Siljan Historielag

KULTUR-OG FORNMINNER I SILJAN

Registrering v/Tor Bjørvik og Lars Vaagland - " Prosjekt Områdetiltak Siljan "

a jourført 24.1.2002

 

Nr Navn/Sted Innretning Opplysninger
  Kart Nordkollen   Registrator: Svein Helge Svartangen
1 Trollkjerka Hule Sagn om gravplass oppe i fjellet. Ikke lokalisert.
2 Kjerrjilen Tjærehjell Navnet viser til fast sted for tjærebrenning på oppbygd hjell. Ikke lokalisert.
  Kart Surtekollen   (Ligger i Larvik kommune)
1 Svartangen Husmannsplass Litt utydelig,men sikker tuft etter hus like ved stien. Spor etter ganske mye dyrka mark mot nord, som seinere ble brukt under Svartangen.
2 Svartangen Kølabånn Tydelig.Mulig kjøytetuft
3 Bjørneskotta Stue og stall  
       
  Kart Kvisla   Registrator: Svein Helge Svartangen
1 Vest Naphaugrønn Hestevei Dette er starten på den gamle veien fra Naphaug, Kvisla og Moholt over til Oklungen.
2 Vest Naphaugrønn Kølabånn Ødelagt av bilveien
3 Skottene Plass Ikke finni tuftene.Plass under Naphaug.
4 Skautvedt Kvern Hørte til Moholt. Fint kvernfall, men ikke spor etter kverna.
5 Sørvest Løkka Kølabånn Ødelagt av bilveien
6 Løkka Kølabånn Ødelagt ved dyrking
7 Øst for Løkka Kølabånn  
8 Naphaug Søstua Gård Slått sammen med Nordstua 1892. Tuftene fjerna ved dyrking.(=Naphaugrønningen?)
9 Naphaug Vannsag Bygd som erstatning for den saga som lå der Moholt jernverk ble bygd. Nedl. Ingen spor å se.
10 Berns løkke Husmannsplass Iflg "Fra Skrim til Farris" II. Under Kvisla. Dyrkingsspor, men ikke spor etter hus.Usikker plassering.
11 Kvernhusdalen Kvern Nedl. Fundamenter synes ennå.
12 Kvislarønningen Vaskeplass  
13 Kvislarønningen Fegate Ble brukt av alle Kvislagårdene. Grind i enden, i delet mot Treschow-skauen.
14 Øst for Rugrønning Kølabånn Sletta ved dyrking
15 Sør for Vassbotn Olle Årssikker. Satt ned betongkum i seinere år.
16 Øst for Vassbotn Tømmerlegger Store mengder tømmer kom ned her. Hesteveier i 3 etasjer. I bruk til ut i 50-åra.
17 Kvisla Hotell Bygd 1908. Brant 1921. Grunnmuren står.
18 Kvisla-Naphaug Gml. vei Brukt av Naphaug når de skulle til Kvisla og Farrisbåten
19 Kvisla-Løkka Gml ridesti Gml. vei mellom Moholt og Kvisla.Brukt til beg.1900 tallet.
20 Kvislaåsen Kølabånn  
21 Kvisla Oppstua Steinbrudd Tok ut stein her til grunnmur for hotellet.
22 Kvisla Veststua Revegård Anlagt av Peder Kvisla. Nl . Fint mura vei opp, ellers ingen spor.
23 Kvisladalen Gård Ble også kalt Dalen. Ikke spor å finne.Jernaldergård.
24 Kvisladalen Kølabånn Sletta ved dyrking.
25 Kvisla Innstua Smie, tørkehus Rivd ca 19 . Åpning fra smia som slapp varme inn i det søndre rommet, som var tørke for korn og lin.
26 Kvisla Innstua Sagbenk Tømmeret som skulle deles opp, ble lagt over ei ca 6 m brei kløft mellom to små fjell.
27 Kvisla brygge Brygge Farrisbåten la til her, inntil et fjell. Ingen spor etter brygge. Fin vei ned fra gårdene.
28 Kvisla Vaskeplass  
29 Skottet Tømmerskott Tømmeret ble sendt ut ei kløft med ca 50 m fall ned til Farris.
30 Neset brygge Brygge Bare noen rester igjen. Inntil 19 sto et lagerskur ca 40 m nord for brygga. Tømmerfundament synes.
31 Nordre Neset Plass Ei kjellergrop er synlig like ved veien. Var to plasser på Neset før.
32 Neset Plass Et bryggerhus sto tidligere på et fjell rett øst for hovedbygningen. På tunet sees spor etter den gamle hestevandringa. Den gamle bebyggelsen har visstnok liggi ca 50 m sørvest for den nåværende. Her er et søkk som skal stamme fra et av husene. Også flere gamle frukttrær.
33 Treskillingen Bolter Jernbolter i fjellet, som trolig har forbindelse med hengslet for fløtningen.
34 Kolabånn Kølabånn Dyrka opp, og seinere planta igjen. Ingen spor å finne, bortsett fra svart jord.
35 Steinstranda Vaskeplass Her var også båtplass for oversetting til Nordheim.
36 Farris Lensekar, dopper Her var hengslet som samla alt tømmer fra Siljanvassdraget. Hele fjordarmen mellom Neset og Øksenholtlandet kunne være full av tømmer.
37 Maurtangen Lasteplass Her var det nok omlasting av malm og jern fra lekter til pram når en ikke kunne komme opp elva med lekterne.

Mye malmrester.

38 Svendsrud Sommerfjøs Hørte til Vranghøl. Kuene ble frakta over elva i båt. Lå ei utløe litt sør for sommerfjøset.
39 Nygård Sommerfjøs Fundamentene står, i bratte lia. Blei rivi ca 19 .
40 Nygård Brygge Her la Farrisbåten til i den første tida, når den kunne gå opp elva. Seinere blei området øst for Neset sperra av tømmer.
41 Oredalen Kølabånner 2 kølabånner med ca 60 m avstand. Den ved bekken er noe ødelagt av tømmervei.
42

43

Kvisla

"

Gård

Sommerfjøs

Opprinnelig tuft til Kvisla. Ligger hytte der i dag.

Tuft ca 100m nord for Tande, oppe på lite platå.

  Kart Svarteberget   Registratorer: Otto Austad og Svein Helge Svartangen
1 Langevann N Kølabånn  
2 Litt nord for Bjønnås Kølabånn  
3 Bjønneriset Kølabånn, tjæremiler To tjæremiler like ved kølabånn
4 Brånan Kølabånn  
5 Setertjønn Kølabånn  
6 Seterveien Gml. sti Seterveien til Austadsetra gikk omtrent der bilveien går i dag, men deler av seterveien er bevart. (Se kartet)
7 Seterveien Kølabånn Like ved krysset til Austadsetra.
8 Austadsetra Seter, I drift til 19 . Steinmurer etter 5 hus synes ennå.
9 Austadsetra Kølabånn Kølabånn øst på vollen utsletta, men svart jord.
10 Auridalene N Kølabånn  
11 Auridalene S Kølabånn  
12 Skottdalen N Kølabånn  
13 Oremyra N Tjæremiler Synlige groper.
14 Oremyra S Kølabånn På platået SV Oremyra.
15 Presteveien Gml. sti Gml. ferdselsåre mellom Austad og Oklungen. Blei også brukt av presten i Eidanger.
16 Kjellshol Tjæremiler Gamle tjærehjeller. Synlige groper opp mot bergknatter
17 Kjellshol S Kølabånn  
18 Nordre Orholt Kølabånn  
19 Nordre Orholt Plass Nedl. I dag turisthytte. Mur etter potetkjeller i bakken på nordsida.
20 Søndre(Lille) Orholt Plass Nedl. Ikke helt tydelige tufter. Rydningsrøyser
21 Søndre Orholt S Kølabånn I veikanten.
22 Myssmørholet Kølabånn  
23 Skottene Husmannsplass Kjellergrop og intakt steinmur. Ligger rett på kølabonn, oppå ei lang hylle i fjellet..
24 Moholtsetra Seter Svake tufter etter to eller tre bygninger. Rett øst for Skottene.
25 Trytetjerndalen Kølabånn 120 m ovafor setra.
26 Vest Moanetjønn Kølabånn Ødelagt av traktorveien
27 Moane Plass 3 utydelige tufter med nokså stor avstand. Fraflytta ca 1890.
Opprinnelig bodde sagmesteren for Moholt verk her
28 Nord Moanetjønn Kølabånn  
       
29

30

31

Kalvås

Moane

Trytetjerndalen

Heller

Kølabonn

Kølabonn

Brukt som gjemmested under krigen
Rett ved bilveien.Intakt milebonn.

  Kart Mensvatn   Registrator: Otto Austad
1 Vallerdal Øvre Plass u/Austad Tydelig tuft m/kjeller. Bosatt til ca 1850.
       
  Kart Stussrød    
       
       
       
  Småtjønnkollane    
1 Svartangen Festplass Mye brukt under krigen, da det var forbud mot dansefester og lignende. Ragnvald Svartangen spilte trekkspill. Ligger på en kølabånn. Noe ødelagt av vei og traktorvei.
       
