Siljan HistorielagFra turen til Fritzøe verksgård.

Oversikt over turene til Siljan historielag.
Lista utgjør også mange forslag til egne turmål.


2023

Mandag 15.mai: Tokleiv.

Oppmøte kl. 17.30 ved Tokleiv kraftstasjon.

Jan Olav Hagen orienterer. Harald Stendalen forteller om bebyggelsen og grenda. Robert Nesheim viser hoppbakken og skiutstyret.

 

Torsdag 1.juni: Opdalen

Oppmøte ved Rødshuken/Rødstjern i Opdalen kl. 17.30.

Tur til Avsøla og Svenskerønningane. Orientering ved Nils Petter Holt og Kjell Sølverød.

Obs: Parkering kan også gjøres ved innkjøring Rød.

 

Onsdag 21.juni: Milorgløypa

Oppmøte i veikrysset ved Galtetjernbekken kl. 17.30.  

Parkering ved bommen. Vi går milorgløypa fra Hoggmyr opp til kontainerne fra Austadslippet under krigen. Orientering ved Jan Erik Skilbred og Svein Åge Skilbred.

 

Søndag 20.august: Moholt.

Oppmøte ved Moholt grendehus kl. 11.00.

Felles kjøring på bomveien til Moane. Orientering om Moholt-bunkersen ved Tore Fagertun og Olav Eriksen.

 

Lørdag 9.september: Kollen og Romsdalen

Oppmøte ved Grorud kapell/skoletomta kl 14.00.

Felles kjøring på bomveien til Kollen og Romsdalen. Orientering ved Harald Stendalen og Magne Heibø.
2022

15. mai   Opdalen

Vi går fra bedehuset til Vestbybutikken og Opdalen skole. Alt dette er nedlagt for flere år siden. Bedehuset driftes nå av speideren, skole og grendehus av velforeninga og butikken er blitt bolig. Mye lokal info her! Nevnes her: Astrid Eide Johannesen, Bjørn Roberg, Sven Olav Knutsen, Turid Oterholt og Anne Grethe Saga. Samarbeid med Opdalen velforening.

5.juni    Neset

Tur til nybygd tun på Neset og Treskillingsodden.


19.juni  Grorud

Tur til Grorud hoppbakke og plassen Hustup. Info ved Rolf Staulen, Harald Stendalen og Kjell Ekornrød m.fl. Sammen med Villblomstens dag
 og menighetsrådet


14.aug  Skilbred

Tur langs sydsida av Opdalsvannet og til Skilbredkverna. Diverse lokal info.


18.sept  Gåserud

Tur til søndre Løkka og øvre Gåserud. Info ved Karsten Helgerud, Lars Vaagland m.fl. Sammen med historielagene i Sandsvær og Lardal2021

30.mai   Sannistua og Grautrulla:  

Besøk til to bevarte skaustuer under Midagskollene. Guide og turleder Jan Erik Skibred.


22.aug   Bøsetra.

Kjøretur på skogs bilvei fra Sikane og besøk til bevart seter i Lardal. Kjentfolk Tore Fagertun og Tor Bjørvik


19.sept  Viddaseter

Tur fra parkeringa opp til tuftene etter Viddaseter. Info ved Allum.Deretter til bevart, original bu på Svartvannseter med info av eier.
2020

6.sept  Kjonhaugen/Austad og Austad gamle skole

Bidrag til Kom-deg-ut-dagen ved Gorningen. Tur sammen med geoparken.

20.sept Viersetra

Fellestur med historielagene i  Sandsvær og Lardal. Vi oppsøker dalførets eldste størhus, antatt fra 1699. Vi ser også etter bevarte tufter fra 1800talls- plassen Vieren.
2019

19.mai    Moholt grendehus- Moane

Start fra den tidligere grendeskolen, nå eiet av Ytre Siljan velforening. På nyrydda setersti går turen til plassen Moane, her bodde sagmesteren ved verket, seinere ble det fattighus.  Tufter kan ennå sees. Deretter kort vei ned til rest av dam og bekkekvern, mulig også sag?


2.juni    Kvisla

Gudstjeneste på tunet til Kvisla-gården. Visning av bevart hesteplaug og godt bevart tun til Erling Kvisla. Bryggerhuset er en direkte gjenbruk av den gamle våningen fra verkstida. Rusletur til hotellet og ned "hotellveien" til anløpsplassen for Farris-båten. Restene av hotellet består av steinmurer og pillarer til terrassen.Området er nå svært inngrodd. Dette er en viktig del av Siljans besøks-historie.


