Siljan Historielag

SILJAN HISTORIELAG - ÅRSMELDING

 

Årsmelding for 2003 - lagt fram på årsmøtet den 12. februar 2004

 

 1. Styret har hatt fem styremøter siden forrige årsmøte.

Styret har bestått av Hans Tveitan, Otto Austad, Unni Thorsås, Ragnhild Løver, Helge Wierød og Lars Vaagland. Inviterte gjester har vært Åge Gonsholt (Siljandagene) og Øystein Gonsholt (planer for bedre tur-info). I tillegg har Svein Åge Skilbred deltatt som vara i turgruppa.

 

 1. Bok nr. 6 i serien vår ble trykket i 540 eksemplarer i nov 2002. Det er solgt ca. 400 eks. totalt. Oversikt ble ikke gitt ved forrige årsmøte, men blir gjort samlet her (dvs. fra 1.des 02 til 1.febr. 04):

 

Salg til museer og biblioteker: 30 stk

Faste utsalg: 120 stk

Privatsalg: 200 stk

Stand Siljansenteret des 02 (4 dager) 50 stk

Gaver: . 40 stk

Beholdning 100 stk

Sum: 540 stk.

 

Utgiftene til boka har vært i alt ca. kr. 70.000,-

Salgsinntekter ca. kr. 80.000,-. Vi har mottatt privat og offentlig støtte på i alt

kr. 20.000,-. Vi kan derved notere et solid overskudd, i tillegg til å spre kunnskap om bygda vår.

Boka finnes nå bl.a. hos Riksantikvaren, Oldsaksamlingen, Middelalder-senteret, Telemark Fylkesmuseum og Telemark Fylkeskommune. Den er brukt som kildehensvisning i faglitteratur, og har fått omtale i ØP, TA, Varden og Langs Lågen. Hele styret har jobbet med salget. Det private, direkte salg har vært helt avgjørende for det gode resultatet. Også andre enn styremedlemmene har gjort en stor innsats her.

Salget blir heretter begrenset til kommunens publikumskontor og ved henvendelse til styret.

 

 1. Laget har sendt henvendelse til kommunen om å vurdere planlegging av ny bygdebok. Bakkens utgivelse er helt utsolgt Laget ønsker ikke å lede dette arbeidet, som vil kreve mye ressurser.

 

 1. Historielaget arrangerte sosial kveld sammen med Siljan bondelag 27. mars Øverbøstua. Harald Stendalen viste natur/kultur-bilder fra nordre del av bygda. Et vellykka tiltak som samlet ennysammensetning av folk. Møtet var viktig for det sosiale liv i bygda.

 

 1. Ei egen gruppe fra laget har deltatt i registrering av fornminner over hele Siljan. Historielaget var her med initiativet sammen med fylkeskommunen.

( Bakkane og Holte faller utenom, da området har fått sin egen rapport med kommunen som oppdragsgiver)

Arbeidet ble utført fra 19.mai til 3. juni. Feltarkeolog var innleide Christer Tonning for fylkeskommunen. Rapporten forelå rundt årskiftet. Laget har også bevilget penger til frikjøp av leder for deltaking i dette arbeidet . Siljan kommune har bidratt med kr.20.000,-. Dette gjorde prosjektet mulig, og laget er derfor meget fornøyd med støtten fra kommunen. Historielagets innsats ble berømmet i mottatt brev fra fylkeskultursjef Geir Berge Nordtveit og rådgiver Torbjørn Landmark.

 

Vi siterer fra brevet: … ”Årets registrering har gitt et stort og verdifullt tilfang til vår forståelse av Siljanområdet i forhistorisk tid. Vi vil således karakterisere prosjektet som vellykket. En av de viktigste suksess-faktorene har utvilsomt vært den gode dialog og nyttige samarbeid med historielaget. Uten lagets inngående lokalkjennskap hadde det på langt nært vært gjennomført så mange registreringer som det faktisk ble!”

Rapporten er fast utlagt på historielagets reol på Siljan bibliotek og ved alle skolene i Siljan..

Presentasjon skjedde på Siljan bibliotek den 28. januar i år. Prosjektet fikk dessuten en brukbar pressedekning i Varden onsdag den 21.januar, med Siljuhaugen som bakgrunn.

Faste deltakere fra laget har vært: Tore Fagertun, Otto Austad, Helge Wierød, Åge Nystad, Eivind Stendalen og Lars Vaagland. I tillegg har atskillig flere vært med som verdifulle informanter og interesserte.

 

Styret håper rapporten kan bli et viktig redskap framover både for fagmiljøene og for utvikling av lokalmiljøet.

 

 1. Laget har mottatt et positivt brev fra Oldsaksamlingen om muligheter for tidsbegrensa tilbakelån av fornfunn fra Siljan ( under visse forutsetninger).

Bakgrunnen var bl.a. fjorårets innleverte funn fra Siljan: Merovinger-sverdet fra Hogstad og spydet fra Torsholt. Begge jernalderfunnene er av særskilt god kvalitet. Et evt. opplegg med glassmonter på publikums-kontoret avhenger nå av kommunen.

