Siljan Historielag

Siljanhistorielag

 

ÅRSMØTE I BÅTHUSET 10.2.2011

 

Årsrapport for 2010

 

 

1. Årsmøtet 2010 ble holdt 9.2. med 29 deltakere.

Møteleder Lars Vaagland, referent Pål Gunnæs. Rapporter og budsjett ble godkjent. Det ble vedtatt et tillegg i formålsparagrafen om at laget også skal arbeide for et levende kulturfellesskap i Siljan.
Årsmøtet ønsket ikke å ta ansvar for tømmerrenna.Etter forslag fra Harald Nilsen.oppfordres frivillige til å arbeide med bevaring av renna, eller deler av denne. Fritzøe og Siljan kommune anmodes
om tiltak for å bevare øvre del.

Årsmøtet oppfordrer styret og lagets medlemmer til å snu en negativ medlemsutvikling det siste året.

Kontingent ble økt til kr. 200 for enkeltmedlemskap og kr. 300 for familiemedlemskap.

 

2. Styret har bestått av:
Helge Norheim (sekretær), Kaare Brauti(kasserer), Tore Kvaale (turgruppe), Pål Gunnæs(Damstuegruppe), Hans Tveitan (løypegruppe) og Lars Vaagland (leder). Det er avholdt 6 styremøter, derav to
fellesmøter med Damstuegruppa og turgruppa.

 

3. Fellesturer – fem gjennomførte:

Fritzøe jernverksmuseum ved guide Otto Authen, Movannshallen med gudstjeneste og skogsløype, Brevik med byvandring (åpen), Kvisla med tunvandring samt båttur til Trollkjerka, og bilttur til
Skibberdalsseter med fottur til Kopatunell og dam.

Tur med TT til Vindfjell 13.mai avlyst pga mye snø.

Medhjelpere til Tore har vært Ove Håtveit, Åge Gonsholt, Tore Fagertun og Svein Åge Skilbred.

 

4. Arrangementet «Fra sluring til biff» ble avholdt søndag 29.august ved Gorningdammen.

Dette ble både en 100-års markering, et familiearrangement og et forskningsprosjekt på Siljan som sosialt miljø.

Arrangementet trakk over 600 deltakere fra alle aldersgrupper. Aktivitetene var mange:

Skogsarbeiderløype for barn og ungdom, snekring av fuglekasser, gamle barneleker, lage fløterhaka, bålmat med svartkjel og steikepanne, diverse tradisjonsmat til både smaksprøve og salg, salg av
pølser og is, skuespillet «Gjennombrudd - med kvae på hendene», salg av forskningsrapport, utstilling i Båthuset med foto og tekst fra dagligliv og arbeid i Siljan, introduksjon av 3 nye GEO tavler.
Taler ble holdt av Rolf Jørn Karlsen (forbundssekretær) , Dag Terje Andersen (stortingspresident) , Helge Mæland og Lars Vaagland.

Ialt 50 frivillige bidro direkte til arrangementet. I tillegg bidro15 personer med det nye skuespillet til Jeanne Bøe. Stykket handlet om en autentisk begivenhet i Slemdal for nøyaktig100 år siden:
Konflikten mellom skogsarbeidere og godseier høsten 1910. Jeanne hadde både regi og hovedrolle.

Styringsgruppa for prosjektet besto av ialt 10 personer fra Fellesforbundet Telemark, Fellesforbundet Vestfold og Siljan historielag. Vi stilte med Harald Nilsen, Helge Wierød og Lars Vaagland. Disse
sto også for den praktiske organisering av arrangementet. Damstugruppa organiserte egen matgruppe. Også folk fra bygdekvinnelaget, ytre Siljan velforening, revygruppa samt enkeltpersoner bidro
til arrangementet.Matsalget gikk med et overskudd på ca. 9.000 kroner.

Det ble ført eget regnskap for prosjektet ved målerkontoret i Telemark, jfr egen mappe.

Overskuddet er ikke ennå helt avklart, men det vil gå uavkortet til historielaget.

Både TA og Varden hadde relativt store oppslag om arrangementet dagen etter.

