Beskrivelser av funn fra gravhauger ved Siljuhaugen:
Veivesenets egen beskrivelse av funn og funnsted:Innberetning fra sjakting i Siljuhaugen:
Oversikt over fornminner i Siljan finnes på   siljanhistorielag.no

Se under Arkeologi/Tabell over fornminner
Det er registrert enda en gravhaug i dette området i 2016 - etter at kulturstien ble åpnet:

Haugen ble avdekket ved rydding av krattskog.
Haugen ligger ved syd-vestre fot av Siljuhaugen, rett ved dyrka mark.
Den er sirkulær og har tydelig plyndringsgrop.Foto fra registrering høsten 2016

  • Treff: 2461