 

 1. Styret inviterte til dugnad kulturstien til Romsdalen 14. juni. Flotte rasteplasser ble bygd ved Grorudvann og Godvann. Deler av traseen ble slått med ryddesag. Nivået øker sakte men sikkert.. Målet er å oppnå et attraktivt turmål for også barnefamilier og foreninger.

Infotavler for begge turløypene fra Grorud er på plass. P-anvisning fra fylkesvei er på plass.

 

 1. Laget deltok Siljandagene 2003 med egen stand ute skoleplassen. Bortsett fra at vi blåste bort et par ganger, var mange innom og slo av en prat. Salget gikk heller tregt. Likevel viktig å være synlig, og styrke nettverket vårt.

Den nedadgående trend mht. oppslutning søkes nå snudd ved å ha særprega tiltak som trekkplaster. Slåttekonkurransen var i så måte en fulltreffer. Åge Gonsholt som speaker bidro sterkt til stemningen, og klarte å holde et stort publikum ved arenaen i over 1,5 time. Mange lærte i tillegg detaljer om ljå-skur, binding og stakking av korn med mer. Arne Helge og Marita Gurholt deltok ved utlån av kornåker, samt flott visning av ca. 100 år gammel sjølbinder i bruk.

Mange medlemmer av historielaget deltok i aktivitetene.

 

 1. Prosjekt Øverbøtjern har fått støttemidler fra FNs ferskvannsår med kr. 5000.Beløpet har gått til dekning av utgifter med info-tavle om kverner i Siljan. Tavla står ved Mølledammen (badeplassen) . Design og trykk er gjort av Pål Gunnæs fra Siljan.

Vi håper infoen blir sett av mange, og kan inspirere til oppdagelses-turer langs vassdragene i Siljan.

En stor kvernstein fra Grorud er gitt historielaget av Fritzøe . Denne står nå montert på knausen rett ved badeplassen.

 

 1. Damstua ved Gorningen er for det meste restaurert.(Tak, yttervegger, golv). Medlemmer fra laget har deltatt både organisatorisk og praktisk med dette. En kort-serie fra fløtning i Siljanvassdraget er gitt ut, for første gang. Overskuddet går til damstua. (Selges kommunen).Gruppa der ute har gjort en stor jobb siste året. Dette gjelder også mht produksjon og salg av ved.

Flott oppslag i TA om prosjektet den 7.oktober. Helge har vært på pensjonist-møte 4.9. Han viste film og markedsførte Gorningprosjektet. Se for øvrig gruppas egen rapport.

Vi har også scannet inn mange bilder fra fløtningen i Siljan for seinere bruk.

 

 1. Historielaget påviste i 2003 store skader gangveien mot Børja. Vi deltok sammen med kommunen og Skagerak Kraft befaring 14.11. Tilbakemeldingen fra Skagerak ved Einar Tafjord var positiv mht. utbedring. Nærmere avgjørelse blir tatt ved påsketider i år når vannstanden blir lav.

 

 1. Turene våre trekker stadig bra med folk. Svært mange er personer utenfor lagets rekker. Disse turene er vår klart viktigste nettverks-faktor. Ved Rødstjern i Opdalen samarbeidet vi med Velforeningen og Menighetsrådet. Dette ga meget stort oppmøte. Annie og Helge Hogstad sine erfaringer fra Avsøla 1950 tallet viste seg å vekke interesse også for de yngre. En stor del av deltakerne var barne-familier. Mange vet om det merka løypenettet bla. opp til Søntvedt-kollen.

Bussturen i høst hadde som hovedmål oppgangsaga i Lognvik. Denne har særskilt interesse for Siljan, da denne saga står som enslig svale av de opp-rinnelige oppgangsager. Den er helt Inngrodd og uten skilt, så du finner den ikke på egen hånd. Tore Kvaale skal ha takk for et gjennomarbeidet opplegg. (Bussen kunne godt rommet 20 personer til, så kom igjen neste gang folkens…)

Se også egen omtale av turene.

Styret vil arbeide for en stadig oppgradering av guiding på turene og av info i etterkant av turene.

 

 1. Kalenderen for 2004 ble trykket i 300 eksemplarer, som tidligere. Denne gang ble alt sammen utsolgt lenge før jul!

Dette kan skyldes flere forhold:

* Kalenderen er variert på innhold og geografisk spredning. (Dette har vist seg viktig)

* Privatsalget i ytre Siljan var i år svært godt organisert. (Til oppfølging for andre…)

* Interessen for lokalhistorie ser ut til å stige i Siljan.

I alle fall vil vi øke opplaget neste år….

Vi har samlet inn endel bilder til framtidige kalendre. Disse er scannet og

bildebehandlet.

 

 1. Antall medlemmer i Siljan historielag er pr. i dag 135. Vi har fått 32 nye medlemmer siden 1.1.03. Styret vil fortsette vervearbeidet fordi vi da blir en mer slagkraftig organisasjon.

Vi ønsker fortsatt å være aktive i forhold til en utvikling av bygdas identitet. Prosjektene våre vokser i takt med antall aktive medlemmer. Fortsatt økning i medlemsmassen danner basis for dette igjen.

 

 

 

 • Treff: 3675