16.juni   Sandbrekkene-Øverbøseter

Start ved Hauksjøbommen, først stopp ved Hauksjødammen, bevart steindam fra fløtningstida. Rett ved: stående båthus, samt skaustue - påbygd i seinere tid, nå fritidshus.På oppbygd hestevei og videre opp lia på gjengrodd dei til de svake restene etter Øverbøseter. Her er ennå synlig 4 gruer etter størhus, samt fire tufter eter fjøs, nedlagt tidlig på 1920tallet.  Her har vært ennå flere bygninger på 1800tallet. Lokal botanikk ble formidlet ved Telemark botaniske forening.


1.september   Gorningen-Lauv

Del av kom-deg-ut-dagen. Rusletur med Ann Torild Norheim til Lauv og funnsted for Lauv-båten, som laget har datert til yngre romertid.Vi ser også på arbeidet med tømmerrenna, som er godt igang.


22.september   Mykle

Rundtur i Myklegrenda: Vi ser på: Damgården, bakeriet, ishuset, bjønnehuset, Mykledammen, dambrygga med varehuset, sagbruk (fjerna) , damvokterboligen, skaustua, hoppbakken til Rønningen mm. Også visning av ca plassering av den fjerna portalen med grind.Ca 100 frammøtte koste seg i det fine været. Mange folk møttes  - fra bl.a. Sandsvær, Lardal, Siljan og Skien. Rolf Aadalen fortalte om sin oppvekst på Arneplass ikke langt unna.

På alle turene var Jan Erik Skilbred turleder.2018

3.juni   Moholt verk

Kjentmann: Lars Vaagland. Start etter gudstjeneste i  kullkjelleren, ned til verkssmia, forbi forvaltergården Eidet, opp tilbake på gammel kjørevei til bevart steinbru for kullkjeller, ned forbi murer etter kullkjeller nr 2 (antatt fra seinere fase). Vi kikket til sist på rest etter kullovn og malmdepot like ved masovnen.17.juni    Langs Siljan-elva

Kjentfolk: Hans Daniel Myrvang og Harald Stendalen. Vi kikker på villblomster langs elva fra Sagbrua og fra til Siljan kirke, på østsida av elva. Stedet inneholder bl.a. historikk om mølla, tømmerfløtning og ferdsel: Fra vadested til nåværende betongbru for fv 32. Sekvensen ved Siljuhaugen ble avblåst pga vått væromslag19.aug   Pilgrimsvandring

Heldags opplegg med buss og servering i etterkant på menighetshuset. Oppstart ved Eidanger kirke, etter gudstjeneste og utsending til pilgrimsvandring  Atkomst til Bjørkedalen med buss, deretter fottur på historiske veifar Stopp bl.a. på Orholtstua, opprinnelig husmannsplass, seinere skaustue, nå kvarter for Porsgrunn turistforening. Ved ankomst Austad sto bussen klar for transport til Siljan kirke. Både Siljan kirke  og Eidanger kirke ble bygget i stein på 1100tallet. Siljan var anneks under Eidanger fra ca 1350 til ca 1850.
"Presteveien" er et folkelig navn på rideveien mellom de to kirkestedene. Idag har rideveien svært få autentiske spor, med noe uklar lokalisering. Antagelig har den vært skiftende, avhengig av føreforhold og transportmiddel. De fleste som brukte denne veien gikk til fots var husmenn på arbeidsoppdrag.2.sept   Gorningen

Del av "Kom deg ut dagen", familiearrangement ledet av Siljan turlag.Rusletur til Børja ved Ann Torild Norheim. Visning av utstillinga i Båthuset ved Lars Vaagland16. sept   Sørmyr

Kjentfolk: Tore Fagertun, Bjørg Skilbred, Tore Bjørnsgaard, Finn Kamfjord. Oppstart på Sørmyrplassen, med historikk fra lang bosetting. Gammel to-delt våning ble fjernet ca 1950, jordbruket fortsatte noen år lenger. Driftsbygning fra 1950tallet.
Fottur til Fagervannsdammen, med sin egen brøtningshistorikk. Store mengder ble fløtet herfra fram til 1960tallet, med kort utløpstid. Nålelageret er bevart ennå, med tak av bølgeblikk. 
Stopp på Fagervannsstua, også kalt Skrimsbu. Antatt å være fra 1870tallet, da som jakthytte for Løvenskjold. Seinere damstue og helårs bebodd i perioder. Fristed for motstandsfolk fra Oslo-regionen under krigen. Disse hadde reparert stua fra forfall på 1930tallet. Stua er utleid som feriested. Rester etter eldre steindam vises rett nedenfor.
På retur, rask stopp ved skaustua på Sørmyr, bevart i sin opprinnelige stil , typisk fra ca 1890/1900. I mange år utleid til Larvik fluefiskeforening.2017


14.mai   Heivann

Kjentmann: Thor Helge Jahnsen.Geolog-guide:Alf Olaf Larsen.
Tur ned til speiderhytta, opprinnelig seterbu. Tur i terrenget bort til kobbergruve. Dette er rester av skjerp. Forekomsten har vært marginale. Kun en smal stripe av kobberholdig malmgang.
Et spennende turmål, som mange ikke kjenner til. En kan gå noen meter inn i gruvegangen.