  Kart Eidet   Registratorer: Svein Helge Svartangen og Tore Fagertun
1 Svartangen Smie Grunnmuren sletta ved veiomlegging 19
2 Svartangen Kvern Lå ved bekken, trolig ca 50 m ovafor uthuset i Ø. Svartangen. Ikke tydelige spor i dag
3 Svartangen Kølabånn Traktorveien går over indre del.
4 Svartangen Sommerfjøs Lå ved den gamle tømmerveien. Tufta forsvant trolig ved utvidelse til traktorvei. Var felles for de to Svartanggårdene. Ut av bruk ca .
5 Svartangen Lita stue Lå i kanten av jordet. Tufta ble trolig ødelagt av den nye bilveien til Stordalen. Har bodd folk her.
6 Øst for Auenskollen Kølabånn  
7 Tangane Plass Lå under Auen. Nl ca 1900. Tydelig grunnmur med grue og kjeller, ca 9x5 m. Mye tidl. dyrka mark i området.
8

9

Auen

Foss

Dam

Sag og kvern

3-4 m høy steindam. Gårdsveien til Auen gikk før over denne dammen. Fløtning fra Svartangen. Tømmerrenne, som en ennå ser rester etter, herfra til Siljanelva, Det har vært både sag og kvern her før. Nedlagt tidlig.
10 Auen Gård Det var til 1893 2 bruk på Auen. Det andre lå like sør for det nåværende. Den gamle potetkjelleren kan stamme fra det andre bruket. Bryggerhuset på Auen blei rivi . Grunnmuren synes.
11 Auen Vei Denne veien ble brukt til Moholt jernverk før det ble bygd bru over Siljanelva på nåv. sted i 1934. .
12 Bordbakken Lasteplass Her ble prammer som frakta malm og jern til og fra ferjene som la til ved Neset, lossa og lasta. Ingen synlige spor, men det ligger mye malm her. Bakenfor ligger ei stor lone, hvor det er tatt ut leire til teglverket.
13 Klokkehaugen Verksklokke Her sto verksklokka, som ringte ved arbeidets begynnelse og slutt, og for matpauser.
14 Eidet Forvalterbolig Nåværende våning bygd i 1818 av slaggblokker , og var forvalterens bolig. Stabbur og drengestue også fra 1818. Drengestua kan ha vært verkets skolestue fram til ca 1850
15 Rosten Rosteplass Her ble jernmalmen "rosta", dvs brent i en ovn for å få bort en del ureinheter. En runding i terrenget kan sees. Rosteplassen kan ha vært dannet ved uttak av stein til masovnen, jfr kart av 1807.
16 Verket Arbeiderboliger Det huset som står ved veien, var før mye lengre, og det var enda ei arbeiderbrakke og en mesterbolig her.
17

18

Verket Jernverk,Smie Besto av masovn (ca 1810-1867) med lager for malm og råjern m.m. Fra 1731 til 1817 var det en jernhammer her. Der verket ble bygd, sto tidligere Moholtsaga.
19 Verket Kølakjeller Ferdig ca 1810. Rommet 2000 lester køl. Bru ut til toppen av masovnen.
20 Streket Sommerfjøs Rivi ca 19 . Grunnmuren er trolig gått med i grustaket.
21 Streket Slusedam Bygd 1915 som fløtningsdam. I 1916 ble det bygd 4 slusedammer nedenfor og en slusedam ovenfor fløtningsdammen, for at lektere med maskiner til Kiste kraftstasjon kunne sluses opp i Lakssjø. Forskjellen mellom høyeste vann i Farris og laveste vann i Lakssjø var 6 meter, og i hver sluse ble lekteren løfta 1 m.

Slusedammene ble revet samme året pga fløtningen.

22 Lakssjø Dam Bygd for jernverket. Var i bruk til ca 1915, da Lakssjø ble senka 4 meter og det kom ny dam lenger nede.
23 Streket Gård Uthus og framhus rivi i 1970-åra pga utvidelse av grustaket. Kølabånn vest for uthuset sletta ved dyrking.
24 Askebakken Vei Gammel vei fra Moholt til Eidet. I bruk som skolevei til 19 . Like nord for veien lå en større hoppbakke.
25 Haukeråsen Plass Nl . Tufta er synlig som ei grop i bakken. Navnet kommer av at her hauka en etter båt over Lakssjø. Jon Haukeråsen jobba på jernverket og bodde her. Sti herfra til Fagertun.
26 Øvre Dåpan Mølle Ble bygd ca 18 , og nedlagt .Hadde kunder helt fra Lågendalen, i første rekke kullkjørerne.
27 Dåpan Teglverk Anlagt ca 18 , og nedlagt . Kullkjørerne kunne ta teglstein og takstein med tilbake. Teglovnen synes som ei stor steinrøys med grop i midten.
28 Øvre Dåpan Vei Den gamle veien fra Styrvoll gikk her. Ca ble den lagt nedom fjellet, litt lavere enn der veien går i dag.

Bilveien ble bygd 196 .

29 Løkka Sommerfjøs Gikk ut av bruk ca 19 . Lå i nedkant av nåv. bilvei. Grunnmuren trolig ødelagt av bilveien.
30 Isaks Rønning /Myrrønningen Tidl. dyrka mark Hørte til Dåpan. Isaks rønning var en boplass som skal ha liggi oppe i den bratte dalen mot øst. Ikke tufter å se.
33 Øst Isaks rønning Kølabonn På vannskillet. Ikke spesielt tydelig.
31 Grasdalsrenna Tømmerrenne Gikk fra Grasdalsdammen til Siljanelva. Nedlagt 1930. Spor kan sees ved utløpet i Siljanelva.
32 Mørkegangen Fløtning Smal kløft, hvor fløterne gikk på bordganger som lå på bolter i fjellet. Boltene står ennå.
30 Grasdalen Dam Høy fløtningsdam av stein, satt opp . Fløtningen nedlagt 1953.
34 Grasdalen Veimur Veien bygd opp fordi Grasdalen sto under vann under fløtningen. Veien er en del av den kjøreveien som ble bygd fra Moholt Jernverk til Lardal, med sikte på transport av jern til et planlagt spikerverk ved Sverkholt. Veien står inntegnet på militærkart av 1805. Veien var helt til 1932 eneste vei som kunne kjøres med vogn mellom Siljan og Lågendalen.
35 Gjetrangtjønn Dam Steindam, bygd for fløtningen i 1 .
36 Arnes bånn Kølabonn Stor.
37 Revahiet Krigsminne I store huler lå det her hjemmefrontsfolk under siste del av krigen.
38 Asbjørnsdal Kølabonn Tydelig. Køyta delvis ødelagt av tømmervei.
39 Asbjørnsdal Kølabonn Nokså tydelig
40 Jons Bånn Kølabonn Tydelig
41 Tømmerriset Kølabonn Svært tydelig.
42 V for N. Strekås Kølabonn  
43 Lille-Anders-ekra Vaskeplass For Nedre Dåpan.
44 Raubru Settefiskanlegg Bygd av Ytre Siljan fiskeforening 1944. NL 1953. Ingen spor.
45 Eideløkka Plass Usikker plassering. Hørt under Eidet.
       
  Kart Lakssjø   Reg: Otto Austad og Tore Fagertun.
1 Grasdalstjønn Kølabonn Like ved hytta
2 Svedals-steinene Kølabonn  
3 Flatane-veien Sti Gammel ferdselsåre fra Austad til Vallerdal og videre til Porsgrunn og Skien
4 Lommetjønn V Kølabonn  
5 Ormebekk N Kølabonn  
6 Lommetjønn-hvila Kølabonn  
7 Bakkanestua Tjærestein  
8 Lommetjønn N Dam Fjerna ved senking av Lommetjønn. Ikke spor å se.
9 Sagbrua Kølabonn I veikanten. Delvis ødelagt.
10 Sagbrua Sag Satt opp ulovlig 1783 av Austadbøndene. Ingen spor å se i dag.
11 Flatane-veien Kølabonn  
12 Flatane.veien Brønn Anlagt 1910 for Austad vannverk. Nye rør 1957.
13 Rønningsjordet Ø Kølabonn  
14 Sør for Bakkane Kølabonner 3 kølabånner innenfor 50 m.
15 Bakkane Plass Bosatt til ca 1850 av ei enslig kvinne med mange barn. Huset blei brent. Tydelige murer.
16 S Bjoretjønnbekken Kølabonn  
17 Nils's ris Sommerfjøs Står oppe. I bruk til etter krigen.
18 Rønningsbakken Hoppbakke I bruk fra først på 1920-åra til 1955. Otto Austad la grunnlaget for sin hoppkarriere her. Lengder opp til 30 m.
19 Oppistua Smie Bygd 19 . Står oppe. Står kanskje på murene til den gamle smia.
20 Teie (Austad) Sommerfjøs 2 fjøs står oppe. Hørte til Nordstua og de 2 nordre gårdene på Austad.
21 Framstua Smie Bygd under krigen. Den gamle, som sto nærmere gården, brant ned.
       
23 Bortstua Smie Står ennå. Tømmer.
24 Søndagsberget Vei Den gamle veien gikk ovafor den nåværende. Murene synes. Også spor etter en enda eldre vei.
25 Nordstuåsen Kølabonn  
26 Austad Vei Den gamle veien Austad-Kiste gikk fra skolen ned til Gonningen og over elva litt ovafor der dammen er i dag.
27 Gorningdammen Dam Nåv. dam bygd 1915-16 i forb. med kraftutbygginga. Den gml. dammen lå litt lenger opp i elva og var lavere.
28 Gorningdammen Sag og kvern Lå på sørbredden like nedafor dammen. Første sag rivi 1688. Ny sag, oppført 1741, måtte rives etter få år etter pålegg fra Greven. Kverna i bruk til ca 1900. En kan se den utsprengte vannrenna og en bolt i fjellet.
29 Austad Kølabonn Like ved fylkesveien. D=ca 13 m.
30 Austad-Finsrud Vei Nl ca 19 . Gikk opp Lauv-kleiva litt nedafor den nåværende. Traseen kan følges.
31 Fossåsen/Fossjordet 2 Kølabonner Plass . Fossjordet har sannsynligvis tilhørt en plass Fossåsen under Austad. Ingen tufter.
32 Tangane V 2 Kølabonner  
33 Norslisletta Kølabonn  
34 Norslibakken Hoppbakke I bruk 1932-52. Bakkerekord 51 m v/
35 Store Høystakkmyr Kølabonn

Utslått

Utslåtten brukt til ca.1920 av Austad.
36 Kovedalen Plass Ikke tufter å finne. Tidligere dyrka mark på Langås har hørt til Moholtgårdene.
37 Langås Kølabonn  
38 Stranddalen Plass Ikke tufter å finne. Ødelagt ved omlegging av veien.
39 Stranda Plass, kølabonn Ikke tufter å finne. Trolig fjerna ved dyrking. Vært kølabånn på jordet her. (Nå skog)
40 Finsrud V Kølabonn  
41 Finsrud Sommerfjøs Ut av bruk ca 19 . Tydelig tuft.
42 Nedre Kistefoss. Sag.

Tømmerrenne.