Magasinet fra Fellesforbundet brakte artikkelen «Historisk skogsfest i Siljan», med et opplag på 150.000. Siljan fikk dermed markert seg utad med et klart særpreg.

I tillegg skapte arrangementet en ny interesse for Siljan som sosialt miljø.

Prosjektet har også skapt nye nettverk.

Prosjektet ble avsluttet med en felles dugnadsfest ved Gorningen 18.september. Her var bl.a. Stort bål, kaffe, sluring, pølsegrilling, kaker etc. og gitar/sang ved Torbjørn Nordbø. 35 frammøtte hadde en
kjempekveld ute i det fri. Denne gang ble det ikke bruk for å krype inn i Båthuset.

 

5. Nye infotavler til kulturstier ble satt opp:

Badeplass Øverbøtjern , Damstua, Moholt verk, Finsrudsaga, Romsdalsrønningen.

I tillegg er kverninfoen ved Øverbøtjern fra 2005 laget på ny tavle, da den gamle ble uleselig.

Prosjektet er støttet som helsetiltak ved Telemark fylkeskommune,

Historielaget har stått for utarbeiding og oppsetting, design ved Grenland Reklame, trykking i værbestandig kvalitet ved Atles Trykkeri.

 

6.Uteareal Gorningen:

Det ble i 2010 ryddet bort noen trær, som ble hogd opp til ved.

Bukk, geit og drag er gitt av Erling Holtsdalen.Laget har pusset dette opp, og montert utstyret på stativet ved inngangen. Skogsredskapet framstår dermed som et blikkfang for friarealet. Ingen andre
har maken til monument.

Veien inn til Båthuset er om sommeren avstengt med kjetting. Dette for å hindre uønsket motorferdsel og camping. Opplegget har vært en ubetinget suksess for alle parter. Alle leietakere får låne
nøkkel for egne tilstelninger.

Kommunen har bekostet fundamenter og stativ for GEO-parkens tre nye tavler.

Infoen er tilpasset området ved Gorningen, og øker opplevelsesverdien.

Det er avholdt befaring med Nordstrøm vedrørende lokalisering av et planlagt kanohus.

 

7.Ny utescene, båplass og sitteareal.

Nytt av året er oppsetting av utescene med enkle sitteplasser, ny bålplass, grusing av sitteareal, samt legging av kabel til scenen. De direkte utgifter på ca. kr. 52.000.- er dekket med kr 10.000 fra
kommunen, resten fra historielaget. Scene og bålplass er tilgjengelig for alle. Bruk av strøm må avtales med laget, da den er lagt opp med egen bryter fra vår kasse i Båthuset. Det betales ingen leie
for denne strømbruken.

Scenen ble introdusert ved det amerikanske jazz-orkester BYU Syntehesis lørdag 3.juli, etter spontant initiativ fra Rolf Isaksen.

Scenen fikk sin store ilddåp den 29.august, med fullsatt uteareal.

Siljan har fått en møteplass med regionalt potensiale.

 

8.Fem temakvelder på Båthuset:

Jan Erik Tangen med «Nye Grenlandsboka»

Morten Harangen med «Gjennom Norge med dampskip og karjol» (sammen med årsmøtet)

Sylfest Lomheim om norsk språkutvikling

Ove Mellingen om Telemark og nærhistorie

Ruben Smith/Ragnar Hylland om ringmerking av fugl.

Alle kveldene trakk fullt hus. Damstuegruppa sto for rigging og servering. Arrangementene tiltrekker ulike folk, og har dermed tilført Siljan en tiltrengt sosial møteplass, på tvers av interesse-foreninger
og private nettverk.. Kveldenes læringsinnhold har dessuten vært høyt.

Alle husstander i Siljan har mottatt egen oversikt over temakveldene. I tillegg er dette sendt til utenbygds medlemmer av laget.

Temakveldene har vært et samarbeid mellom Damstuegruppa og hovedstyret. Det har vært fast inngangspenge på kr.100 pr. person. Overskudd blir tilbakeført hovedkasse.

