Siljan Historielag

Folketellingene 1865 og 1900 i Slemdal, Tellemarken

Forfatter: Tore Kvaale, Siljan Historielag


Folketellingene fra 1865 og 1900 er lagt ut på Internett og er tilgjengelig for alle. Alle dataene er lagra i en database, og en kan derfor søke og sortere på forskjellige måter. Dette gir en unik mulighet til å lage sine egne statistikker, i forhold til det som er mest interessant.

Her er retningslinjene som ble gitt den gangen:

Folketellingen 31.desember 1865

Kgl. res. 11. oktober 1865 bestemte at det natten mellom 31. desember 1865 og 1. januar 1866 skulle holdes "almindelig Folketælling" i Norge.

Personer som på tellingstidspunktet var midlertidig fraværende (på reise, til sjøs osv.), skulle telles med på sitt hjemsted, og personer som ved tellingen var midlertidig til stede (på besøk), skulle tilsvarende utelates.

Denne tellingen gir følgelig en oversikt over hjemmehørende befolkning.

Innsamlingen av tellingsdata ble gjennomført fra 8. januar 1866. På landet var det lensmennene som stod ansvarlig for tellingen, men det var sokneprester og kapellaner som hver for sitt prestegjeld og sokn styrte og førte tilsyn med arbeidet. I den enkelte krets var det skoleholderne som gikk fra husholdning til husholdning og førte selve tellingslistene ("Speciallistene"). Disse listene gir oversikt over befolkningen, husholdning for husholdning, med navn, yrke, stand og stilling, alder, fødested, trossamfunn, statsborgerskap, etnisk tilhørighet og språk. Dessuten med opplysninger husdyrhold og utsæd, for de som drev jord. Disse listene ble så av tellingsstyret lagt til grunn for en hovedliste for hele prestegjeldet.

Folketellingen 3.desember 1900 (Land)

Kgl. res. 8. august 1900 bestemte at det skulle holdes alminnelig folketelling i Norge kl. 24.00. natt til mandag 3. desember 1900. Alle landets innbyggere skulle registreres på det stedet de befant seg på dette tidspunktet. På landet var tellingen administrert av soknepresten, sammen med lensmann og ordfører. Selve tellingen ble utført av skolelærere eller andre utvalgte personer.

I denne artikkelen vil jeg få presentere noen eksempler på hva en kan finne. Jeg har konsentrert meg om

 1. Gårdsnavn
 2. Fornavn
 3. Innbyggere
 4. Yrker


Følgende gårdsnavn er registrert ved folketellingene i 1865 og 1900:

Nr

1865 1900

1

Aarum (plads) Aasen (gaard)

2

Aasen (plads) Afsøle

3

Auestad (nordre)

(2)

Austad

(6)

4

Auestad (søndre)

(4)

Austad (skoleløkka)

5

Bakkene Austad nordre

6

Bjørndalen (plads) Bakkene

7

Brataas Bjørndalen

8

Daapen (nedre) Daapan

(2)

9

Daapen (øvre) Eidet

10

Dammyra (plads) Eklund

11

Eide Engelstad

(2)

12

Engelstad

(2)

Engrønningen

13

Engrødningen Finsrud

14

Finsrud Gonsholt

(2)

15

Gata Gonsholt nordre

16

Grorud

(2)

Grorud skole

17

Grorudpladsen (plads) Grorød (Grorud nedre)

18

Gunsholt (nordre) Grorød øvre (Grorud)

19

Gunsholt (søndre)

(3)

Gurholt (gaard)

(2)

20

Gurholdt

(4)

Gurholt vestre (gaard)

21

Hagen Hagen

(3)

22

Hagen (plads) Hagen (gaard)

23

Hakhaug (plads) Hagenstuen

24

Haugen Hakhaug

25

Haugen (plads) Haugen

26

Hogstad (nedre)

(2)

Haugen (gaard)

27

Hogstad (øvre)

(2)

Hogstad nedre

28

Hogstadløkka Hogstad øvre

29

Holt Holte (gaard)

(3)

30

Holtet

(4)

Holterønningen

31

Høisæt

(6)

Høiset

(4)

32

Høisæt (Myrene) Høiset (gaard)

33

Høisæt - Hagen Høisethagen

34

Høisæt - Myrene Island

35

Høisæt Hagen Island østre

36

Island

(3)

Kaasene nordre

37

Kaasa Kaasene søndre

38

Kaasene (plads)

(2)

Kamperhaug (gaard)

39

Kamperhaug (plads) (2) Kilmyr

40

Killemyr Kiste

(3)

41

Kiste (nordre)