Finsrudsaga Nl ca 1900. Store fundamenter like nedafor veien. Inntaksrenna er fylt igjen til park.plass. Søndre Kiste sag og kvern lå på andre side av fossen.
43 Kistefossen bru Steinvelvsbru. Bygd av Treschow. Innskrift på brua: FMT 1916. Severdighet.
44 Gorningen-Lakssjø Tømmerrenne 1350 m lang. Første renne bygd 1916. Holdt til 1930. Da blei det bygd to renner, ei ovafor og ei nedafor Lauv. I 1954 blei ny renne bygd. Renna ble fjerna i 2019. Øvre løp er restaurert som kulturminne.
45 Finsrud-N. Kiste Vei Både fotsti og vognvei.Var i bruk til 1916, da ny vei og bru ble bygd. Ved flom måtte de nordom Gonningdammen. Lite spor å se nå.
46 Vaskeplassen Vade- vaske- og badeplass Vadeplassen i bruk til 1916. Flate svaberg. Vaskeplassen i bruk til 49.
47 Øvre Kistefoss Kraftstasjon Bygd 1913 som midlertidig kraftstasjon for kraftanlegget. Betongfundament står.
48 Øvre Kistefoss Mølle Bygd . Nl 1918. Ikke spor. Mye ble borte da renna revnet.
49 Lauvstua Fløterstue Bygd 1930. I bruk til 1965., da fløtningen blei nedlagt. Rivd, og grunnmur fjerna.
50 Storelauv Vaske-badeplass I bruk som vaskeplass til 1957.
51 Søndre Kiste Revefarm Bygd 1930. Nl 1955. Står delvis, inkl. kjøkken.
52 Linekra Gml. linåker Åker nord for tidl. Revefarm. Er nok seinere blitt utvidet.
53 Søndre Kiste Sommerfjøs Tilh. Br.nr. 18. Ut av bruk 1932. Ikke spor å se.
54 Søndre Kiste Sommerfjøs

Oppr. Kistegården?

Tilh. Br.nr. 21. Ut av bruk 1932. Området ved sommerfjøsene ligger i delet mellom de 3 gårdene på S. Kiste, og det er mer naturlig at "Gammelgården" har ligget her.
55 Søndre Kiste Uthus Tilh. br.nr. 24. Rivi 19 , og nytt uthus bygd 50 m lenger vest. Grunnmuren står. Kan ha vært en del av "Gammelgården".
56 Smieberget Smie  
57 Nordre Kiste Uthus Rivi 1938, og nytt uthus bygd ca 80 m lenger nord. Lite spor å se i dag.
58 Nordre Kiste Smie Rivi ca 1952. Tydelig, stor tuft i delet mot Søndre Kiste.
59 Kiste-Teie Vei Del av den gamle veien fra Kiste via S. Kisteseter til Lågendalen (Heiveien). Pløyd opp over jordet, men kan følges gjennom skogen. Nedlagt ca 1915, da det ble bygd ny vei til Teie lenger nord, men brukt bl.a. som skolevei seinere.
60 Kiste Bekkeinntak Bekken ble her tatt inn i tunnelen til Kiste kraftstasjon fram til 1998. Masser fra tunnelen ble også tatt ut her.
61 Teie Gård Vån.hus bygd 1935 som røkterbolig for minkgården. Her holdt skogadministrasjonen i Kiste distrikt til fra litt før krigen til 1990. I sør lå boligen, like nordafor kontoret med badstu for ansatte og hundegård, og i øst uthusbygningen. På fjellet litt nord for uthuset lå også en hundegård. Alle disse husene ble rivi i 1994.
62 Kiste-Lakssjø øst Vei Ga forbindelse mellom Kiste og småbruka nordøst for Lakssjø. Traseen kan sees i hagen til Fagertun. Nl 1917.
63 Osen Engedalsbekken Kølabonn Herfra til Finsrud var det store tømmerlegger
64 Butikktomta Butikk Butikken lå der det ligger et nytt hus i dag. Ble bygd av Treschow ca 1915 i forb. med kraftutbygginga. Brant 1957, og ble da flytta til et hus sørøst for Haugen. Nl 1972.
65 Sagtomta Sagbruk Anlagt av Treschow 1920 i forbindelse med kraftutbygginga. Nl 1952. Ingen spor i dag.
66 Torvet Kølabånn Ødelagt av veien. Brent miler her under krigen. Ned bakken mot øst går en gammel vei litt sør for den nåv.
67 Nedre Sikane Vaskeplass I bruk til 19
68 Holtsdalen Vaskeplass I bruk til 19
69 Kilmyr Sommerfjøs Bygd ca . Nl ca 1962. Noen steiner fra grunnmuren kan sees like inntil veien.
70 Fagertun Sommerfjøs Bygd ca 1920. Nl ca 1961.
71 Fagertun Vaske-badeplass I bruk til 1960. Tømmerlegger sørøst for vaskeplassen.
72 Fagertun Plass Under det bratte fjellet øst for Fagertun har det liggi et hus. Kan være det første huset på Fagertun. Ingen spor.
73 Heigrindåsen Nord Brønn Anlagt 1840. Tømra opp. Vannet gikk i trerør fram til Nordstua.
74 Myrskaubrønn   Ligger i Harestokken. Bygd av tømmer.
75 Austadmyrene Flyslipp Et feilslipp fra England landa her (dato). Alt blei berga.
76 Austad Meieri Anlagt på 1870tallet av Ole A. Austad i det huset som er her i dag. NL 19 . Var også post og telefon her.
77 Struten Vaskeplass Her vaska …….. I bruk til …
78 "Meiribrønn" Brønn Anlagt først på 1900-t.
79 Austad skole Skole Bygd 1878. I bruk som skole til 19 . I dag museum
80 Nistubrønn Brønn Av tømmer. Brukelig til 1964.
81 Bortstubrønn   Tømra, ca 5 m dyp. I bruk til 1957.
82 Austad bedehus Bedehus Bygd 1920-åra. Delvis brent, delvis rivd først på 90-tallet. Grunnmur fjerna.
83 Helleberget Vaskeplass Her vaska ……… I bruk til …….
84 Løkshol Utslått Lå til Austad br.nr. 17. (Skaufutgården) I bruk til ca 1930. Rodde høyet over Lauv.
85 Lauv vest Vintervei Om vinteren kjørte en over Gonningen, ned på Lauv, over til Tangane og ut på Lakssjø ved Stranda. For usikker is nedafor Kistefossen til å kjøre ut på Lakssjø der. Spor etter veien opp fra Lauv.
86 Norslibekken Vaskeplass Blei brukt av Austad når det var lite vann i Gonningen (Helleberget). I bruk til ca 19 .
87 Haralds stue Kløft/boplass ? 5-6 m brei fjellkløft med overheng på ene sida. Gamle Austadfolk forteller at det skal ha bodd en familie der.
88 Austad Humlegård Det vokser ennå humle her, tidl. Brukt til ølbrygging
89 Eikhaugen Jernaldergraver

Danseplass.

To store gravhauger, begge har grop på toppen etter både gravplyndring og nyere masseuttak.

Haugområdet ble nesten halvert på 1960tallet ved vei-utvidelse. Kan ha vært offersted.

  Eikhaugen Smie Tuft, eise? og stor gråsteinspipe etter tømra smie godt synlig
  Eikhaugen Kjone Tydelig tuft rett øst for smia. Reisverk (1900-tallet)
90 Lauv Hulbåt Lauvbåten, ca 5.7 m lang. Fra omkring 240 e.kr.- dvs romertid. Ligger på Telemark Museum i Skien. Funnet ca 1930. c-14 datert 2001.
       
  Skisjø   Registratorer: Otto Austad og Åge Gonsholt
1 Serklandsetra Seter Anlagt . Nedlagt . Utydelige rester av grunnmur. Setervei?
2 Mellomdalstua Skogshusvær Bygd . Rivd . Ei 1 m brei og 8 m lang steinsatt grøft like ved. Kølabånn.
3 Rødsetra Seter Anlagt . Nedlagt . Tufter etter flere hus.
4 Langdalen Tjæremile?  
5 Gml. Gonsholtseter Seter Nedlagt . Utydelige tufter etter 2 hus. Seterstien?
6 NØ Lønnedalskoll Kølabånn  
7 Nye Gonsholtseter Seter Anlagt . Nedlagt . Tufter etter 4 hus på flatt fjell med myr rundt. Seterstien?
8 Nye Gonsholtseter   Tuft etter hus ca 50 nord for de andre husene.Brukt til 1.vkrig. Kari Hagen hjalp til som jente.
9 Nye Gonsholtseter   Tuft etter hus enda 50 m lenger nord.
10 Vest for Tangane Kølabonn Ødelagt av bilveien.
11 Tangane Kølabonn  
12 Brattskarv Kølabonn  
13 Hesteleet Kølabonn  
14 Mellomdalen Kølabonn  
15 Serklandseter Kølabonn  
16 Rognhaugmyr Kølabonn  
17 Rødseterbånn Kølabonn  
18 Gonsholtseter Fotsti Nyere sti til setra
19 Gonsholtseter Gml setersti  
20 Rødseter Gml.setersti Går opp Heidalen
21 Den forsvorne Galten Delestein Ei legdekjerring fra Meen svor hun sto på Meens jord( Hadde med seg i treskoa.)
22 Vierød Som.fjøs Tømre som er fjerna.Brukt til 1950-tallet.
       
  Kart Bøvann   Registrator: Tore Fagertun
1 N. Kisteseter Seter Ei skaustue står. Flere tufter på den flate volden. Nedlagt 19 .
2 N. Modalen Husmannsplass Fjøstuft tydelig i nord Ser så vidt noen steiner i kanten av grustaket, som kan ha vært mur etter stua..
3 S. Modalen Kølabonn Tydelig. En merkelig ovn eller lignende i sørkant av bånn.
4 Holt Husplass Husene på Holt skal iflg. tradisjonen ha ligget her, ca 100 m øst for de nåværende. Ikke tufter å se.
5 Holt Sommerfjøs Sto på høy grunnmur, som er godt bevart, ca 15 m nedafor veien.
6 Gjetrangdalen Kølabonn Tydelig, like inntil traktorveien.
7 Maurtuedalen Tømmerrenne Gikk helt fra Diplestua til Gjetrangtjønn. Anlagt . Siste fløtning 1930. Nord for Gjetrang, ved bilveien, ble bekken fra Movann tatt inn i en kanal for å få mer vann i renna. Ikke noe igjen av treverket.
8 Stuedippern Steindam Bygd 1 . Fløtningen nedlagt 1930. Dammen i bruk som "knuffedam" til 1932.
9 Damdippern Steindam Bygd 1 . Fløtningen nedlagt 1930. Dammen i bruk som "knuffedam" til 1932.
10 Damdippern Tilleggsdam Bygd 19
11 Søndre Kisteseter Seter Nåv. hus er visstnok det gamle bryggerhuset i Nordre Dåpan. Setra nedlagt 1900-05. Spor etter vei bak huset. Tuft etter fjøs nedafor veien
12 Søndre Heiveien Kjørevei Ble bygd ca 1805 (?) som transportvei for jern fra Moholt til planlagt spikerhammer på Sverkholt. Veien var helt til 1935 eneste vei mellom Siljan og Lardal som kunne kjøres med vogn. Delte seg ved S. Kisteseter.
13 NØ Søndre Kistesr. Kølabonn Nokså utydelig. Ikke tydelig kjøyte.
14 Elgtjønndippern Kølabonn Ødelagt av veien
15 Heidippern Kølabonn Stor, på haug like inntil bilveien. Kjøyta trolig tatt av veien.
16 Heidippern sør Kølabonn Ødelagt av veien.
17 Hvarnesbakken Kølabonn Godt synlig. Kjøyte?
18 Gamlestulen Seter Ei utydelig tuft ved bekken. Har vært flere. Bø setra her til ca . Strid med S. Kiste.
19 Gamlestulen Kølabonn Nokså godt synlig. Ikke synlig kjøyte.
20 Bjørkekjøyta Tjærebrenneri ? Tuft etter hus, ca 5x4 m, grop i bakken under bratt fjell. Flere groper, også 100 m lenger ned.
21 Odbergstien Sti Ble trolig brukt når folk fra Moholt Jernverk skulle over for å ordne med kølaleveranser
22 Trappedalsskarv Bombekrater Rest-slipp fra Engelske fly fra 2.vkrig. Godt synlig.
       
