Siljan Historielag

Årsmelding for 2004 - Siljan historielag

 

1.Årsmøtet i fjor ble holdt 12.2.04 med 36 tilstede. Tema for kvelden varUlvejegeren fra Snurrenved Jan Christensen fra Grenland Ættehistorielag. Vi fikk en innføring i slemdølenes utvandring til Amerika, og hvordan finne sporene etter dem i kildearkivene.

 

2.Gorningprosjektet: Damstua står ferdig restaurert. Elektrisk strøm er ikke tilkoblet, slik at utleie ennå ikke har vært aktuelt. Stua brukes som treffsted. Styret har gjort arbeid med finansiering av Båthuset. Restaurering av Båthuset påbegynnes våren 2005. Uteplassen er avgrenset med hoggen stein hentet fra Mykle, gitt av Fritzøe. Biler skal ikke parkere inne tunet. Det vil bli satt opp skilt om dette. Hvis laget ser et behov, kan vi -etter avtale med kommunen- også fysisk stenge innkjøring.

 

3.Arkivskap: Styret har gjort innkjøp av et brannsikkert skap. Dette står plassert kulturkontoret i kommunen. Det skal inneholde alt laget utgir og samler av historisk stoff. Dette inkluderer lydbåndopptak av Siljan-folk.

 

4.Børjaprosjektet: Laget har inngått avtale med kultur-kontoret om vedlikehold av sti og gangbru ut til Børja. Løypegruppa har startet opp med dette. Vi får dekket utgiftene til dette.

Muren ved tunnellinntaket ble vårt initiativ i år reparert av Skagerak, som også har egen-interesse av denne tilkomst-veien. Dette gjør at stien er trygg mot utrasing for framtida.

 

5.Fløterprosjektet: Laget arrangerte åpen kveld 25. mars Øverbøstua. Ca.70 oppmøtte ble guidet gjennom kvelden av Åge Gonsholt ved visning avnyelysbilder fra fløtning i Siljan-vassdraget. Temaet fanget opp svært mange som har vært borti tømmerhaka, dette var gledelig. Også yngre folk viste inter-esse. Møtet ga også støtet til innsamling av flere bilder.

Vi ser med dette et potensiale for Båthuset framover - som fløtermuseum for både Lågendalen, Larvik og hele Grenlands-regionen.

 

6.Datering av bygdeborgen: 28. og 29. oktober arrangerte laget et utgravingsprosjekt Børja. Faglig ansvarlig var Ingrid Ystgaard fra Kulturhistoriske Museer i Oslo. Vi laget en sjakt under steinmuren, og fant der kullrester etter treverk. Datering av bygdeborg er aldri før gjort i hele Grenland, dette er et pionerprosjekt i et kjent bygdeborg- område. Interessen for temaet er stor også utafor Siljan. Dette medførte gode oppslag i både TA, Varden og Skiens-posten.I tillegg var det reportasje i radioen, sendt både lokalt og riksdekkende.

Laget stilte med egen leir og matlaging i gryte sydspissen av Børja.

9.klasse ungdomskolen ble invitert. Den ene klassen stilte opp, og var svært fornøyd. Dette handlet for dem om utvikling av identitet, og kontakt med bygdemiljøet.

Ca 20 medlemmer av laget deltok i dette tiltaket. Vi ser fram til resultatene av kullprøvene, og venter i spenning. Resultatene vil publiseres info-tavle seinere.

 

7.Fagforening og arbeidskamp: Laget har videre engasjert seg i stoffet om slemdølenes innsats for landets velferdsutvikling tidlig 1900-tall. Rolf Jørn Karlsen fra Fellesforbundet holdt et engasjert innlegg om dette temaet den 18.november.

Ca 40 tilhørere fikk et innblikk i en lite påaktet historie. Både Ole Andersen Kiste og det totale fløtermiljøet fikk ros for sin banebrytende innsats. Laget har også hentet stoff Vestfold Fylkesarkiv. Laget har innledet et positivt samarbeid med LO om utvikling av Damstua/Båthuset.

