for utforming av info og oppsetting av tavler og nye skilt. Hovedinfo står nå på Loppedåpan, Vanntårnet og Kikut/fv 32. Ialt 13 personer utførte 310 timers dugnad. Siljan turlag og Skien turlag fortsetter med vedlikehold av turvei og tavler.

          Åpning av ny info om kongeveien skjedde ved Vanntårnet den 30.oktober med ordfører Kjell Sølverød.  Nær 100 personer gikk til Fiskebekkåsen          for sosialt samvær, bålfyring, kaffi og mat. Arrangementet tiltrakk seg flere aldersgrupper fra ulike miljøer.

 

 

  1. Sommerdager i Siljan ble arrangert 10.- 12. juni på friareal Gorningen for første gang. Frivillige fra laget stilte opp ved Lena Barth Aarstads «språkssjov». Båthuset ble brukt av musikerne på aktivitetsdagene. Arrangementet var ved kommunen/kultur, næringsforening og menighetsråd. Det samlet ulike aldersgrupper og vil videreføres.

 

 

  1. Julemarked den 26.november 2022 ble det største til nå, med stort oppmøte og mange utstillere. Laget solgte Siljankalenderen 2023 og boka Eget skogrike. Vi delte ut varm gløgg fra lagets egen bålpanne, plassert midt i markedet. Julemarked ved Siljansenteret er også arena for utdeling av kulturpris, næringspris og trekking av gevinster for årets ti-topper i Siljan. En positiv tilvekst på markedet var Siljan smielaug. Tradisjonshåndtverk bidrar til praktisk kunnskap og skaper nye nettverk.

 

 

  1. Damstuegruppa gjennomførte vår-dugnad på Gorningen friareal den 26.april med ca. 25 deltakere. Julebord på Båthuset ble avholdt 25.november i samarbeid med turlaget. Anne Britt og Ann Torild har stått for utleie og vask. Økt utleie har medført økt arbeidsmengde. Gruppa ønsker derfor flere til å bidra.

          Torstein har som vaktmester bistått med brøyting, tilsyn av septik, utskifting av vannfilter m.m. samt gjennomføring av årlig internkontroll.

          Det er gitt egen godtgjøring for drift i 2022.

 

          Utleie og møter i 2022:

          Båthuset  - 38 totalt. Herav:

          20 selskaper/utleie

          8 møter/utleie

          3 guiding

          1 sommerdager

          6 historielaget inkl 4 ved seniorgruppa

 

          Damstua  - 11 totalt. Herav:

          4 utleie

          7 historielaget

 

 

  1. Oppgradering og vedlikehold på Båthuset: Skraping og vask av utvendig tak og vindskier er uført ved malerfirma Aleksander Skoglund. Taket blir behandlet med tjærebeis og vindskier blir malt i 2023. Utskifting av varmepumpe er utført ved Flatemo Inneklima. Medlemmer av styret har stått for vask av vinduskarmer og rensk av takrenner.

 

  1. Løyper som er rydda: Siljuhaugen m/gravfelt, Finsrudsaga, Moholt verk/smia, Lakssjø-stien over Fossåsen samt stien til bygdeborgen på Børja. Trebrua her er veltet. Den er derfor ikke lenger gangbar. I samarbeid med kommunen, Skagerak Energi og Fritzøe Skoger planlegges prosjekt for fjerning av bru og oppføring av ny løsning.

 

      10. Siljankalenderen 2023 ble trykket med opplag på 300 og solgt ca 250 stk. Dermed fortsetter nedgangen i salget. Dette gir et noe mindre       overskudd enn før. På innhold gis likevel gode tilbakemeldinger.

 

     11. Bok nr 9/ Eget skogrike ble utgitt i desember 2021. Salget ligger nå på nær 300 stk, av et opplag på 400. Det mangler fortsatt salg av 45    bøker for å nå balanse på kostnad.

 

     12. Styrets medlemmer: Torstein Kiste/sekretær, Ann Torild Evju Norheim/damstugruppe, Aslaug Bakke Bøyesen/kasserer, Svein Åge    Skilbred/løype, Øistein Ekornrød/tur og Lars Vaagland/leder.

 

     13. Medlemsoversikt pr 31.12. 2022 viser 173 betalende medlemmer, herav 75 enkelt og 49 familie. 6 medlemmer er gått ut, 3 medlemmer er    kommet inn. Dette gir en netto nedgang på 3.

 

 

 

  • Treff: 557