5.juni: Grorud

Kjentfolk: Kjell Ekornrød og Harald Stendalen.
Rusletur fra kapellet og opp til øvre Grorud. Historikk om Grorudstevnet, grendeskolen og om folk som har bodd i området.
Mange folk, alltid stor interesse for Grorud.Samarbeid med menighetsråd og Agathe.


18.juni  Sortedal

Kjentmann: Tore Fagertun. Blomster-info ved turleder Harald Stendalen. Del av villblomstens dag.
Vi ser på gjengrodde tufter i Sortedalen. Våningstuft viser midtgangshus med to kjellere. I sin tid et eget gårdsbruk, med alle naturtyper.
Kulturlandskapet er i stor grad tilplantet.
Tore husker godt det gamle tømmerhuset og folka der. Fraflytting skjedde ikke lenge etter at nytt fjøs og bilveien kom.
I sin tid en relativt lang skolevei fram til Austad.
Et spennende område med mange overgrodde spor.

16.august  Svartangen

Kjentmann: Svein Helge Svartangen. 
Kveldstur til Lindedalen og "gjemmehula" fra 2.verdenskrig.Også innom tuftene etter plassen Tangen. 

17.september  Arkoset

Kjentmann: Kjel Ekornrød.Turleder. Svein Åge Skilbred. Fellestur med både Lardal og Ytre Sandsvær historielag.
Besøk til tuftene etter Arkoset, i sin tid husmannsplass under Gåserud. Intakt tuft eter våning, midtgangshus med to kjellere, oppå en liten forhøyning.
Ingen spor etter uthuset. Røyser ligger spredt i terrenget. Flere av deltakerne hadde forfedre som bodde her.
Må ha vært et relativt avsidesliggende sted, særlig i forhold til byturer.
Spennende og lite kjent sted.
Øverst i Arkevannsbekken passeres gamle damrester. Dammen skal ha blitt brukt til bakvann. Hogst og fløtning av lakterved fram til 1860tallet må ha vært livsgrunnlaget for denne husmannsplassen. Området hørte til under grevskapet allerede fra 1690tallet.
Arkeseter ble oppsøkt, her sees kun to oppreiste steinheller, satt på kant for visnings skyld. Det ble -som eneste bevis - funnet spiker her ved historielagets registrering i 1999.
Stedet står avmerket på kart fra ca 1800. Etter en tradisjon skal sauheringer ha leid stedet til setring.
2016


29.mai  Vranghol-Neset.
Kjentmann: Arnfinn Vindheim.
Historikk om anløpsplasser for Farrisbåten. Båtforeninga har bygd ut området for sine behov. Rett ovenfor båtplassen ligger vranghol, et vanskelig sted der tømmeret ofte hopet seg opp under fløtningen. Nesbrygga ut mot Farris er fortsatt synlig, samt trerester/fundamenter etter tidligere varelager. Ved utløpet av Siljanelva ligger fire tømra kar med stein, brukt til feste for tømmerlensa. Disse kan også sees fra bilveien. Tunet på Neset består av våning og tømra fjøs/uthus, sistnevnte ombygd innvendig. Husene skal være fra verkstida, dvs ca 1850. Egentlig sjelden som dokumentasjon.Bør absolutt bevares! Også spor etter hestevandring foran uthuset. Siste etappe gikk til Vindheim, og inn i atelieret til Bjørn Richter. Uthuset er ominnredet til galleri og verksted. Våningen har tidligere også inneholdt en kafe. Det var anledning til å kjøpe kunst for de som ville.

12. juni  Austad
Kjentfolk: Ann Torild Norheim og Guro Vale.
Oppstart med gudstjeneste ved bygdas nye prest, Agathe. Dette foregikk utenfor gamleskolen. Etterpå ble det åpent hus og sosial prat i skolestua fra 1878. Her vises fast foto-utstillinga om Siljan i 200 år. Rusleturen gikk deretter til Bortstua Austad, for omvisning ved eier Guro Vale. Vertskapet serverte kaffimat inne i det tømra bryggerhuset. Våning er fra tidlig på 1800tallet, der interiøret i hovedsak er bevart. Stor kulturverdi. Stedet brukes som feriested, også i jaktsammenheng.


19.juni  Bjønndalen - Toa.
Kjentmann: Harald Stendalen. 

4.sept  Hogstad kraftstasjon - Hogstadfossen
Kjentfolk: Jan Olav Hagen og Lars Vaagland.