 

9.Laget har hatt ansvar for både faste turstier og bidratt til lokale prosjekter:

Rydding av vindfall på sti til Børja, samt reparasjon av gangbrua. Rydding av sti Laksjø – Moholt verk.

Rydding av sti Brånaskottet- Sandbrekkene. Rydding av sti Brånaskottet- Prestegårdsseter-Roligheten

Rydding av sti Brånaskottet-Stærte.

Brev er sendt kommunen om sikring av Børjabrua i forhold til en økende utglidning.

Medhjelpere til Hans har vært Bjørn Arne Skilbred, Jan Erik Skilbred, Hans-Daniel Myrvang, Helge Norheim og Tore Fagertun.

 

10.Utbygging av Båthuset:

Styret ønsker en utbygging av Båthuset med 22 m2 i to plan. Dette vil gi rom til kjøkken, vannklosett 1.og 2.etg, samt lagerplass.

Det har vært møte med teknisk etat om ansvarsfordeling og planer for utbygging av Båthuset. Tegninger, kostnadsoverslag og søknad er utført av Lars.

Byggesøknad med avløpstillatelse er innvilget av teknisk etat.

Rådmannen har lagt inn et kommunalt bidrag på kr. 287.000.- i økonomiplanen for 2014.

Dette har status som forslag, og må evt bevilges av kommunestyret.

Laget ønsker at bevilgningen skyves fram til 2012.

Installering av vann med kjøkken og WC vil åpne for økt bruk av bygdas mest særpregete møtelokale.

 

11.Nye nettsider.

Vi holder på med å legge om til web-programmet JOOMLA. Dette skal bli lettere å finne fram i, samt lettere å oppdatere.

 

12.Medlemsverving.

Laget har gjennomført en vellykka vervekampanje i 2010. Alle medlemmene fikk tilsendt egen vervebrosjyre. Denne er også lagt til i kalender for 2011.

Laget har forøvrig en meget stabil medlemsmasse, som tilfører verdifull støtte.

Laget har pr.1.1.2011 240 betalende medlemmer. Etter en liten nedgang i 2009 er dette nå snudd til en netto vekst på 17%. Vervekampanje pluss høstens store 100 års markering har innvirket
på det gode resultatet.

Laget rekrutterer stadig flere medlemmer utenfor Siljan - totalt bor nesten en av fem utenbygds. Dette betyr at laget også utgjør et regionalt nettverk

Medlemmene oppfordres til å fortsette verving i egne nærmiljøer.

En økende medlemsmasse styrker arbeidet for Siljan som sosial møteplass.

 

13. Siljankalenderen 2011

Det er solgt ca 500 kalendre – i all hovedsak ved direkte dørsalg. Denne form for salg gir laget en brei kontaktflate utad.

Samtidig ble 2011-kalenderen en dokumentasjon fra 100-års markeringa den 29.august.

Mange samler på kalenderen som historisk kildestoff.

14.Damstuegruppa har hatt følgende aktivitet:

Vårdugnad på uteområdet. St.hans-bål med fellesgrill. Masse folk benyttet seg av dette. Styrker Gorningen som møteplass. Relativt enkle tiltak som gir stor gevinst.

Julebord i Båthuset. Åpent for alle, også ikke-medlemmer. Interessen er økende. Et blitt en god tradisjon, denne gang også med underholdning ved Torbjørn Nordbø.. Vi er aleine i bygda om et slikt tilbud.

Gruppa har også stått for utleie av lokaler, vasking, rydding og tilrettelegging ved temakveldene.

Vaktmestertjenester er utført av Tor Åge Halvorsen.

Øvrige medlemmer har vært Ruben Smith, Berit Wierød, Anne Britt Fagertun, Hildegunn Nilsen , Synnøve Bergland og Pål Gunnæss.

Brøyting er gjort av Birger Austad. Nærmere info i egen årsrapport ved Berit Wierød.

 

15.Utstilling og forskningsrapport:

Utstillinga
«Fra sluring til biff -1910- 2010» ble  ferdigstilt forbindelse med arrangementet august. Dette ble en milepæl for historielaget. Utstillinga rommer lånte og gitte gjenstander, samt tekst og 
bilder fra dagligliv og arbeid fra det produktive Siljanmest fra 20-tallet til utpå 60-tallet.. Den handler både om slit, familiefelleskap,mestring,stolthet og praktisk kreativitet.