(3)

Kiste nordre

42

Kiste (søndre)

(3)

Kjølnæs

43

Kjølnæs

(2)

Kløverød

(2)

44

Kløverød

(3)

Kollen

45

Kløverødhagen Kvisla

(2)

46

Kollen (plads) Kvislarøningen

47

Lia (plads) Larydningen (Grorudplads)

48

Lysekjønd (plads) Lysekjønn (Lystjern)

49

Løkka Løkka

50

Modalen

(2)

Moen

51

Moen (plads) Moholt

(2)

52

Moene Myren

53

Moholt

(3)

Naphug

54

Naphaug

(2)

Naphugrøningen

55

Naphaugrødningen Neset

56

Nygaard Nygord

57

Næsset Opdalens skolegaard

58

Opjordet (plads) Oredalen

59

Oredalen (plads) Prestegaarden

60

Præstegaarden Prestejordet

61

Præstgjordet Riset

62

Qvisla

(2)

Roligheden

63

Riset Romsdalen

64

Riseth (plads) Rydningen

65

Roligheden (plads) Rydningene

66

Romsdalen Rød

(3)

67

Rustad (plads) Rønningen

68

Rød (plads) Rønningerne

69

Rød (ytre)

(2)

Saga

(4)

70

Rød (øvre) Sandbrekken

71

Rødningen (plads)

(2)

Sandbrækken

72

Rødningerne

(2)

Serkland

(2)

73

Rødningerne (plads) (2) Serklandrønningen (plads)

74

Saga

(2)

Sigene

75

Sandbrækka (plads)

(3)

Skjelbrei

76

Sikane Skjelbrei (gaard)

77

Skjelbred

(2)

Skovbetjentgaarden Island

78

Skottene Snurren

79

Skougthveit Solberg

80

Snurren (plads)

(2)

Solverød vestre

81

Sollien Solvrød østre

82

Solverød

(2)

Sortedal

83

Sortedal Steindalen

84

Steendalen (plads)

(2)

Stregrøningen

(2)

85

Stranddalen Sundtvedt nordre

86

Stranden Sundtvedt søndre

87

Streget Sæteret (Sætre)

88

Stundalen (plads) Sølland nordre

89

Sunthveit

(2)

Sølland søndre

90

Særkland

(2)

Tangen

91

Sæteret (plads) Teiget

92

Søland

(2)

Toa

93

Søland Afsølia Tokleven

94

Sørbøe

(4)

Tormodsrød

95

Sørbøe - Myhra Torsholt

(2)

96

Sørbøe Rødningen Tudal (gaard)

97

Sørbøe, Hagen (plads) Tveitan nordre

98

Tangen

(2)

Tveitan søndre

99

Teiet

(2)

Tveiten (gaard)

100

Thorsholdt

(2)

Vanebod (Vannebusæter)

101

Toa (plads) Vestby

102

Token (plads) Vierød

103

Tormodsrød Vrangehuel

104

Tormodsrødkaasen Værket

105

Tormodsrødrødningen Øverbø

(3)

106

Tuvdal

(2)


107

Tveiten

(2)


108

Tveiten - Saga

109

Tveten

110

Vallerdalen

111

Vanneboen (Vannebosæter)

112

Virød

113

Vrangehul

114

Wigen

115

Ødegaarden

116

Øen

(2)


117

Øverbøe

(4)
117 forskjellige gårdsnavn i 1865 (180 gårder/plasser totalt) og 105 i 1900 (136 gårder/plasser totalt). Tall i parentes etter gårdsnavnet betyr antall gårder med samme navn.

Jeg regner med at alle steder der det bodde folk ble registrert. Dvs. alt fra stort til smått. Vi kan da umiddelbart trekke konklusjonen at på 35 år er det netto 44 gårdsbruk/plasser mindre.

Disse gårdene/plassene bodde det folk i 1865, og er fraflytta i 1900: Følgende gårder/plasser var ikke nevnt i 1865, men er kommet til i 1900:
 1. Aarum
Eklund
 1. Brataas
Gurholt vestre
 1. Hogstadløkka
Island østre
 1. Kløverødhagen
Myren
 1. Lia
Opdalens skolegaard
 1. Modalen
Rydningen
 1. Opjordet
Rydningene
 1. Riseth
Serkelandrønningen
 1. Skottene
Skovbetjentgaarden Island
 1. Skougthveit
Solberg
 1. Sollien
Stregrøningen
 1. Stranddalen
Tokleven
 1. Stranden
Vestby
 1. Stundalen
Værket
 1. Sørbøe

 • Sørbøe Rødningen

 • Sørbøe Hagen

 • Token

 • Tormodsrødkaasen

 • Tormodsrødrødningen

 • Vallerdalen

 • Wigen

 • Ødegaarden

 1. Øen


Disse to siste tabellene er med forbehold om at ikke samme gård/plass har bytta navn mellom 1865 og 1900.