25.sept  Ramsdammen
Kjentfolk: Kjell Ekornrød og Bjørg Skilbred.2015

10.mai  Steindalen.
Kjentfolk: Eivind Steindalen, Karsten Helgerud og Lars Vaagland. Sandsvær også invitert. Start fra Sporevann, besøk på tuftene etter nedre Steindalen, godt bevart. Samling på tunet til øvre Steindalen. Stående bryggerhus og fjøs. Brannnruin etter innhuset. Sommerfjøset lenger opp holder på å ramle ned. Eneste tømra sommerfjøs tilbake i Siljan? Oppmøte ca 30

20.mai  Kiste kraftstasjon.
Kjentfolk: Jan Olav Hagen og Tore Fagertun.Omvisning i produksjonslokalet. Tur til steinuttak på Teie.Oppmøte ca 35

7.juni  Gorningdammen-Lauv
Kjentmann: Albert Kiste. Om funnet av norges neste eldste båt i Lauv, rett nedenfor den severdige Gorningdammen.Oppmøte ca 35

9.sept  Roligheten.
Kjentmann: Rolf Staulen, Nesje-familien. Omvisning inne i den gamle klokkergården og skolen fra 1870, som er ombygd flere ganger. Mange har bodd her i tidas løp. Nesje kom hit som lærer pga tilgang til eget jordbruk. Tur til Kattebekken med egen vaskeplass og kvernplass. Nyrydda hestevei fram til plassen Åsdal, synlig tuft, fraflytta på 1880tallet. Lite brukt turområde, godt egnet til rundturer. Oppmøte 15

7.okt  Moholt verk og Eidet.
Kjentfolk: To familier Serkeland, Lars Vaagland. Vi så på den ny-restaurerte kleinsmia, som også er et blikkfang for verksområdet. Besøk til den tidl. forvaltergården fra 1818, med mange originale bygningsspor. Drengestua fra 1818 har mest sannsynlig vært skolestua ved verket. Originalt bevart, bortsett fra utskifting av vinduer. Festsalen i 2.etg og oppgang/trapp har original stil.Dette var Slemdals storstue fram til prestegården kom i 1856. Oppmøte 10
2014

11.mai Siljan sentrum.
Kjentfolk: Karin Bøe, Svein Flatin, Hans Daniel Myrvang m.fl. Om gamle og "nye" Siljan landhandel, pakkhuset fra 1930tallet (som står ennå), mølla, som bare har vært kornmottak. Sagbrua, med spor etter sabotasjeplaner under 2.v.krig. Oppmøte ca 35

9.juni  Grorud kapell.
Markering av 70års jubileum. Etter gudstjenesten besøk til den (relativt) nye gjestehallen ved jakthuset. Mottakelse ved Mille Marie Treschow. Orientering ved Kjell Ekornrød. Rusletur til gravstedet, anlagt utpå 1880tallet.(samtidig med skolebygging). Oppmøte på rusleturen ca 40

22.juni  Jernverksveien fra Moholt verk.
Start over verksbrua, forbi den intakte Grasdalsdammen og til søndre Kisteseter, langs verksveien fra tidlig 1800tall. Svært få - men dog noen - rester av den originale veien er synlig, traseen er merket opp fram til s. Kisteseter.Synlige spor viser ca 3 meters bredde. Retur på oppbygd fotsti noe mer mot vest. Kjentmann: Tore Fagertun. Oppmøte ca 20

24.aug  Tokleiv- Vanebu
Kjentfolk: Harald Stendalen og Jan Olav Hagen. Start fra tidl skogsarbeiderbolig, innom tidl. Tokleiv landhandel, som er helt intakt mht interiøret, vaskeplass ved elva, hoppbakken, kraftverket, avslutning ved tidl. verksbolig/plass. Oppmøte ca 80

14.sept  Rauberflaket.
Kjentmann: Kjell Ekornrød. Start fra Saksedalshøgda, som inneholder setertufter noe syd for toppen. Merka og lettgått fotsti fra Grunntjenna, grei oppstigning til "treriksrøysa" på toppen: Delet med Vestfold, Telemark og Buskerud.Enighet om at toppen er undervurdert som turmål, og at røysa var svært beskjeden.Stedet har ingen lang tradisjon som turmål, særlig ikke fra Siljansida. Kan anbefales som familietur. Oppmøte ca 202013

12.mai Øverbøtjenna rundt
Kjentfolk: Svein Flatin, Bjørn Bakken, Arne Helge Gurholt. Turleder: Svein Åge Skilbred. Om oppvekst på Flatin bakeri (som nå er nedlagt), skyttelags historie tilbake til 1880 tallet -(bygdas eldste forening, se egen artikkel om dette). Ca 50 deltakere, derav hele voksenopplæringa. Svært vellykka som integrering: Smak på den særnorske turtradisjonen.Samtidig knyttes nye kontakter. Mange barn også med denne gangen. Utfordring pga mye vann i terrenget..

