Siljan Historielag

Årsmelding for 2009 – Siljan historielag

 

Vedtatt av årsmøtet 9.2.2010:

 

 

 

 1. Vårt aller første årsmøtet på Båthuset ble avholdt 11.2.2009, med i alt 39 frammøtte medlemmer. Året 2008 ble avsluttet med et ”overskudd” på drøyt 40.000 kroner. Dette skyldes at pollenprosjektet er finansiert, men ikke utbetalt.

Lasse Trædal kåserte over boka Skaufolk: Frå øks til hogstmaskin. Endel av stoffet er hentet fra Siljan og Mykle.

 

 1. 9 styremøter ble avholdt i Damstua. Medlemmer av styret har vært Tore Fagertun, Pål Gunnæs, Tore Kvaale, Kaare Brauti, Helge Norheim og Lars Vaagland.

 

 1. Turgruppa har arrangert i alt 5 fellesturer:

Gamleveien fra Skien og Vettakollane (med STT). Viddaseter (med menighetsrådet), Skauguttleiren/Vallerdalsås og Lilleøkter/Tokleiv.

 

 1. Båthuset har hatt sitt første hele driftsår.

Damstugruppa har driftet både bygning og tilstelninger. Lokalet har hatt 23 betalende leietakere i perioden.

Driftsutgifter pluss møteutgifter har vært i balanse med driftsinntektene, med sum rundt kr. 22.000.-. Vask ved utleie er gjort på frivillig basis av Hildegunn, Berit og Anne Britt. Inntekter fra dette har dermed bidratt til den økonomiske balansen.

 

 1. Skilt mot Båthuset og Børja er oppsatt ved avkjøring fra fylkesvei.

Dette er skjedd etter påtrykk fra historielaget. Kultur ved Morten Nystad har finansiert egenandelen for skiltet.

 

 1. Historiske kart er innkjøpt fra Statens kartverk på Hønefoss.

Utgiften dekker scanning av store originalkart fra 1870-tallet. Kommunen har printet disse ut på papir for oss. Kartene er digitalt tilgjengelige på lagets nettsider. Papirutgavene rulleres på lagets reol i Siljan bibliotek.

Kartene utgjør en enestående kilde til kunnskap om bl.a. husmannplasser, ferdselsårer og navn fra en viktig periode i bygdas historie.

 

 1. Stolheis er innkjøpt og montert i Båthuset.

Dette har vært en meget stor investering for laget. 2.etasje er dermed gjort tilgjengelig for alle grupper. Avtale om pliktig, årlig ettersyn er inngått med leverandør.

 

 1. Prosjektet med Siljan ungdomsskole ble avsluttet i 2009.

Det ble fingravd og analysert på Tangen og Moholt verk. Fotomontasje fra dette er vist på Biblioteket og på Båthuset. Oppmåling av tufter ble forsøkt. Kart-innmåling ble mislykket. Enkelte elever skrev ned egne opplevelser av prosjektet.

En kort oppsummering av det treårige prosjektet:

Skoleverket mangler kapasitet for bearbeiding og kontinuitet i denne typen prosjekter.

Historielaget trenger flere aktive med forskningskompetanse.

Likevel:

-Elevene fikk et visst innblikk i bygdas hverdag på 1800-tallet.

-Endel av lagets medlemmer ble bedre kjent både på de historiske steder Tangen og Moholt verk.

-Prosjektet avdekket et stort lokalhistorisk forskningspotensiale for Siljan.

Resultater:

Moholt verk: Avtorving av mur til stangjernshus og vassgroper fra ca.1730

Avtorving av rester etter kullovn og deponi av malm og slagg.

Avtorving av produksjonstuft ved nåværende parkeringsplass.

Kulturkontoret har finansiert maskinell vegetasjonsrydding og grusing av gangvei.

Plassen Tangen: Synliggjøring av tuft etter våning og tuft etter mulig bryggerhus

Oppsamling av rester etter bruksgjenstander i tuftene

Tangen-oppsitterne leverte tjenester og produkter til verket.

 

 1. Historielaget deltok på Siljandagene 2009 gjennom sentrumsarrangementet på lørdag. Vi hadde en innendørs utstilling med fotomontasje og funngjenstander fra husmannsplassen Tangen og Moholt verk. Vi hadde større gjenstander knyttet til skaudrift utendørs. Kaffebål og trivselskrok. Publikum fikk utlevert 20 spørsmål om arbeidsredskaper og dagligutstyr, samt spørsmål om de tre berg-forekomster i Siljan.