  Kart Gorningen   Registratorer: Tore Fagertun, Åge Gonsholt, Bent Gurholt og Ivar Gonsholt
1 Børja Bygdeborg, plass Plassen lå på eidet mellom Børja og fastlandet. Tydelig kjeller rett ved stien.
2 Nordre Kiste Revegård Anlagt 1927 av Treschow og skogbestyrer Pedersen. Hadde opp til 260 dyr, og var blant Norges aller beste . Nl 1962 . Ei vannkran i nord og steinrøyser i skråningen mot vest er det som synes i dag.
3 Nordre Kiste Jakthus Bygd 18 i nasjonalromantisk stil, med separat kjøkkenbygg øst for veien. Rivd 63 . Ingen spor. Ble anlagt spaserveier både ned til Gorningen, sørover og opp på Kistekollen. Oscar 1898
4 Nordre Kiste Bryggerhus Rivi 1964 for å gi plass til Mimrebu. Ingen spor.
5 Nordre Kiste Uthus Rivi 1963 . Litt mur synes. Skogbestyreren bodde her på Kiste fra 1915. Han dreiv gårdsbruk med kuer.
6 Nordre Kiste Sommerfjøs Rivi 1963 .
7 Nordre Kiste Forkjøkken Rivi 1963 . Grunnmur m/kjeller synes. Leverte for både til revegården og minkgården. Gode veier til begge.
8 Nordre Kiste Minkgård Anlagt 1933 av Treschow og skogbestyrer Pedersen. Nl 1962. Opp til 2835 dyr.
9 Nordre Kiste Kølabånn Utsletta av veien og dyrking.
10 Nordre Kiste Sommerfjøs Lå der røkterboligen for minkgården ligger nå. Rivi 1946.
11 Nordre Kiste Gårdstun Her lå trolig den første bebyggelsen på Nordre Kiste. Ingen sikre tufter, men en kan se at terrenget er forandret.
12 Nordre Kiste Sommerfjøs Bygd 1946 som erstatning for fjøset som ble rivi 200 m lenger nord. Nl 50.
13 Stusslerønningen Ruin Ca 5x3 m. Røft bygd. Sommerfjøs/skur for ungdyr?
14 Teie Sommerfjøs Bygd . Ut av bruk 1960. rasa like etterpå .
15 Teie Kølabånn  
16 S. Modalen Husmannsplass Fjøstufta synes, ikke stua. Svært mye rydningsrøyser. Tydeligvis arbeidsom kar.
17 S. Modalen Kølabonn Jamna ut ved dyrking.
18 Vest S. Modalen Kølabonn  
19 Ø Bratsmyr Kølabonn  
20 N. Modalen Kølabonn Ødelagt av vei/velteplass.
21 Røssriset Kølabonn  
22 Tangensetra Seter Steinmur,kjeller og grua synlig.
23 Vika Kølabonn På avsats like utafor traktorveien
24 Håvet Kølabonn  
25 Vika Husmannsplass. Under Austad. Nedlagt først på 1800-tallet. Uthustufta fjerna pga tømmerlegge. Framhus trolig ødelagt av traktorvei. (Fant noen steiner i nedkant av traktorveien 16.1.00.)Vika var gård før Svartedauen, men ble lagt øde.(Disse tuftene ant. lenger oppe.)
26 Tangen s og n Husmannsplasser Under Austad og Sortedal. Bebodd til 1890-åra. Framhus med 2 kjellere. (2-mannsbolig?) Frittliggende bakerovn. Uthus ved Gonningen. Høylae litt høyere oppe. Nl 1894 Usikre tufter til nordre Tangen.
27 Geitøya Husmannsplass uten jord. Under Sortedal. Solid stuetuft med kjeller. Mer utydelig uthustuft ca 20 m nedafor. B 1840. 1870-t
28 Sortedal Gård Bosetting til 1953. Tydelige grunnmurer til bryggerhus, framhus og uthus. Smietuft og ei tuft til ødelagt av snuplass.
29 Sortedal Kvern? Oppbygging av steiner i bekken for å lede vannet inn i det ene løpet.
30 Langevannsbukta Kølabonn Tydelig, på sørsida av bilveien
31 Langevannsbukta Kølabonn Delvis ødelagt av bilveien.
32 Kjølnes Søndre Husmannsplass Under Gurholt. Bebodd fra sist på 1700-tallet til 1915. Det meste av jordveien neddemt. Tydelige tufter etter framhus og uthus.
33 Kjølnes Nordre Husmannsplass Under Gurholt. En grunnmursvegg synlig i kanten av Gorningen, ca 40 m sør for brua.
34 Kjølnes Nordre Bru Brukar av betong står. Brukar av stein før. Bygd ca 1915. Før oppdemminga var det bru over Sandåa ved S. Kjølnes.
35 Gonsholt Ferdselsvei Gamleveien fra Søndre Siljan til Siljan kirke. Nedlagt 19 .
36

b

Gorningøya

"

Husmannsplass

"

Under Gonsholt.Synlig mur 6x5m-kjeller og grue. Tuft ca 4x5m 200m mot vest. (Uthus?) Fraflytta ca 1890.

Under Austad. Tuft 8x5m –kjeller og grue. Kulesteinsmur mot øst,ca 8m lengde.(Uthus)

37 Gravningen Vognvei Brukt til ca. 1850
38 Gravningen Fotsti Den eldste ferdselsåra. Godt synlig. Brukt som tursti
39 Gravningen Kølabonn Intakt
40 Gravningen Kølabonn Planert ut
41 Gravningsjordet Ekre Navnet peker mot middelaldergården Gravningen, som ikke har sike tufter. Gonsholthagan kan være rydda i forbindelse med gården.
42 Skobba Sommerfjøs Ikke synlige tufter.
       
  Kart Serkland   Registratorer: Åge Gonsholt, Aage Nystad, Bent Gurholt og Ivar Gonsholt
1 Sponsletta Kølabonn Tydelig.Plassen også brukt til spon-høvling med hest.
2 Sponsletta Husmannsplass Plass under Tudal. Synlig oppbygning helt oppe kan være mur.. Iflg bygdeboka har det bodd folk her fra før 1711 til etter 1805. Mange rydningsrøyser av "gammel type" kan tyde på at det her har vært en ødegård.
3 V Sponsletta Kølabonn Like ved bekk og tømmervei, 200 m øst for nr. 1.
       
4 V Sponsletta Kølabonn Nord for stien, ca 200 m øst for nr. 3.
5 Plassriset Husm.plass Tydelig grunnmur. Ikke uthus. Ikke rydningsrøyser. Iflg. bygdeboka har det ikke bodd folk her etter 1800.
6 Serklandrønningen Boplass Ingen spor pga oppdyrking. Bygd av Peder Serkland 1891. Fraflytta 19 . Rivd 19
7 Nystad Gravhauger 2 store og en mindre haug, kanskje flere. Like ved gml ferdselsvei.
8 Nystad Kølabånn Stor og tydelig
9 Nystad Kølabonn Stor og tydelig
10 Vest Siljanelva Ferdselsvei Hovedvei fra S. Siljan til Skien. Gikk gjennom tuna på Engelstad og Serkland og ned Valebrekke.
11 Valbrekke Jernaldergård Vadested Ingen spor å finne.
12 Valbrekkfossen Klopp Kloppa lagt for brøtningen. Er fjerna
13 Valbrekke Tjæremiler? 2 runde fordypninger like inntil den gamle veien. Den eldste veien går her rett ned lia.
14 Det Store Hullet Stor grop Gropa er handgravd og ca 7m tvers over ogCa 2 m dyp, firkanta i bånn.Ulvestue??
15 S Valebrekke Kølabonn Stor og tydelig.
16 Ø Skavdal Kølabonn Overgrodd av kratt
17 Gonsholtbrua Gml. brusted Dagens bru fra 19 .Ikke spor etter de gamle bruene. Vaskeplass på fjellet nedafor brua på nordsida.
18 Gonsholtbrua Kverner På kart fra 1814 står kvern både på nord- og sørsida av bekken.
19 Gonsholtbrua Gangvei Planker lagt på bolter i fjellsida for at fløterne skulle komme fram. Boltene står ennå.
20 Gonsholtbrua Sag Lå på nordsida. Vannrenna er sprengt ut i fjellet.
21 Gonsholtbrua Trekullanlegg I drift under krigen, med 10 ansatte. Alle spor fjernet ved oppdyrking."Skomakerens hus" var oppholdsrom og ble flytta til nåværende sted ca 1950
22 Hagebrånan Kølabonn Tydelig, like øst for bilveien.
23 Skittmyrbukta Ferdselsvei Gammel sti/vei til Kjølnes. Før oppdemming av Gonningen gikk stien over på kavlebru sør for Skittmyr.
24 Gurholt Ferdselsvei Hovedveien fra Søndre Siljan til Siljan kirke. Gikk gjennom tunet på Østre Gurholt.
25 Haugen Smie Synlige rester oppå fjellknatt.Georg Haugen var hjulmaker og smed fram til 2.v.krig-
26      
27 Hvilabånn Kølabonn  
28 Engrønningen Sommerfjøs Til ca 1960. Reisverk-rester.
29 Haugen Vadeplass Brukt som vadested til 1920, da Haugen-brua ble bygd-
30 Gurholt Vadeplass  
31 Serkland Smie Sto der broilerhuset er i dag.
32 Evjene Tømmerbom Synlig boltefeste
33   Setersti  
34 Serklandstua 1600talls årestue .. Brukt som danselokale fram til ca 1900. Stua står nå i Brekkeparken Ikke synlige tufter. Sto på flate rett syd for nåv. våning på Serkland.
35 Promstø Båthus Hørte til Sanni og Tudal
36 Skisjøveien Tømmervei Kjent vintervei opp Promstubakken og gjennom Gåsehalsen
37 Serklandstua Skaustue Falt sammen på 30-.tallet. Tømmer?
38 Kvernhusåsen Kvern  
39 Gonsholtbrua Vaskeplass  
40 Engrønningen Ridevei Veien seinere opprusta til vognvei pga steinkjøring
41 Rød    
42 " Husmannsplass Skal ha ligget i kanten av jordene. Uviss tuft.
43 " Sommerfjøs Synlig tuft etter tømra sommerfjøs
44 " Smie Tømra smie som står ennå. (Siljans eneste fra 1800tallet) Eise og gråsteinspipe. Bør bevares!
45      
46 Kalddalen Kølabonn  
47 Gurholt Smie Synlig tuft etter tømra smie. Eise, jernrester. Tilhørte Veststua.
48 Bjerke Gravhauger To hauger rett opp for enebolig. Hørte til Gonsholt- Mange hauger slettet ved nydyrking på 20-30 tallet
       