2. juni Moholt verk- Laksjø
Turledere: Åge Gonsholt og Lars Vaagland. Vi ser på "nye" tufter og går verksbrua og merka Laksjøsti fram til husmannplassen Haukeråsen.Her er bare potetkjelleren igjen.Tradisjon på båtskyss, plassen er derfor trolig fra før vognveiene kom utover i 1860-70 åra.Ingen skriftlige opplysninger.


9.juni Kløverødseter
Turleder: Bjørn Arne Skilbred.

25. aug Nordre Bølene
Kjentfolk: Lars og Kjell Ekornrød. 25 personer gikk i stiløst område fra Damsmyrene og opp til Siljans høyeste punkt: Delestein rett nedenfor toppen på nordre Bølene hadde gps registrert høyde på 544 moh. Den er dermed noe høyere enn Såta i Opdalen.
Ikke langt å gå fra skogsbilvei, tilgjengjeld er det ganske lang kjøring fra bommen på Grorud.
5 personer valgte en lettere tur til Dammyrstulen, en boplass datert til 1100tallet.

29. sept Myklestulen- Spelmannsberget
Kjentfolk: Dag Simenstad og Viggo Finnerud.Grundig orientering om Myklestulen, som hadde minst 13 fjøs med tilhørende 13 buer fram mot 1900. Fjøsene lå i rekke ned mot vannet, buene på motsatt side. Den gamle seterveien gikk fra Skollenborg, ca 2 mil i rett linje mot nord. Seterrenne solgt ut til Treschow, sistemann i 1903. Dermed startet oppdemming med den nye Mykledammen.1990

19.aug  Tokleiv- Sætre
Kjentfolk: Eivind og Margit Steindalen. Turmål: Tuftene på Dammyr og Sætre. Oppmøte: Ca 40

høsttur til  Styggemann. Samarbeid med helseetaten1991

9.juni  Kvisla
Kjentfolk: Marie Tveitan, Peder Kvisla og Per Kvisla.Tunvandring, smia, hotelltuft, kvern. Oppmøte ca 100

29.sept  Rideveien fra Steinsholt
Kjentmann: Olaf Båsland.Turmål: Brudeberget, Smørstein, Oppkast (røys), Øverbøseter, Øverbø skysstasjon -spor etter rideveien. Oppmøte ca 30

høsttur  Kølakjelleren-Eidet

høsttur  Tokleivstilla
Kjentmann: Øivind Valle. Turmål: Godt synlig bjønnestille, start fra Tokleiv kraftstasjon.1992

18.okt  Børja- søndre Kiste
Tur ut til bygdeborgen. Deretter til søndre Kiste. Vesla Kiste viste fram tunet og stua. Kan inneholde svært gamle bygningsspor, da det lå rest av åre under stuegolvet.  Oppmøte ca 15 (dårlig vær)1993

14.juni  Siljuhaugen-Gråtdammen
Start fra prestegården

20.juni  Prestegårdsseter
Kjentmann: Leif Kløverød. Turmål: Den gamle seterveien over Stærte er gjenrydda. Oppmøte ca 70-80. På stulen drøyt 100.

høsttur Kjølnes1994

29.mai  Milorgløypa-Skilbred
Kjentfolk: Anton Kamperhaug, Bjørg og Bjørn Arne Skilbred. Turmål: Vi går ruta fra Galtetjernsbrua for hemmelig transport av slippet fra Austad. Gjemmested for våpen i fjellhule. Rester av containere fra slipp. Eriks gruver.Tunet på Skilbred.Oppmøte ca 50

19.juni  Grorud kapell 50 år:
Jubileumsgudstjeneste ved biskop Bergan og sokneprest Damskog. Salg av festskrift ved historielaget.

11.sept  Svarteberget
Tur over Vallerdalen-Limtjern til Svarteberget.Svært fuktig forbi Limtjern (Dette var før skogsveien kom). Felles med korpset og menighetsrådet. Oppmøte 50-60 fra Siljan1995

21.mai  Gærnekoll
Kjentmann: Bjørn Arne Skilbred.Turmål: Øvre Hogstadseter - bjønnehiene i Svartdåp - Gærnekoll.
Sammen med STT. Oppmøte ca 90

18.juni  Torsholt
Orientering ved Tor Kjetil Gardåsen. Turmål: Den gamle Torsholtstua. Oppmøte ca 100

3.sept  Gåserud-Surlia
Kjentfolk: Mary og Karen Gåserud. Turmål: Den gamle ferdselsåra fra Gåserud over Vieren og Vindoren til Surlia. Tuftene på Vierplassen med intakt bakerovn. Oppmøte ca 35. Buss tilbake.1996

2.juni Gamle Moheivei
Kjentfolk: Oddmar Thormodsrød og Åge Jørgensen.
Turmål: Engsholt, trasee etter den gamle vognveien Opdalen - Fossum, Såta. Oppmøte ca 25.