Kamperhaug og Aasen kan en med sikkerhet se har gått fra "plads" i 1865 til "gaard" i 1900. Kan ha skjedd med flere plasser, men uten at en kan lese det ut fra de registrerte data.

 

Innbyggere

I 1865 er det registrert 1089 innbyggere: 563 kvinner og 525 menn.

I 1900 er det registrert 872 innbyggere: 428 kvinner og 443 menn.

Dette viser en markant nedgang (20%) i innbyggertall fra 1865 til 1900. Dette skyldes sannsynligvis

 • Utvandring til USA
 • Nedlegging av Moholt Jærnverk i 1867. Muligens en kraftig nedskjæring av ansatte alt før 1865 da salget av jern gikk ned og lagrene begynte å hope seg opp.

I 1865 bodde det i snitt 6 personer på hver gård/plass. I 1900 er tilsvarende tall ganske likt: 6,4 personer.

Husdyr

Dessverre er det stor forskjell i måten å registrerte husdyr på, i disse to folketellingene. Det er derfor ikke lett å sammenligne.

I 1865 er det registrert:

 • Hester: 97
 • Stort kveg: 163
 • Får: 163
 • Geit: 2
 • Svin: 78

Det er registrert 1 gård/plass under kommentaren "Ingen Fæ".

 

I 1900 har vi en mindre detaljert registrering:

 • Kreaturer: 128
 • Fjærkre: 78
 • Bikuber: 2

Her er jeg usikker på om det er antall gårdsbruk som har dyr eller om det er antall dyr som er oppgitt! Svaralternativene er j eller n. Derfor er det mest sannsynlig at det er antall gårdsbruk som har hatt dyr.

 

Fornavn

De mest populære fornavn:

1865 Kvinner 1900 Kvinner 1865 Menn 1900 Menn
Anne/Anna Anne/Anna Ole Ole
Maren Maren Niels Hans
Ingeborg Ingeborg Peder Nils
Karen Marie Anders Jakob
Gunhild Karen Jacob Peder
Inger Petra Lars Kristian


Følgende yrker ble registrert i 1865:

Yrker 1865 Ant.
Barnevogterske 1
Bødker 1
Daglønner, Jernværksarbeider 1
Fattiglem, nyder Understøttelse af Fattigvæsenet og forrestaae med Spinding og Binding 1
Forpagter 1
Føderaads-Enke 1
Føderaadsdreng 1
Føderaadsfolk 2
Føderaadskone 12
Føderaadsmand 12
Føderaadspige 2
Gaardbgr og Leilænding 64
Gaardbgr og Sognepræst 1
Gaardbgr, Selveier Skolelærer og Kirkesanger 1
Gaardbgr, Selveier og Huusmand med Jord 1
Gaardbr og Selveier 16
Gaardbruger, Leilænding og Forvalter ved Moholt Marsovn 1
Gaardbruger, Leilænding og Regnskabsfører 1
Gaardbruger, Leilænding og Sagmester 2
Gaardbruger, Leilænding og Skovfoged 1
Gaardskarl 1
Hjælper Enken med Pladsens Brug, Traugmager 1
Husholderske 1
Husmand med Jord 62
Husmand med Jord og Skomager 1
Husmand med Jord og Smed 1
Husmand med Jord, og Snedker 1
Husmand uden Jord Kleinsmed 1
Husmand uden Jord Kullebrænder og Hugst af Kulleved 1
Husmand uden Jord og Fourer 1
Husmand uden Jord, Kullevedhugger og andet simpelt Dagarbeide 1
Husmand uden Jord, Tømmerhugger 2
Husmand uden Jord, Tømmerhugger og Tømmerflødning 1
Huusmand med Jord 1
Huusmandskone med Jord 1
Jordemoder 1
Kjørekarl uden Jord 2
Kleinsmed med Jord 1
Kullebrænder med Jord 1
Lægdslem 10
Marsovnarbeider med Jord 3
Matros 1
Pensionist 1
Pensionist uden Jord 1
Seminarist 1
Skolelærer 1
Skomager 4
Skrædder 2
Slagkjører med Jord 1
Smed 2
Snedker 1
Spinderske 3
Spinderske og understøttes af Fattigcassen 1
Spinderske, Binderske, samt Vaskning og Søm 2
Student 1
Sypige 1
Tjenestedreng 5
Tjenestedreng (Gjeterske) 1
Tjenestekarl 39
Tjenestekarl, bestyrer Pladsen Brug 1
Tjenestepige 73
Tjenestepige, Gjeterske 6
Tjenestepige, bestyrer hans Husholdning 1
Tømmerhugger 1
Tømmermand 2
bestyrer Brødrenes Huusholdning 1
bestyrer Faderens Gaardsbrug 2
bestyrer Faderens Husholdning 12
bestyrer Husholdningen for sin Moder 1
bestyrer Moderens Gaardsbrug 1
bestyrer Moderens Gaardsbrug og Skrædder 1
bestyrer Svigerfaderens Huusholdning 2
bestyrer af Husholdningen 6
bortsat Fattigbarn 6
hjælper Broderen med Gaardsbruget, Selveier 1
hjælper Faderen med Gaardsbruget 47
hjælper Faderen med Pladsens Brug 6
hjælper Husmoder m Husholdningen 1
hjælper Husfaderen med Pladsens Brug og Snedker 1
hjælper Moderen med Gaardsbruget 1
hjælper Moderen med Husholdningen 16
hjælper med Gaardsbr 5
hjælper med Gaardsbruget og Snedker 1
hjælper med Pladsens Brug 2
uden Jord, har Hjælp af Fattigkassen 1
Sum 485