Styret har sendt en evaluering til kommunen over årets tilstelning.

Hovedinnholdet her er at Siljandagene i framtida bør rustes opp, for å trekke et breiere publikum. Bygdas identitet vil bl.a. handle om å utvikle denne typen møteplass.

 

 1. Styret har uttalt seg i forbindelse med reorganisering av kulturetaten. Det er i den forbindelse sendt åpent brev, og gjort uttalelser til radio og avisene. Brevet er gjort tilgjengelig på våre nettsider.

Hovedinnholdet er at styret frykter at omleggingen resulterer i en lite nyskapende etat. Kulturfelleskapet i bygda blir i så fall svekket.

 

 1. Damstugruppa har arrangert to hyggekvelder, et Damstuetreff og julebord på Båt-huset. En oppsummering er at hyggekvelder uten et samlende tema, ikke gir den ønskete respons fra publikum

Det har vært et åpent høstmøte - ”En reise i nordisk natur” med Øivind Sandum.

Bildekvelden med Sandum ga et godt utbytte for de frammøtte. Denne typen tilstelninger frister til gjentakelse.

 

 1. Boka ”Å høre til” ble gitt ut høsten 2009.

Stoffet er hentet fra direkte kilder over en 150års periode. Bidragsytere har vært bl.a. skoleelever, innvandrere og noen av lagets medlemmer. Intervjustoff og ulike personlige notater er også benyttet. Dagligliv og historiske tidsspenn kommer fram i denne boka. Fargetrykk har økt salgsverdien. Boka har vært til salgs på Siljansenteret, Siljan Auto, servicekontoret og bokhandlere i Skien. Opplag 500 eks. Salg foreløpig ca. 280 eks. Økonomisk målsetting er å komme i balanse.

 

 1. Løyperydding er foretatt ved Kilmyr - en ny trase for Laksjøstigen.

Romsdalsløypa er vedlikeholdt ved Kjell Ekornrød. Børjastigen er vedlikeholdt ved Tore Fagertun. Løypeansvarlig har ikke disponert noen organisert arbeidsgruppe. Dette har svekket kapasiteten for funksjonen.

 

 1. Kalender 2010 er produsert og solgt.

Kalenderen bidrar til kunnskap om bygda, samtidig som den formidler en felles identitet. Nyere bilder har også fått plass. Dette inviterer til større kjøpergrupper.

Dørsalg har utgjort det aller vesentligste av inntjening. Kalendersalget er eneste direkte overskuddsaktivitet i laget, og finansierer dermed andre aktiviteter. For å videreføre denne inntekstkilden, forutsettes motivasjon for personlig salg.

Styret trenger dessuten en stadig tilførsel av nye og gamle bilder.

Kalenderen i dagens form innebærer en identitetsfaktor for bygda, og bør stadig videreutvikles.

 

 1. Fotokonkurransen 2009 ble gjennomført som fellesprosjekt med historielaget og kulturetaten. Konkurransen tiltrakk seg rundt 50 innsendte fotoer. Kåring av premier ble gjort på høstens bygdekveld i kommunehuset. Styret har et håp om at kommunen viderefører denne konkurransen.

Fotokurset på Båthuset bidro også til interessen. Båthuset har vist seg ypperlige til både kurs og fotoutstillinger.

 

 

 1. Nettsidene til Siljan historielag blir fortløpende oppdatert.

De inneholder både nyheter og kildestoff fra Siljan. Etter hvert utgjør sidene en viktig del av lagets arkivbase.

 

 1. Lagets reol på Øverbøstua/Siljan bibliotek inneholder bøker, tidskrifter og ulike forskningsrapporter fra Siljan. Kart fra 1870tallet, montasje fra prosjekt Tangen og Moholt og geo-informasjon er i år vist.

 

 1. Historielaget har tatt initiativ til 100 års-markering av skogsarbeider-streiken i Slemdal i 1910. Fellesforbundet som inkluderer Skog og land, har sagt ja til å delta i et samlende kulturprosjekt.. Prosjektet ”Fra sluring til biff” er satt til søndag 29.august på Gorningen. Det søkes også om midler til et nytt teaterstykke ved Jeanne Bøe.

 

19. Laget hadde i 2009 en netto nedgang i medlemsmassen. Årsaken er for lav rekruttering av nye medlemmer.

 

 • Treff: 3354