16.juni  Lårdal og Eidsborg
Kjentmann: Tore Kvaale.
Turmål: Busstur til Lårdal Bygdetun og Åmdals verk.. Oppmøte 25

18.august  Auen
Kjentfolk: Anne og Ivar Gundersen.
Turmål: Urtegården, Auenkollen. Oppmøte ca 20, herav 6 på topptur.

22.september  Romsdalen
Kjentfolk: Marie Romsdalen, Margit og Eivind Steindalen
Turmål: To innhustufter i Romsdalen, Hesterønningen, rydningsrøyser. Oppmøte ca 35.

3.november  Vindfjell
Kjentfolk: Åge Jørgensen og Svein Kiste.
Turmål:Kotestua, bjønnehiene, Vindfjell.Oppmøte ca 40. (Trass i gråvær og tåke.)


1997

8.juni  Skrim
Kjentfolk: Gerd Næss og Lars Vaagland
Turmål:Kanolidalen, Sørmyrseter, Urdtjernhelleren, Urdtjernstua til Carl og August, Huldreknatten, Styggemann.Oppmøte ca 20 (pluss 15 fra øvre Sandsvær)

25. juni  Kjærra
Kjentfolk: Petter og Mimmi Scherven.
Vi så på gamle fangstmetoder og hørte om stedsutvikling.
Oppmøte ca 25

7.september  Kisteskogen
Kjentmann: Tore Fagertun
Turmål: Holt øde, søndre Kisteseter, bombekraterne, Stuedippelen, nordre Kisteseter, Kollahusdalen. Oppmøte ca 25

9.november Vettakollen
Kjentmann: Tore Fagertun.
Turmål: Bjørkekjøyta, bjønnestilla, Kolletjern, Ulastua. Oppmøte 9. Kaldt, tåka og vått.


1998

24.mai  Vettakollen
Kjentmann: Tore Fagertun.
Turmål: Danseplass fra krigen, Stordalen, tjærebrenneri, Ulastua, Vettakollen.Oppmøte ca 25
Strålende vær.

14.juni  Grorud 10 årsjubileum for Siljan historielag
Kjentfolk: Lars Ekornrød, Håkon Helgerud, Alf Grorud og Hans Grorud.
Turmål: Smietuft og sommerfjøstuft etter nedlagte Larønningen, kverna ved Vidjetjernbekken, handgravd grustak, øvre Grorud, slåttenger etc.Årumstigen, Steindalsstigen. Ljåslått, hesjing.Ca 200 frammøtte.
Sammen med menighetsrådet.

21.juni  Fossesholm
Kjentmann: Tore Kvaale + lokal guide
Busstur til Eidsfoss verk og Fossesholm herregård. Oppmøte 35.

27. september  Kløverødseter
Kjentfolk: Asbjørn Nordbø, Åge Jørgensen.
Turmål: Gml hestevei fra Kløverød, bakerovn og seks tufter fra ca 1900, den gamle setersti ned igjen.

1.november Mælakollen
Kjentmann: Hans Daniel Myrvang.
Turmål: Mælakollen, Sørbøstulen, Åstjern, Åsdal (husmannsplass).


1999

30.mai Gurholtseter
Kjentmann: Bent Gurholt
Turmål: Sortedal, Setertjern, 5-6 tufter på stulen, Tangen (husmannsplass), Vika.Oppmøte ca 35

13.juni  Børja
Nylaga bru, plassen Børja, bygdeborgen, Gorningdammen, vassrenne. Gudstjeneste ble holdt i gamle Austad skolestue (pga regn). Oppmøte ca 30

20.juni Næs jernverk
Busstur til Næs ved Tvedestrand med lokal guiding. Holmen gård. Oppmøtte 35.

19.september Presteveien
Kjentmann: Johan Kjenndalen. Årholt, presteveien. Oppmøte 10. Tåke og regn.

3.oktober Ulvskollen
Kjentmann: Ragnar Olsen.
Turmål:Glasergruva fra 1500tallet., Røverkollen (bygdeborg).Oppmøte ca.20. Tåke og regn2000

3.sept Kongsberg
Busstur til kongelige mynt, kirka.Lokal guiding.

17.sept Samling på Breiangstulen, en markering av den nymerka Kastet-stigen. Start fra leirskolen på Grorud og Borgen i Lardal. Samarbeid med Lardal historielag

høsten Tur til Svarteberget
2001

13.mai  Middagskollen. Kjentmann: Svein Åge Skilbred.