Av titlene kan en trekke ut at 6 personer kanskje var ansatt, i hvert fall lønnet av Moholt Jernværk. Da har jeg ikke regnet med titlene Smed og Kleinsmed. Det er registrert 3 personer med yrke Kullbrenning.

Kan dette tydes dithen at Jernværket sang på siste verset med ganske få ansatte, eller ble ikke de som tilhørte Jernværket registrert i folketellingen? Vi vet fra andre steder at slike Jernværk var lukkede samfunn og tilhørte jernværkseieren.

I så fall ble de kanskje registrert under ansatte hos Treschow, og at de som er registrert i folketellingen bodde utenfor verksområdet?

 

I 1900 finnes følgende yrker registrert:


Yrker 1900

1

Agronom og gaardsbestyrer

2

Antaget til forpleining

4

Arbeidere i Jorbrug Skovdrift privat

5

Arbeider

6

Arbeider for og har livsophold hos husfaren

7

Arbeider privat i Husjernig og forsjeligt

8

Arbeider v Skovdrift for Treschv

9

Arbeider ved Gaarsbruget og Husjerningen

12

Arbeider ved gaardsbrug m m

13

Arbeider ved gaardsbrug og skovdrift

14

Arbeider ved gaardsbrug og stenarbeide

15

Arbeider ved jordbrug

16

Arbeider ved skovdrift

17

Arbeider ved tømring og skovdrift

18

Arbeider, der fortiden er uden erhverv grundet sygdom

19

Barnepige

21

Behjælpelig med Gaardsarb

23

Behjælpelig med Husstellet

24

Blikkenslager

25

Blikkenslagerkone

26

Budeie- ved huset

27

Datter

30

Datter ved Gord og Fedrift

31

Driver landhandleri og meieri

32

Enepige - husgjerning og kreaturstel

33

Faar ophold hos familjen

34

Fattiglem

35

Folkeskolelærer

36

Folkeskolelærer og jordbruger

37

Folkeskolelærerenke. Pension

38

Forhenv Gårdbr leilænd. - Fattigunderstøt.

39

Forpakter

41

Forpakter. Jordbrugsarbeide

42

Forpakterkone

43

Fosterdatter

44

Føderaad

45

Føderaadskone

46

Føderaadsmand

47

Gaarbruger leilending Arbeider Skovdrift for Treskov

48

Gaarbrugerkone

49

Gaardbr S og Snedker

50

Gaardbr Tømmermand

51

Gaardbr leilænding, Skogbrugsarb

52

Gaardbruger (selveier), landhandler, smed og hjulmager (for egen regning)