       
  Kart Grasåsen   Registrator: Tore Fagertun
1 Movann Kistedam Bygd I bruk til 1952 for bakvann.
       
  Kart Sandbrekkene    
1 Steinsholtstigen Ridevei, fotsti Ferdselsåre Skien-Lågendalen før bilvei kom på 1930-tallet Mye brukt som driftevei til Skien.
2 Øverbøseter Seter Tydelige tufter etter mange seterhus. Like ved rideveien.
3   Kølabånner 2 stk. godt synlige.
4 Gurholtseter Seter 6 tydelige tufter både nord og sør for bekken. Her vært ca 20 buer. Mye fjernet ved skogsdrift.
5 Gurholtseter Setersti Tydelig og delvis oppmura setervei.
6 Sandbrekkene Danseplass og kølabonn Kølabrenning under krigen. Like ved skaustua.
7 Sandbrekkene Skaustue Tømra skaustue med stall. Rivd 1998 pga dyresanking.
8 Gygrefoss Skjermer Betongskjermer. Tidl. Treskjermer. Rester av bolter fra disse.
  Kart Sandåa    
1 Kotestua Skaustua Tuft etter tømra skaustue.
2 Torkildtjern Kølabonn Rett ved snuplass. Planert ut.
3 " " Rett ved bekk, nedafor bilveien. Intakt, Liten bonn
4 Kløverødbonn " St intakt kølabonn mellom veien og bekken.
       
       
  Kart Siljan    
1 S. Holtesletta Kølabonn Stor og tydelig
2 Heiveien Ferdselsvei Hovedvei Siljan-Skien til nåv. vei ble bygd ca 1850tallet . Bare kløvvei.. Merka.
3 Prestegården Elveforbygning  
4 Ringholmene Elveforbedring Nytt løp for elva rett fram ble gravd ut , når?? .Dermed er Ringholmane menskeskapt.
5 Torsholt-Saga Sag Sag nevnt i 1621. I drift med vannkraft til 19 . Ingen spor i dag pga kraftutbygging. Dammen er bygd 19
6 Saga Vadested På den gamle veien Lardal-Skien. I bruk til det ble bru i
7 Øverbøtjernbekken Kvern/mølle Kvern under Øverbø nevnt 1661. Turbindrift fra 1918. Solgt til Siljan kommune 1919 Gammel mølle rivd og ny mølle bygd 1939. Dammen ved Øverbøtjernet er bygd ca
8 Rønningane Ferdselsvei Hovedferdselsåre mellom Siljan og Lågendalen til nåv. vei var ferdig 1938.
9 Rønningane Kvern Hvor? Spor? Hørte til Øverbø.
10 Ramsås Skytestillinger Hvor? Spor? Bygd av tyskerne i siste del av krigen.
11 Ødegården Gård Hvor? Tufter? Lagt inntil Tveiten i 1890
12 Rønningane Plass Hørt under Øverbø.Brukt til 2.v.krig. Nedbrent 1998. Synlig mur og kjeller.
13 Brånan Hestevei

Opp fra Brånaskottet til Prestegårdseter. Kjørt med seterkarjol.

14 Sørbøsetertjern Hestevei

Intakt og sammenhengende hestevei

15 Rønningslåtta Utslått

Brukt av Rønningane til 2.v.krig.

16   Kølabånn

Stor, midt i veien

17   Bygning

Ukjent

18 Opdalsveien Vognvei

Gikk over Snurren til Opdalen

19 Vadet Vadeplass

Brukt før Sagbrua ble bygd

20 Hagen Sommerfjøs

Ikke noe synlig

21 Storebog Tømmerbom  
22 Høgset Sommerfjøs

Ikke synlig

23 Høgset Sommerfjøs

Ikke synlig

24 Ringholmen Klopp

Tidl. Klopp til brøtningen Elveløpet i midten laget for å slippe tømmeret fram

25 Prestegården Smie

Reisverkshus. Fjernet ca 2016. Ingen spor.

26 Rønningen Husmplass

Under Høgset. Synlig mur og kjeller

27 Høgset Vognvei

Gikk fra Torsholt til Høgset

28 Høgset Smie

Omgjort til fjøs

29 Ringholmen Treskjermer

Rester fra brøtningen

30 Torsholt Innhus og stabbur

Freda bygning, kan være fra tidlig 1600-tall. Inneholder over 300 års kulturspor.

31 Saga Butikk

Butikken til Karen Saga lå der Alf Kløverød bor idag

32 Saga Plass

Plass under Torsholt, lå omtrent der sykehjemmet ligger

33 Sagbrua Steinvelvsbru

Eldre bru gikk rett over elva. Nåværende bru trenger vedlikehold..

34 Ramsås Hestevei

Intakt hestevei til kølakjøring. Turvei til Ramsås-

35 Ramsås Kølabonn

Liten bonn i enden av hesteveien.

36 Hvalpetjern Kølabonn

Stor bonn, intakt-

37 Brattbakken Offerfunn

To intakte steinøkser funnet i bergsprekk, 1960-tallet

38 Gurholt Smie

Komplett smie med belg og eise.Reisverk.

39   Kølabonn

Liten, intakt bonn, rett ved bekken, ca 1oom øst for bilveien

40   Kølabonn

Stor, intakt bonn , ca 20 m øst for traktorvei/sti

       
  Kart Kamperhaug  

Registratorer: Jan Erik og Svein Åge Skilbred

       
1 Grytoset Brukar Var ledd i den østre driftsveien til Oppdalsvannet og en vei fra N. Skilbred til skauene i vest
1 Grytoset Kølabånn På liten høyde, like vest for den gamle driftsveien.
4 Grytoset Utstyrsplass Under et stup hadde Anton Kamperhaug et lite skur for å huse årer og fiskeutstyr.
5   Tømmervei Gikk fra Seterdalen til leggeplassene ved Grytoset.
6   Kølabånn Ca 100 m øst for bilveien.
7 Kverna Brønn Brønn for N. Skilbred. Fra 1955 også for S. Skilbred.
8 Fossen Kvern Oppgangs-sag.(sannsynlig plassering) Tydelige fundamenter på sørsida av fossen. Rester av aksling, deler av kvernsteiner m.m. I drift til …ca 1912…

Tilførsler og bygninger tatt av flommen i 1927.

9 Skomakerns bru Bru Ledd i gammel driftsvei fra Høiset og Lunde til skauene i vest.
10   Kølabånn Driftsveien fra Skilbred går over bånn.
11   Kølabånn Like ved bilveien
12 "Kokeriet" Hytte Under fjellveggen, like nedafor bilveien, hadde Anton Kamperhaug et lite krypinn som "kokeri".
13 Seterdalen Kølabånn Ca 100 m nordøst for skaustua til Søndre Skilbred.
14 Seterdalen Kølabånn Innerst i dalen. Navnet Seterdalen tyder på at dette var den gamle seterveien til Brattåsseter.
15   Kølabånn I uthogsten ca 150 m ovafor skaustua til S. Skilbred.
16 Geiteplassen Geiteplass Ned de bratte liene fra Kollane kjørte en uten geit (bakre slede) for at lasset skulle bremse. Her på Geiteplassen blei geita plassert under lasset så det skulle gå lettere på de flate partiene videre mot Opdalsvannet.
17   Kølabånn Vel 50 m øst for veien. Det har også liggi en kølabånn et sted i alpinsenterets område.
18 Vad Vadeplass Ledd i gammel driftsvei fra Kamperhaug/Holte til vestskauane. Var også stokkbru her, bygd av Kamperhaug.
19 Flisbånn Flisbane Sted hvor de høvla takspon med hest.
20   Kølabånn Ca 200 m vest for bilveien.
21   Kølabånn Ca 300 m vest for bilveien.
22 Lauvdalstua Skaustue Tydelig grunnmur. Sto til 19 . Brukt av hjemmestyrkene under krigen.
23 Lauvdalstua Kølabånn Stor og godt bevart. Ca 20 m fra Lauvdalstua.
24 Lauvdal Tjæremile Liten fordypning ca 10 m øst for den nye løypetraseen.
25 Lauvdal Kølabånn Ca 10 m nord for den nye løypa.
26 Hoggmyr S Kølabånn Ødelagt av den nye løypetraseen.
27 Høisetsetrene Seter I drift til 1940tallet . Fleire størhus og fjøs fra setertida. Mulige tufter etter flere hus?
28 Kaståsen V Kølabånn  
29 "Puppen" Badeplass Holte, Skilbred m.fl. bada her.
30 Galtetjern Dam Står på kart fra 1870-åra. Ikke spor i dag. Ny bru bygd omtrent der dammen sto.
31   Kølabånn Vel 200 m sørvest for Galtetjernbrua
32 Galtetjernbrua Vaskeplass Holtegårdene og Kamperhaug brukte denne vaskeplassen til ca 19 .
33 Kamperhaug Plass uten jord. Grunnmur Ca 70 m sør for jordet, like vest for bilveien.
34   Kølabånn Veien til Kamperhaug deler bånn i 2. Godt synlig.
35 Holte Kølabånn Dyrka jord, kul i jorda.
36 Holte Kølabånn Dyrka jord, kul i jorda.
37 Holte 2 sommerfjøs Tuftesteiner synes etter det ene. Det andre, som lå like sønnafor, er vekk.
38 Holte Smie Tømret. Trafo der i dag.
39 Holteriset Plass Bebodd til 19 .Tuftene fjerna ved dyrking i 50-åra.
40 Holte Røyser Rydningsrøyser i og ved jordene på Holte.
41      
42 Kamperhaug Kølabånn Like sør for den gamle stien, ca 250 vest for Kamperhaug.
43   Kølabånn I stikrysset.
44 S. Skilbred Brønn For Søndre Skilbred.
45 S. Skilbred Potetkjeller Delvis sammenrast. Sist brukt under krigen 1940-45.
46 Lunde Grunnmur. Plass? På O-kartet står det et hus her, i jordekanten ca 50 m øst for potetkjelleren. Hva er det?
47 S. Skilbred Smie Raste sammen ca 1960. Eisa og hjørnesteiner står igjen.
48 Holtan Gammel vei Kom ned gjennom Lundehavna (slettet) og fortsatte forbi Holtan ned til Gråtdammen. (Siste del intakt.)
49 Steinhålet Badeplass Gammel badeplass. En høl i elva som ikke tørker ut. Steinete.
50 Høisetbrua Bru, vaskeplass  
51 Høisetbrua Kvern, sag Kverna i bruk til ? Saga i bruk til ? Hjørnesteiner og vannrenne synes. Kvernmyra ligger innafor. Sagbladet hos Jan Olav Øverbø.
52 Høiset Smie Omgjort til fjøs)
53 Tjærehjellåsen Tjæremile Navn og kullrester tyder på tjærebrenning. Tjærehjellmyra like ved er uttørka.Lekeplass nå.
54 Plassen Kølabånn Tømra kølabrennerstue 4x4 m lå rett syd for nåv. innhus. Kølabånn rett utpå jordet.