Montasjer er også gjort i 2.etasje. Dermed rommer bygningen nå en permanent utstilling.

Utstillinga er i hovedsak gjort ved Pål Gunnæs, Helge Wierød og Lars Vaagland.

Håpet er at utstillinga kan gi inspirasjon til nye slekter om å løfte en kulturarv videre.

Fra 2011 vil alle leietakere av Båthuset få tilgang til utstillinga ved utleie, dersom dette ønskes.

Egen forskningsrapport ved Helge Mæland ble utgitt som 100års-minne. Rapporten viser utstillinga i en kortversjon. Den er tilgjengelig i Båthuset for trykkepris, kr. 30.-pr.stk. Selvbetjent betaling i kasse
ved inngangsdør. Siljan skole har kjøpt klassesett av rapporten til skolens undervisning.

Summen av rapport, utstilling, lokaler og geografisk plassering har gitt Siljan et sæpreg i region søndre Vestfold/Grenland.

 

16.Skog og land.

Laget har mottatt autentisk materiale fra skogsarbeidernes faglige virksomhet. Dette gjelder bl.a. lokale forhandlingsprotokoller fra 1916-1922 og 1923-1931. Avisutklipp fra 1910 og 1926 konflikten, diverse
referatkopier og papirer etter Kristian Norheim. Overlevert fra styremedlem Helge Norheim.

Laget har også mottatt referater, notater, kvitteringer, utklipp og div.medlemsbøker etter Peder Norheim. Innlevert ved Finn Tallakstad.

Historielaget sitter dermed på nasjonalt betydningsfullt arkivstoff om den sosiale utvikling på 1920 og 30-tallet. Mye av dette stoffet dannet bakgrunn for forskningsrapporten til Helge Mæland.

 

17.Stokkebåten fra Lauv:
Denne 
båten er tidligere datert gjennom et lokalt prosjekt til 240e.kr. Båten er dermed en av landets eldste. Den har ligget magasin siden 1935, og bør nå løftes fram lyset. Styret har sendt en henvendelse 
til Telemark museum om at den blir fast utstilt et av de planlagte regionale museumsbyggenten på Klosterøya eller Porsgrunn. Vi imøtese den forbindelse også konkret forskning på båten.

 

18.Tre pollenanalyser:
Laget 
har tidligere gjort avtale med Helge Høeg om C14-prøver og faglige analyser av tr eulike myrprøver fra Siljan. Pga generelt tidspress har han ikke rukket å ferdigstille mer enn en. Denne er lagt ut på 
våre nettsider. Laget håper på en fullføring 2011.

Siljan vil da sitte med Grenlands beste lokale referanser på botanisk utvkling etter istid. Sammenholdt med spor etter menneskelig påvirkning, vil denne også beskrive bosetting og utvikling av landskapet.
Dette er Siljan-forskning som også kan flettes inn i et fornyet stokkebåt-prosjekt.

Telemark fylke har støttet pollenprosjektet med kr. 20.000.-.Disse midlene ligger inn på vår konto til utbetaling ved fullføring.

 

19.Ti-topperen 2010:

Disse turmål var med dette året: Ruggefjell, Skum, Skriua, Signalkulen/Middagskollene, Mælakollen, Ramsås, Holmefjell, Nordkollen, Skum og Oredalskollen.

Prosjektet er styrt av kommunen. Historielaget har bidratt ved Hans Tveitan.

Antall brukere har hatt en jevn stigning hvert år. Ti-topperen har etablert seg som en merkevare for Siljan.

 

20.TA-pris for 2010:

Laget har mottatt årers TA-pris på kr. 10.000.- for sitt bidrag til vår felles historiebevissthet samt nyskapning av Båthuset som sosial arena.

Vi takker og bukker, og deler æren med de mange som har bidratt – både medlemmer, ikke-medlemmer, slemdølinger og utenbygds.

 

  • Treff: 3841