27. mai Kongsberg sølvgruver. Lokal guiding

17.juni  Siljuhaugen.

oktober Sørmyr.
Kjentmann: Olaf Tullerud.Om brøtning i Fagervann, skauhistorie,  funn av armbrøst mm. Oppmøte ca 35
2002

26.mai Rønningane.
Turmål: Gml husmannsplass Rydningsrøyser.
Oppmøte ca 30

16.juni Søndagsberget.
Kjentfolk: Anton Kamperhaug og Otto Austad.Turmål: Utsiktspunkt og møteplass. Gamle Austadkleiv. Krigsminner. Oppmøte ca 40

25.august.Farrisbåten
Kjentfolk: Ragnildrød (mosing) og Ivar Sjølyst.(Halle mølle) Oppmøte 53.
Opplegget inkluderte busstur fra Larvik til Halle Mølle og felles retur til Kvisla.

29.september  Romsdalen
Kjentmann: Kjell Ekornrød. Oppmøte ca 35
2003

11.mai Kløva
Kjentmann: Åge Jørgensen.Turmål: Pengehaugen, ridestien fram til Oredalen, tyskerbunkers og skytestillinger (fjerna).

15.juni Avsøla
Kjentfolk: Helge og Annie Hogstad. Turmål: Åpning av ny tursti fra Rødsletta over Slettekoll (husmnplass) og Avsøla. Sammen med menighetsrådet og Opdalen vel. Oppmøte ca 50

7.sept Lognvik
Busstur til oppgangsaga på Lognvik. Oppmøte ca 20

28.sept Romsdalen
Turmål: Kultursti og åpning av rasteplassene ved Grorudvann og Godvann. Oppmøte ca 35
2004

23.mai Nordkollen
Kjentmann: Johan Kjenndalen
Turmål: Flott utsiktspunkt mot Farris, grenserøys mot Porsgrunn.Den gamle turveien fra Kvislahotellet.

13. juni Synken
Kjentfolk:Gunnar Hammer og Lars Vaagland. Turmål: Milemoen, fangstgropene i Elgsdalen, Synken.Oppmøte ca 30

18.august Fossum
Kjentfolk: Borgild og Herman Løvenskjold
Guiding på verket. Inkludert miniatyr av jernverket.Støpejernsovner, Vognsamling (bl.a Løvenskolds Landauer fra tidlig 1800tall). Oppmøte ca 30

5.sept  Movann
Lardal historielag også invitert. Oppmøte ca 40

26.sept Grønnkollen/Romsdalen
Kjentmann: Gunnar Omholt. Turmål: Skjærbenklia, Ole Høilandshule, Grønnkollen.
Oppmøte ca 40
2005

5.mai Mælakollen
Kjentfolk: Hans Daniel Myrvang og Lars Vaagland. Turmål: Gamle heivei, gravrøysa i Rønningslia, Mælakollen. Sammen med STT. Oppmøte ca 45

12.juni Prestegårdsseter
Kjentmann: Jan Erik Skilbred. Turmål:Nordre og søndre stulen.Seterstien over Stærte.

11.aug Kjærra
Kjentmann: Hans Røsholt. Turmål: Vi ser på trekking av lakseteine.(Masse tilskuere)

4.sept Gonsholtseter og Rødseter
Kjentmann: Åge Gonsholt.

2.okt Sporevann
Kjentmann: Arthur Borge.Turmål: Sporevann rundt. Tuftene på Spornes, Sporevannsdammen. Oppmøte ca 25
2006

21.mai Holmfjell
Kjentmann: Åge Gonsholt. Turmål: Vanntårnet, Thorsenløypa, Holmfjell med utsikt mot Skisjø. Oppmøte ca 10 (tåke og regn)

31.mai Romsdalen
Kjentmann: Kjell Ekornrød. Kveldstur sammen med STT. Oppmøte ca 40

11.juni Kiste kraftstasjon
Kjentmann: Jan Olav Hagen.Turmål:Kiste kraftstasjon. Deretter tur til Moholt verk på den nye Laksjøstien.

1.okt Prestegårdsseter
Kjentmann: Hans Tveitan. Rundtur på seterveien fra Brånan, retur over Stærte og Lystjern.Oppmøte ca 10
2007

20.mai Hovde.Oppmøte ca 25

30.mai Fritzøeparken
Kjentmann: Finn Kamfjord. Oppmøte ca 30

10.juni Toa
Kjentmann: Ove Håtveit.Turmål: Bjørndalen, Toasynken, Toa og Sætre.Oppmøte ca 35

12.aug Vallerdalsås
Kjentmann: Åge Gonsholt. Turmål: Skauguttleiren. Oppmøte 11. (dårlig vær)

30.sept Breiangstulen
Kjentmann:Lars Vaagland. Turmål: Den gamle Kastetstien med start fra Grorud (nyrydda og merka). Bjønnstilla ved Bonntjern.Oppmøte ca 20 pluss 5 fra Lardal (svært vått på myrene, kom ikke over til stilla)2008

25.mai Kløverødtjern
Med menighetsrådet. Start fra Snurråsen.