Oppr. plass under Holte.

55 Plassen Tjærebrennerstein Kvernstein brukt til tjærebrenning. Lå tidl gryte der
56 Holtesletta Kølabånn Stor og godt synlig. Bevaringsverdig
57 Trollmyr Olle Sikkert oppkomme, brukt av Plassen i tørketider
58 Sagdalen Kølabånn Intakt
59   Kølabånn Ødelagt
60 Kaståsen Åsrøys Ligger rett ved seterstien. Også del av ferdselsåre mot vest
61 Nordre Prestegården Gård Gml tufter, godt synlige.
62 Siljuhaugen Gravhaug og gravfelt.

Mulig offerplass.

40m x 7 m høy gravhaug,kan være fra 200 tallet.Størrelsen er en arkeologisk gåte. Grustaket har spist mye av større jernalder-gravfelt mellom Siljuhaugen og elva. Gravfunn av spyd , øks , bronseknapper og betalingsring i gull gjort på 1930tallet.Bevart 5 gravhauger i tillegg til storhaugen.
63 Holte Gravhaug Intakt gravhaug, ca 1,5 m høy, 4 m breid
64 Hoggmyr Depot Kontainer fra 2.v.krig (Austad-slippet)
65 Kløvsteinane Kølabonn Ble brukt under krigen (Aleksi Adolfsson)
66 Kaståsen Åsrøys Stor steinrøys, nær seterstigen (ferdselsåre til Skien?)
67 Gaupedal Kølabonn Liten bonn langt nede i dalen
       
  Kart Vieråsene   Registrator: Tore Kvaale
1 Henriksbånn Kølabånn  
2 Frimannsbånn Kølabånn  
3 Langedalsstua Tømmerkoie Tilstand? Når bygd? Hvor lenge i bruk? Av hvem?
4 Askedalsstua Lemmebrakke Når satt opp i Askedalen? Hvor lenge i bruk? Av hvem
5 Gml. Kløverødseter Seter og kølabonn Sannsynlige tufter. Nålevende husker et forfallent hus. Seterdrifta flytta til nye Kløverødsr. ca 1900. Merke på fjellveggen innafor.
6 Kløverødtjern Hestevei Meget bevaringsverdig hestevei. I dag tursti.
7 Sørbøseter Seter Usikre tufter
8 Prestegårdseter Setersti over Stærte Godt synlig sti
9 Roligheten Skole og klokkerbolig Tømre fra ca 1870. I dag brukt som enebolig.
10 Åsdal Husmannsplass Plass uten jord under Øverbø. Svake tufter. Nåværende brygghus på Øverbø (Leif) kom derfra.
11 Øygarden Gård Fra middelalderen. Usikker tuft. Øygardsjordet er tilplanta.
12 Steinrønningen Skaustue Tuft etter 1800tall skaustue
13 Milerønningen Kølabonner Flere kølabonner fjerna pga bilvei
14 Steinrønningen Grop Ca 3m x 1,5m dyp sirkelrund grop. Ingen kølabonn i nærheten. Registert som fangstgrop/dyregrav
15 Seterstigen Setervei Hestevei til Prestegårdseter. Over Bjønneskottet og Brånan. Gror igjen. Fin turtrase.
16 " Kølabonn Intakt bonn, ligger der stien krysser bekken fra Mælakollen. (=Haraldsbonn?)
17 " Kølabonn Stor kølabonn noe lenger nord for bekken.
18 Brånan(?) Kølabonn Ligger lenger nede ved bekken fra Mælakollen.
       
  Kart Skrehelle    
1 Brattåsseter Seter Ei tuft bevart, minst 4 fjerna på 1980tallet pga traktorvei.
2 Havretjern Kølabonn Stor kølabonn
       
  Kart Heivatn    
1 Heiveien Fotsti,ridesti Oldtidsvei til Skien. Merka fra vanntårnet til Oddbakken.
2 Vanntårnet Åsrøys Hellig sted , kan være gravminne fra bronsealder.
3 Fiskebekkås " "
4 " " 2 ovale steinmurer. Mulig rituelt sted fra bronsealder.
5 " " 2 store åsrøyser, nær ny rasteplass.
6      
7 Heivannsbekken Oppgangssag "Heiesaga" skal ha ligget omtrent her. Ikke rester.
8 Solvika Kølabonn Rett ved riksveien.Planert ut.
9 Speilen Dåpe Mye brukt til skøyteløping.
10      
11 Solvika Kølabonner Løvenskold hadde et hovedanlegg her for kølabrenning til Fossum jernverk.Planert helt ut. Mye kullrester i bakken.
       
  Kart Opdalen   Registratorer: Søndre del: Jan Erik og Svein Åge Skilbred.
Østre del: Tore Kvaale.
1 Rekadalen 2 fangstgroper Den største er ca 5x4 m og ca 2 m dyp, den andre noe mindre.Begge har ubrudt voll. Godt synlig oppå morenehaug.Mangler flate for kølabonn. Noe køl på nedsida.Plassering oppå morenehaug typisk for fangstgroper/dyregraver. Gropene handgravd. Ny bilvei lagt rundt.
2 Rekadalen Leggeplass Var også en samlingsplass her, fram til 60-tallet. Tufter i området. Hvor?
3 Eriks gruver Jerngruve Ca 15 m dypt dagbrudd, trolig drevet ved brenning. Kortvarig drift på 1800-tallet for Moholt jernverk.
4 Rødstua Skaustue Tydelig mur. Bygd ca …. "Zeppelineren bodde her fast fra til .Stua brukt som fløterstue ved Oset. Står ennå.
5 Rød Kølabånn  
6 Rød Lae Gml gård(?) og husmannsplass.. Står på kart fra ca 1875. Ikke spor i dag. Har vært husmannsplass (under Skilbred ?) .Fraflytta 1804.
7 Tyskerriset Skuddfelt Snauhogd under krigen for at tyske soldater på Kløva skulle kunne kontrollere hele dalføret.
8   Vei Synlig mellom nåv. vei og Oppdalsvannet. Ledd i den gamle ferdselsåra til Oppdalen gjennom Rekadalen.
9 Grytoset Leggeplasser og festplass Leggeplasser på begge sider av Galtetjønnbekken. På sletta vest for osen møttes folk i området til fest og dans helt til 19 .
10 Grytoset øst Kølabånn Ca 150 m øst for Grytoset.
11 Granodden Lenseplass Opplagsplass for lensene herfra til Vaskeberget.
12 Vaskeberget   Vaske- og badeplass for Skilbred-gårdene. Kaffiturer. Sist i bruk som vaskeplass ca 195
13 Båthuset Båthus Bygd 19 . Her lå prammer og flåte med vinne, i bruk til ca 1960
14 Fløterstua Fløterhytte Flytta fra Rødstua 19 . (Se nr. ) Her lå fløterne og venta på nordavind.
15 Skilbred N Smie I bruk til ca 19 . Rivi 19 . Tatt grus der til veien i 1981.
16 Skilbred N Kølabånn På jordet. Køl i jorda.
17 Tufteekra Boplass ? Kullrester og brent stein kommet opp ved pløying.
18 Badestedet Badeplass Fin badeplass før. Folk på Skilbred samla seg ofte her til kveldsbad. Gjengrodd nå, fordi fløtningen er slutt.
19 Gråtdammen Nåledam I betong. Demte opp Oppdalsvannet i "brøtningen". Fungerte også som klopp. Skuret til damskiene står ennå.
20 Gråtkjøyta Fløterhytte I tømmer ? Rivi i 1980-åra.
21 Gråtenbakken Hoppbakke Bygd under krigen. I bruk til 1960-åra. Bakkerekord over 30 m.
22 Hauane Hoppbakke 18-20 m-bakke. I bruk til ca 1945. Avløst av Gråtbakken. Mest brukt av barn/ungdom.
23 Søndre Snurren Revegård Bygd i 30-åra. Nedl: ? Fundamenter synes.
24 Søndre Snurren Plass Plass under Siljan prestegård. Bebodd til 19 . Tuftene fjerna ved dyrking ca 19 .
25 Nordre Snurren Plass Plass under Siljan prestegård. Bebodd til 19 . Synlig kjeller
26 Nordre Snurren Bakerovn Ligger oppe under et lite stup. Delvis sammenrast.
27 Grandalen nedre Kølabånn  
28 Grandalen nedre Heller Brukt av Gunnar Eriksrød som spiseplass i uvær. Brukt av Kristian K. Kløverød til å sette mårfelle.
29 Grandalen Kølabånn  
30 Kløverød S. Vei Tydelige spor litt ovafor nåv. traktorvei. Var ledd i den gamle veien fra Oppdalen til Siljan kirke og sentrum.
31 Kløverød S. Smie Tilstand?
32 Kløverød N Hus Sto oppe i hjørnet av eiendommen, lik nord for delet mot S. Kløverød. Hva har det vært?
33 Oset Snekkerverksted Snekkerverksted og bolig lå på jordet inntil skaukanten. Bygd , i bruk til 19 . Rivi 19
34 Spirodden Steinbrudd Spora delvis fjerna ved utvidelse av veien. Eriksrød tok ut stein til gravminner o. l. fra 19 til 19 .
35 Spirodden Lensefeste Spor?
36 Kløva Kontor, smie Tyskerne bygde opp kontor og smie her under krigen. Ingen spor nå.
37 Pengehaugen Gravhaug Gammelt sagn om en nedgravd kobberkjele med penger. Må graves natt til sjusover'n (27.juli) av 4 personer som ikke er i slekt. 2 skal grave og 2 skal sove, og ingen må snakke. Mange har prøvd, uten hell.Haugen ble gjenbrukt av tyskerne som skytestilling under krigen
38 Kløva Sag Fundamenter synes. Bygd av Kristian K. Kløverød ca 1900. Lagt om fra vann til bensinmotor 19 .El.motor fra 19 . Sto til 1944.
39 Dokka Dam Bygd for å skaffe vann til saga ved Pengehaugen. Hvor lå den? Tilstand?
40 Kløva Bunkers Bygd av tyskerne med betongvegger og stokketak. Sammenrast. Arbeidet varte fra jul 43 til jul 44, med 70 mann på det meste. Utskrevne fra Union-Skotfoss og frikarer fra Sauherad. De siste bodde på gårdene. Mye pokerspell og turing. Rute t/r Skotfoss hver dag: Lastebil med turkasse.
41 Kløva Kølabånn Dyrka mark med svart kølajord.
42 Kløva Brønn I bruk når? Tilstand?
43 Ordalshagen Steinbrudd (Navn) tok ut stein her til gravmonumenter o. l. fra 19 til 19 . Spora delvis borte pga veiutvidelse.
44 Ordalshagen Plass (Hagastua) Hørte under Tveitan. Bosetting til 19 . Husa rivi ca . Ingen spor, bortsett fra steinrøyser.
45 Opdalsvannet Travbane Brukt til 1920-tallet, da Klosterskogen blei bygd. Gikk ei tømmerlense fra Sagtangen til Fløterstua v/Oset.
46 Sagtangen Elveleie Elva gikk før vest for Sagtangen. Leiet endra pga flom
47 Håberget Vognvei Bygd på 1870-tallet. Oppr. smal trebru utafor fjellet her. Malt flommerke like ved bautastein.
48 Håberget Sommerfjøs Tydelige tufter. Blei brukt av Oredalen til ca Det kan ha vært husmannsplass i Håberget før.
49 Håberget Kølabånn  
50 Saga Sommerfjøs Sommerfjøset sto opprinnelig her. Blei flytta 2 ganger. Tufta borte pga bygging av nytt hus.
51 Saga Sommerfjøs Flytta hit 1930-t. Står så vidt oppe i dag.
52 Saga Oppgangssag