53

Gaardbruger - leilænding og skogbrugsformand i privat tjeneste

55

Gaardbruger - leilænding. Sysselsat med skogarbeide i grundeierens tjeneste

57

Gaardbruger - selveier -

58

Gaardbruger - selveier - Forøvrigt sysselsat med skovdrift for anden privat mand

59

Gaardbruger - selveier - Sysselsat med skogdrift i andres tjeneste

61

Gaardbruger - selveier - og emisær

62

Gaardbruger - selveier - og sysselsat med skogdrift for egen regning

66

Gaardbruger -leilænding- Forøvrigt sysselsat med skovarbeide hos grundeieren

69

Gaardbruger S Jordbrugs- og Skogarbeide

70

Gaardbruger S og Skogarbeider

71

Gaardbruger S og Skredder

72

Gaardbruger S og Tømmermand

74

Gaardbruger S og arbeider ved skovdrift

77

Gaardbruger S, stenarbeider

82

Gaardbrugerenke S. Husbestyrerinde

83

Gaardbrugerkone

84

Gaardbrugersøn Jordbrugsarbeide. Skogarbeider

85

Gaardbrugersøn. Jordbrugsarbeide

86

Gaardeierske S

88

Gaardmandsenke S

90

Gaardmanskone - hus og fjøs -

91

Gaardsarbeide S

92

Gaardsbest. Postaabner

93

Gjeter. Vedhugst

94

Gjetergut

95

Gjæter

96

Gjæter. Barnepige

102

Gorbruger leilending Skovdrift Hustømring (for Terschov)

103

Gorbruger leilending Tømmeflaating Skovdrift for Tresckov

105

Gorbruger selveier Gorsbug og Skovdrift privat

106

Gord og Skovdrift for Treschov

107

Gord selveier husligt Arbeide

108

Gordbruger leilending Tømerflaating og Skovdrift (ved Tresckov)

109

Gordbruger leilending formand Tømerflaatnig Skovdrift for Tresckv

114

Gordstellet Husjerningen

115

Gors og fedrift

123

Gårdbr. enke - leilænd. - privatunderstøttet

128

Handlerske. Landhandel

130

Har livsophold hos husfaren og udfører husgjerning

131

Hjemløs reisende smaakræmmer

133

Hus og Kreatursetel

136

Husarbeide og Pension af T. W. Treskov

137

Husbestyrerinde

139

Husgjerning

140

Husgjerning og gjæter

141

Husgjerning og kreasturstel m m

143

Husgjerning, gaardsbrug, kreaturstil

151

Husligt Arbeide. Syarbeide

153

Husligtarbede Tedrift

156

Husmand. Jordbrugs- og Skogarbeide

157

Husstel og Kreaturstel

158

Hustru

159

Hørnbleser

167

Jord- og Skogbrugsarbeider

169

Jordbrugs- og Skogarbeide Leilænding

172

Jordbrugsarbeide

175

Jordbrugsarbeide og Tømmerkjøring

176

Jordmoder og husbestyrerinde

177

Kirkesanger og Folkeskolelærer

178

Kirketjener

179

Kone - Fjøs og huset -

181

Kone - budeie m m

183

Kreaturstel

184

Landpostbud

191

Leilænding. Formand for Tømmerflødning og Skogarbeide

193

Leilænding. Skogarbeider

194

Leilændingskone

195

Lever af egne Midler

196

Lever af egne midler og dagarbeide

197

Livsophold hos husfaren

198

Lærer

199

Lærer og jordbruger

200

Lærerhustru

201

Møller

202

Omstreifer

204

Omstreifer og Tiggeri

205

Pension. Husligt Arbeide

206

Pleiedatter

207

Prædikant - skomager

208

Sadelmagerlærling

209

Sersjant og gaardbruger

210

Sersjant og gaardsbestyrer

211

Sindsyg. Understøttes af Amt og Kommune

212

Sjømand

220

Skomager

222

Skovbetjent i privat tjeneste og jordbruger

223

Skovbetjent og jordbr

224

Smed

225

Smedgut

226

Snedker og Tømmermand

227

Snedkerlærling

228

Sogneprest

229

Stenarbeider

231

Sypige

232

Sypige. Husgjerning

234

Sypige; husgjerning, kreaturstel

246

Søn

247

Tekniker. F.t. uden Sysselsættelse

248

Til forpleining

249

Tilsyn ved jagthus og telefon

250

Tjenestegut

253

Tjenestepige

262

Tjenestepige, der er sysselsat med husgjerning, jordbrugsarbeide og kreaturstil

263

Tjenestepige, som udfører husgjerning og kreaturstel

264

Tjenestepige. Barnepleierske

269

Tjenestepigens datter

274

Uhrmager

275

Understøttes af Fattigv

276

Understøttes af Skiens Fattigv

277

Vedhugst

278

Vognmand

 

En kan tydelig se at det er flere forskjellige personer som har registrert. Samme tittel kan være skrevet på forskjellig måte, og dermed kommet med flere ganger. Her har jeg forsøkt å sammenfatte det som sannsynlig er samme yrket under en tittel.

Bokstaven S står for Selveier.

Er du interessert i mer data om en spesiell gård eller slekt, gå til Digitalarkivet

 • Treff: 7781