4.juni Skriua
Kveldstur i flott vær. Oppmøte ca 30

15.juni Kistekollen
Kjentmann: Tore Fagertun. Turmål: Båthuset, Modalen, Kistekollen og Børja.

24.aug Skrehelle
Turmål: Frotjern, Venstøptjern, nordre og søndre Skrehelle.

14.sept Teigkollen
Med STT.Start fra Søllandseter og Ekornrød.
2009

20.mai Fiskebekkås
Kjentmann: Lars Vaagland. Turmål:Den gamle rideveien Oddbakken- Vanntårnet. Røysene på Fiskebekkås. Med STT. Oppmøte ca 25 (delvis regn)

7.juni Vettakollen
Kjentmann: Tore Fagertun. Med STT. Turmål: Ulastua, Vettakollen. Oppmøte 42

14.juni Stubbekollen
Kjentmann: Svein Åge Skilbred.Med menighetsrådet. Oppmøte 20 på Viddaseter. 12 på toppturen.

6.sept Vallerdalsås
Kjentmann: Åge Gonsholt. Turmål: Skauguttleiren, jettegrytene. Oppmøte 14

4.okt Lilleøkter
Kjentfolk: Ove Håtveit og Eivind Steindalen. Turmål: Tokleiv, Lilleøkter og -kollen.Oppmøte 18
2010

21.april Fritzøe jernverksmuseum
Kjentmann: Otto Authen. Severdigheter:Stangjernshammeren, verksklokka fra Moholt, støpeformer til ovnene mm. Oppmøte ca 20

6.juni Movann
Med menighetsrådet. Natursti og grill. Oppmøte ca 25

22.aug Kvisla
Kjentfolk: Erling Kvisla, Arne Kvisla, Solveig Øksenholt og Per Tande. Turmål: Tunvandring  Nistua, Veststua og Oppstua.  Kvislapollen og Trollkjerka (m/ båt) Oppmøte ca 20

19.sept Kopadammen
Kjentfolk: Ragnvald Kviberg, Liv Steen,Torleif Lie og Hans Røsholt.. Turmål:Start fra  Skibberdalssetra, Kopadammen, tunnellinnslaget. Med bil til:Florestua, Svartangen.Oppmøte 562011

5.juniGalten
Kjentmann: Åge Gonsholt. Først med menighetsrådet til Langevann.

13.juni Vindfjell
Kjentmann: Jan Erik Skilbred. Turmål: Viddaseter, bjønnestiller, Vindfjell. Oppmøte ca 20

(4.sept Middagskollen avlyst pga svært dårlig vær)

2.okt Vindoren
Kjentmann:Ragnvald Kviberg og Viggo Finnerud. Med bil: Presteseter (v Kopa), Surlia, Omholtseter. Til fots: Vindoren fra Bjørnetjern. Oppmøte ca 352012

26.april Siljuhaugen
Turleder:Lars Vaagland. Få deltakere, men mange gode innspill til opgradering av stien. Et symboltungt kulturområde, lite brukt, men stort potensiale.

6.mai Middagkollane
Kjentmann: Svein Åge Skilbred.Turmål:gravrøysa ved Kastås. Signalkulen.(Del av 1800tallets varslingsystem).Topprøysa på Kollane. Høysetseter med stående bygningsmiljø, derfra hulvei/ridevei- brukt som setersti før bilveien kom. Ca 15 deltakere

3.juni Kistekollen
Kjentmann: Tore Fagertun. Start fra Gorningdammen. Turmål: Jakthuset, ridesti til Kistekollen, og "godseierens utsiktspunkt". Men også fint for andre! 

16.sept Hovde
Kjentfolk: Hans Tveitan og Lars Vaagland. Turmål: Gml kølavei, kølabonn, utsiktspunkt Hovde. Rester av brannvaktstårn fra 1930tallet,a la det som står på Ruketuten i Lardal. Her var også telefonledning i si tid! Ca 20 deltakere, også noen fra Skien turistforening.

30.sept Ruketuten
Kjentmann: Ragnvald Kviberg. Start fra Skibberdalsetra. Turmål: Kastet-stigen (gml gangsti fra Grorud),  Det runde vannet med Rundestua (nå jaktbu, tidligere damstue ved Gråtdammen i Siljan.) Stående branntårn på toppen av Ruketuten, et kjent turmål fra Lardal-sida.Ca 30 deltakere.

  • Treff: 8398