Vadeplass

Hørte under Tveitan. Anlagt før 1696. I bruk til ….. Ikke spor å se i dag, vognveien ned til saga fjerna.
53 Tveitan S Smie Datt ned i 1999. Tydelige tufter, med grue.
54 Olais bånn Kølabånn Like på nedsida av bilveien.
55 Tuftene Boplass Navnet tyder på at Søntvedt lå her først. Eldste del av våningen er visstnok herfra.Omformerstasjon idag
56 Søntvedt N Sommerfjøs Hørte til S. Søntvedt. Tydelig tuft 6x4 m
57 Søntvedt N Bryggerhus og stabbur. Tydelige murer like vest for stabburet. Kvernstein til dørhelle. Tømra stabbur solgt på 1980-tallet Stabbesteiner står igjen.
58 Søntvedt S Smie I bruk til ca 19 . En garasje står nå der smia sto.
59 Søntvedt S Sommerfjøs Betongmur m/tynn betongsåle. Hørte til N. Søntvedt. Bygd 19 . Nl 19 .
60 Høgkollen Ø Kølabonn  
61 Høgkollen Kølabonn  
62 Grandalen Hestevei Pent oppmura hestevei- Bevaringsverdig!
63 Kløverødseter Setersti over Hedde Noe utydelig sti, kan ryddes opp igjen
64   Kølabånn  
65 Tveitan Gruveskjerp Kortvarig brukt av Moholt Jernverk. Ikke lokalisert.
66 Tveitan Heller  
67 Riset Husmplass Under Skilbred. Grop og mur fjerna på 40-tallet.Jordet rett vest tidl tilplanta og gjenrydda etter krigen.
68 Skilbred Hampeland Lå rett vest for innhuset. Før 1900?
69 Skilbred Bryggerhus og korntørke Fjerna 1925, da bua ble innreid til nåv. Bryggerhus.
70 Bastehaugen Kjone Navnet tyder på gammel kjone. Restene fjerna ved bygging av nåv. enebolig
71 Rødsdalen Kølabonn Stor og godt synlig
72 Kløverødtjern Kølabonn Stor bonn rett ved snuplassen.
73 Sletta Kølabonn Intakt bonn.
       
  Kart Dansaren   Registratorer: Oddmar Thormodsrød og Lars Vaagland
1 Frotjern Skaustue Laget før bilvei kom. I dag brukt som speiderstue.
2 Frokleiv Sti/ferdselsåre Gml ferdselsåre fra Opdalen via Fjelldalen til Skien.
3 Nord Frotjønnbekken Kølabonn  
4 Mellombånn Kølabonn Brukt under 2. verdenskrig for trekølbrenning til fabrikkene.
5 Jernskottdalen Skjerp Skjerp etter jernmalm.Kan være fra Fossum-tida. Stort høl under bergnabb. Også forsøk på oversida.
6 Tretterønningsbekken Kvern Iflg gamle kart skal det ha vært kvern her. Ikke spor. Hørte trolig til Brattås og/eller Avsøla.
7 Tretterønningen Kølabånn Bru.  
8 Brattås Gård Trolig rydda i middelalderen. Egen seter. Tidlige fraflytta. Gamle kart viser 2 bygninger, som kan ha vært laer?. Nl ca 1885?.Usikre tufter. Mange rydningsrøyser.
9 Rønningane sør 4 kølabånner  
10 Rønningane Sommerfjøs I bruk til 19 . Svake tufter.
11 Rønningane Plass Oppr. plass under Søntvedt. Nedl. på 60-tallet, og uthuset rivi da. Innhustuft delvis fjerna ca 1995.Synlig tuft etter fjøs/uthus.
12 Gro's bakke Hoppbakke/smie Bakken anlagt første gang på 1920-t. Lå brakk noen år. Gjenoppbygd etter krigen. I bruk til 1960-t . Hopplengder: ? Bratt ovarenn. Ei smie har liggi nær hoppet. Noen steiner kan være etter smia.
13 Rødsbrua Kvern Iflg gamle kart. Ingen spor
14 Grønland Treschow-plass Nedlagt som gård og fraflytta ca 1950. Tuftene fjerna ved dyrking på 80-tallet.
15 Nilsrud Treschow-plass Nedlagt som gård og fraflytta ca 1960. Uthuset rivi. Feriested i dag.
16 Jonsrud Treschow-plass Fraflytta ca 1960. Feriested Alle tre oppretta ca 1910. Skal ha vært rydda av svensker. Kalles derfor Svenskerønningane.
17 Rødsdammen Dam Bygd for fløtning av tømmer. Bygd og nedlagt tidlig på 1950-tallet, nesten ikke brukt.
18 Rødstjern Vaskeplass Blei brukt av Rød til 19 . Her var det bryggepanne og flytebrygge.
19 Rød Ø Dam Ny betongdam for fløtningen bygd 1950. Var mislykka, da den blei for lav. Likevel brukt til 1958, da fløtningen tok slutt. Også vaskeplass?
20 Rustestua Plass Tydelige tufter oppå flata rett vest for bekken. Gamleveien gikk rett ved siden av.
21 Rød Smie Tømra smie, 3x3 m, ca 50 m nord for husa. Fjerna ca 1970. Ingen spor.
22 Rødsløkka Samlingsplass og kølabånn Var ei ekre her, som blei brukt til idrett og sammenkomster til ca 19 . Også kølabånn. Sandtaket har tatt mye av plassen.Gjengrodd
23 Vierdalen Kølabånn Brukt under 2. verdenskrig. Vei kom i 1970-åra.
24 Vierdalen Kølabånn  
25 Vierdalen Kølabånn  
26 Slettekoll Plass Mulig tuft like sør for kolle. Rydningsrøyser i området. Bosatt fra 1700-tallet til ca 1850.
27 Gamle Avsøla Gård Tuft etter eldre uthus.
28 Avsøla Bryggerhus/

skaustue

Bryggerhuset ble bygd på med skaustue ca 19 . Var også stall. Fam. Nesheim bodde her fast på 1950-tallet.
29 Avsøla Plass Bygd som forpakterbruk av Treschow 19 . Framhus og uthus fjerna 1985. 
30 Avsøla Sommerfjøs,smie Sommerfjøset i tømmer. Smie i reisverk bygd inntil. Like ved bilveien. Ingen spor.
31 Sør for Vierdalen Kølabånn  
32 Storemyrbakkane Kølabånn  
33 Storemyr Kølabånn Brukt under 2. verdenskrig
34 Den Grønne Bonn Kølabonn Stor og intakt bonn, nevnt på gml kart
35 Gampeholet Kølabonn Liten bonn, noe ødelagt ved tømmerkjøring
36 Steinstua Heller Stor grotte, med naturlig skorstein. Har vært brukt som skaustue
37 Tretterønningen Kølabonn Ligger midt i traktorvei/tursti
       
  Kart Vindfjell   Registrator: Tore Kvaale
1 Kløverødseter Seter Flytta fra Klofjell ca 1900. Tufter etter tre størhus og tre fjøs. (Fem av de var tømra, alle med spontak)
    Bakerovn Intakt bakerovn i gråstein
2 Hogstadseter Seter Hørte til Nedre Hogstad. Synlige tufter oppe i lia og rett foran nåv. skaustue
    Skaustue og stall Bygningene i bruk til ferieformål. Stallen er innvendig tømra.
3 Trøkkhol Bjønnehi Kjent bjønnehi, oppå hylle vest for bilveien
4 Sandbekk Mårstokk Rester under heller. Brukt av Kløver n
5   Kølabonn Ligger midt i traktorveien
6 Lusedalane Skauguttleir Lå godt bortgjemt. Ikke rester
7 Seterveien Setersti Til Hogstadseter over Kløverødseter og Midttjern. Delvis intakt.
8 Prestegårdseter,s Seter Søndre P. Nåv. Hus hører til Skilbred, Myra og Torsholt. Tømra fjøs /Torsholt står for fall.
    Kølabonn Lå i innkjøringa til stulen. Planert bort.
9 Prestegårdseter,n Seter Har hørt til Perstegården. Tømra bu, stall og fjøs står ennå.( Stallen i god stand)
10 Seterveien Setersti Stigen over Stærte. Passerer Bikja, stein oppå Bikjeskarv. Krøtterstien
    Setersti "kjørevei" over Bjønneskottet. Brukte seterkarjol til varetransport.
11 Vindfjell Bjønnehi Ligger nedunder toppen, noe bortgjemt.
       
