Siljuhaugen er en storhaug som ble etablert i eldre jernalder.

Her vises den ved ulike årstider.
Den er monumental, også i våre øyne.
Siljuhaugen kan anbefales som lett tilgjengelig turmål og foto-motiv hele året.
Her vises flyfoto av prestegården og Siljan kirke, 1953:
Den gamle forpakterboligen er ennå i bruk. Bygningen er påbygd bryggerdel mot nord. Forpakterbolig ble etablert da presten sluttet å drive gårdsbruket - på 1890tallet.
Stabburet fra 1856 er revet i ettertid.
Merk gjennomgående veiløp over tunet og opp mot Siljuhaugen. Dette var atkomsten til Opdalen fram til vognveien ble bygget på 1860 tallet. Denne traseen antas å være ridevei tilbake til yngre romertid. Den forholder seg både til Siljuhaugen og veikrysset mot vadested.

Merk prestens bil på tunet. Han var over tid den eneste fastboende med privatbil i bygda.
Merk smia helt til venstre i bildet. Bygningen lå utenfor tunet pga brannfare.
Området ved smia ble brukt til dyrskuer fram til 1960tallet.
Prestegården hørte til bygdas største produksjonsgårder.
Uthuset fra 1900 var et pionerbygg for landbruk og vekst.


Siljuhaugen ble første gang registrert av Krafft på 1850tallet.
Sverre Marstrander kom på befaring i 1943. En situasjonsbeskrivelse og fredningsforslag ble da gjort.
Merk at både kommune og fylke ennå tok ut grusmasser fra omlandet til gravfeltet.Det ble utført sjakting i området i 2011. Dette skyldes planer om ny sykkel/gangvei. Denne planen ble stoppet. Men den arkeologiske rapporten dokumenterte lange bruksfaser på platået rett syd for kirka. 
Her er et utsnitt med rød markering av automatisk freda fornminner.

På denne opphøyde flaten syd for kirka ble det avdekket en rekke kulturspor gjennom en begrensa sjakting.
Her finnes utvilsomt flere uoppdagete spor.
Fotoet er tatt etter gjenfylling av sjaktene.  • Treff: 2385