 

8.Turer 2004: Turene til Nordkollen, Milemoen/Synken, Fossum, Movann og Romsdalen samlet rundt 30-50 personer pr. tur. Dette er gledelige tall. Det er stor spredning i hvem som kommer, avhengig av lokaliteten. Vi registrerer også at mange har med de yngste i familien, slik at generasjoner kan møtes. Turene har vist seg å være en viktig faktor for nettverk og identitet i bygda.

Som tidligere var Menighetsrådet samarbeidspartner årets juni-tur.

 

9.Heiveien til Steinsholt: Denne stigen ble rydda for ca 20 år siden, initiativ av Olaf Baasland. Seinere hadde laget en fellestur dit. I mellomtida er deler av traseen grodd igjen. Styret tok i år initiativ til en felles befaring sammen med Lardal historielag. En rekonstruksjon av stigen er et plan-stadium. Løypegruppa har i år rydda traseen opp Rønningane til Bjønneskottet. Denne kan anbefales som turvei for eksempel til Mælakollen og Ramsås.

 

10.Muntlig overlevering: Styret har bestemt seg for å intervjue utvalgte personer om gamle dagers Siljan. Jon Skilbred, Lars Ekornrød og Nelly Kullerud er foreløpig intervjuet. Arbeidet utgjør en lokal dokumentasjon som kan bidra til en utvikling av bygdas identitet.

 

11 Mat i Siljan: Historielaget deltar sammen med flere i kommunens prosjekt om innsamling av lokalt stoff om dette temaet.Hella Norheim og Oddbjørg Gustavsen representerer laget fram mot en bokutgivelse i løpet av året.

 

12.Dialekt i Siljan: Telemark Mållag har i 2004 gitt ut bok om ulike målformer i Telemark. Av lagets medlemmer som har bidratt til stoffet nevnes særlig Asbjørn Nordbø og Ragnhild Løver.

Boka er kjøpt inn til lagets reol biblioteket.

 

13.Foto-arkiv: Styret har gjennom hele året arbeidet med historisk bildemateriale fra bygda. Vi har over 300 bilder scannet i tilfredsstillende oppløsning. Disse har vi også opplysninger om. Opplysningene følger svært sjelden i de eldre album, slik at nålevende personer vil være avgjørende kilder. Mange utenom lagets rekker har også bidratt.

Laget vil fortsette dette arbeidet framover. Materialet vil brukes til dokumentasjon, publikasjoner, utstillinger og lokale prosjekter.

 

14.Kalender : Årets kalender ble trykket i 400 eks. Dette er en økning 100 eks. Derav er solgt rundt 350. Det økte salget sprer stoffet rundt til flere enn tidligere. Interessen for lokal kunnskap ser ut til fortsatt å øke. Ellers har vi lagt vekt variasjon i motiver. Vi garanterer ikke for riktige opplysninger, da kildene våre også kan ta feil..

Hovedhensikten er likevel å ut bildematerialet - at folk kan se dette sjøl.

 

15. Medlemmer: Laget har fått 11 nye innmeldte medlemmer i løpet av 2004.

I tillegg har mange betalt inn familiekontingent. Dette har styrket laget vesentlig økonomisk.

 

16.Vikingeøks. Laget har fått laget en kopi av vikingeøks funnet i Opdalen. Tanken er å stille den ut i forbindelse med temaene jernalder og håndtverk.

 

17.Laget har ved dugnad bidratt til rydding, tilsåing og planering av området rundt masovnen Moholt. Dette er et samarbeid med kultur-etaten om økt synliggjøring av masovnen og en unik industri-historie.

 

18.Badeplass Øverbøtjern. Kommunen har mottatt Tettstadprisen 2004 for utvikling av sentrums-området i Siljan. Siljan historielag har bidratt til prosjektet gjennomOmrådetiltak Siljanmed ide-utvikling, prosjektering, info-tavle og oppsetting av kvernstein ved badeplassen.

 

19. Styret har oppfordret kommunen til å markere jubileumsåret 2005 med en lokal foto-konkurranse. Tanken er å utgi dette som en dokumentasjon over Siljan 100 år etter unionsoppløsningen. Laget tilbyr seg i den forbindelse å bidra med historisk bildemateriale. Dette tiltaket er vedtatt igangsatt av kultur-kontoret.

 

20.Styret har siden forrige årsmøte hatt i alt 9 styremøter.

Medlemmer har vært Unni Thorsås

  • Treff: 3518