       
  Kart Hogstad   Registratorer: Oddmar Thormodsrød og Lars Vaagland
1 Granheim Sommerfjøs Hørte til Vestby. I bruk til 19 . Lå ved gml. fegate like nord for veien. Ingen spor.
2 Grønli Småbruk Skilt ut fra Sølland 1902. Bedehus bygd i reisverk 1911.Restaurert.
3 Grønli Minkgård Bygd opp 194 . Nl 19 . Ingen spor
4 Sølland Sommmerfjøs Hørte til Sølland. Ca 1880-1920.Tømra. Synlig tuft.
5 Sølland Kjone? Står på kart fra 1870. . Ingen spor. Seinere brukt som smie.
6 Vestby Butikk Butikk i østre del av framhuset 19 -19
7 Myrane Sommerfjøs Hørte til Nedre Hogstad. I bruk til 19 .Svake spor.
8 Hogstadmyrane Slippsted Feilslipp mars 1945 av våpenslipp som skulle til Grønlimyrene.
9 Stuejordet Ekre Tidl. brukt av plassen Stua i Tveitanliane.
10 Opdalen skole Skole Skolehuset lå rett øst for nåv. bolighus, som blei bygd som lærerbolig. Skolehuset flytta til Lund 19 .
11 Solvang Butikk Kristian Romsdalen bygde komb. bolig og butikk her ca 19 . Butikken nl 19 . Huset rivi 1996
12 Bånndalen El. sag Rett sør for elvehølen. Treschow hadde sag med 2 mann her til ca 1950. Tuftene helt borte.
13 Bånndalen Butikk, kølabånn Mileved blei tatt i land fra elva her, brent til køl og kjørt til Fossum jernverk. Butikk bygd på mila ca 19 13 . I drift under anleggstida. Ingen spor.
14 Island Dyrskuplass Dyrskuene i Opdalen skifta mellom de 3 "hovedgårdene" i bygda: Island, Hogstad og Sølland. De blei holdt fram 1950-tallet., sist på Island.
15 Island Smie Tilh. Ø. Island. I bruk til ca 19 . Tuftene fjerna ved dyrking.
16 Birkelund Lokale Bygd 1915 av ungdomslaget. I bruk til ca 19 . Murene planert bort.Huset flytta av Nesheim, i dag som innhus.
17 Island Sommerfjøs Bygd for bruket Bånndalen av Treschow ca 19 . I bruk til 19 . Står ennå.
18 Island 2 sommerfjøs Hørte til Ø. Island og Solvang. Bygd ? Nedl ? Lå på flate litt nedafor stien. Ingen spor.
19 Solhaug Ø Kølabånn  
20 Solhaug N Kølabånn  
21 Synken Utslag fra tunnel Tunnelen blei drivi med handmakt ca 1913. Stor tipp nedafor.Stor rørgate lagt under bakken i 1997.
22 Lillekleivås Kølabånn  
23 Lillekleivås Kølabånn  
24 Elgsdalslåtta S Kølabånn  
25 Elgsdalslåtta Utslått Drenert og planta til ca 19 . I dag hogstfelt.
26 Elgsdalen Dyregraver 2 godt synlige fangst-graver for elg oppe på liten forhøyning ved utgangen av skar.
27 Elgsdalslåtta Ø Kølabånn  
28 Masovnlia nedre 2 kølabånner  
29 Masovnlia Kølabånn  
30 Masovnlia Kølabånn  
31 Ulstjønndalen Kølabånn  
32 Masovnlia Kølabånn I veikanten.
33 Slettestrand Leggeplass I bruk så lenge fløtningen varte.
34 Lillekleivslåtta Utslått Drenert og tilplanta ca 19
35 Kvernfossen Kvern Kart fra 1820-tallet viser kvern øst for elva. Ingen spor
36 Kåsastua Skaustue,

Kølabonn

Tømra skaustue lå inntil 19 der boligen i dag ligger..Oppr. husmplass under Hogstad.

Ligger mellom uthus og bilveien

37 Hogstad Øvre Sommerfjøs Tømra. Brukt fram til 2. verdenskrig. Rivi og tuftene fjerna 1949, da Fosshaug blei bygd rett i nord.
38 Hogstad Øvre Portal, grind Bygd før 1920 av grove stokker, og sto til ca 1960. Innskrift: "Skogene" Fjerna pga høye tømmerbiler.
39 Hogstad Øvre Smie Bygd 19 . I bruk til ca 19 . I forfall.
40 Hogstad Kølabånn  
41 Hogstad Kølabånn Ødelagt av veien.
42 Øvre Kloppa Klopp Blei brukt av fløterne. Ikke spor. En kan se innløpet til vannrenna til sag og kvern på Hogstadsida.
42 Hogstadfossen Forbygninger Betongskjermer satt opp ca 19 . Tidl. treskjermer. Bolter til treskjermene står ennå.
44 Hogstadfossen Ø Sag, kvern, smie, kølabånn Hørte til Hogstad. Saga i bruk til . Kverna i bruk til . Smie i forb. med utbedring av fossen bygd ca og nedlagt ca . Ikke spor etter sag og kvern. Tuft etter smia, som ligger i kanten av en kølabånn.
45 Nedre Kloppa Klopp Ble brukt av fløterne. Fundamentene står igjen.
46 Hogstadfossen V Kvern Hørte til Island. Kan se enkelte fundamentsteiner ?
47 Hogstadfossen Ø Kølabånn  
48 Hogstad Grop Ca 1 m dyp. Ukjent opprinnelse.
49 Hogstad Nedre Jordkjeller Laga i tømmer ? under 2. verdenskrig for å gjemme mat. Synlig grop i bakken.
50 Hogstad Nedre Smie,sommerfjøs Ingen spor
51 Hogstad Nedre Gård Lå omtrent der eneboligen ligger nå. Framhuset flytta ca 19 til Hansekåken, Nils Olsen. Funn av vikingsverd.
52 Nesbakken Hoppbakke I bruk fra ca 19 til 40-t. Hoppa opp til 22 m. Oppkalt etter skogbestyrer Nes.
53 Hogstadliane Grop Grop med ca 1,3 m diameter like vest for langt steingjerde. Ukjent opprinnelse
54 Hogstadliane Kølabånn,barlind Barlinda blei brukt til pynt ved begravelser.
55 Hogstadliane Kølabånner Flere små kølabånner ved siden av hverandre. Smiekølbrenning?
56 Hogstadliane Kølabånn Like ovafor veien
57 Hogstadliane Kølabånn Nedafor veien
58 Hogstadliane Kølabånn Nedafor veien
59 Tveitanliane Kølabånn Nedafor veien
60 Stua Plass Trolig hørt til Tveitan. Mannen her blei kalt "Stuær'n". Bodde som gammel på Hogstad. Fraflytta ca 1900, og husa blei nok borte snart etterpå. Liten tuft, med rest av grue.
61 Tveitanliane Kølabånn Stor bånn like ovafor veien. Tydelig kjøytetuft med grue.
62 Hovdestua Branntårn Bygd ca 1930, med peileskive og telefon. Krysspeiling med tårna på Styggemann og Jordstøyp. Synlig boltefeste.
63 Askedalsbonn Kølabånn og tjærehjell? Tydelig milebonn, med klar kjøytetuft. På nordsida ca 4x 4 m svake tufter. Tjærebrenning?
64 Askedalen Kølabånn Liten størrelse, ganske tilgrodd. Evt. tjæremile?
65 Hogstadløkka Husmplass Usikre tufter. Rydningsrøyser.
66 Hovderiset Kølabonn Stor bonn, godt synlig
67 Milemoen Kølabonn Ligger rett ved traktorveien
68 Marisbekk 2 kølabonner Ligger på hver side av bekken, ved brua.
69 Tveitanstilla Bjønnestille Fjellhylle over lita myr, ingen rester.
70 Tveitanliene Kølabonn Har tydelig kjøytetuft.
71 " Hestevei Gml oppmura hestevei rett forbi, går til Småhovdene
       
  Kart Søland   Registratorer: Oddmar Thormodsrød og Lars Vaagland
1 Spellemannsberget Danseplass I bruk fra langt tilbake. Slutt på 1920tallet? Veien til Rustadfeltet går i dag over plassen.
2 Rustad Hustuft,kølabånn Ovafor veien. Planert bort ved dyrking. Var kjeller. Kan ha vært en plass nr 2 på Rustad
3 Rustad Hustuft Nedafor veien. Steinmur med kjellergrop. I dag overbygd med tak og gjenfylt.  Kan ha vært våning til husmannsplassen. 
4 Rustebakken Hoppbakke 20m
5 Tormodsrød Hustuft 4x4,5 m steinmurer. Fordypning 10 m sørover. Ingen tradisjon om hus her.
6 Tormodsrød Smie Fin gråsteinsmur med eise rett innunder veien.
7 Tormodsrød Sommerfjøs Lå ca 30 m ovafor veien. Fjerna på 80-tallet. I bruk til ? Spor?
8 Solli Butikk Første butikk i Opdalen (1880-tallet). Fl til Solvang ca 1910-15. Huset bebodd til ca 1970. Nå feriested.
9 Sølverødfossen Kverner Gamle kart viser kverner både på nord- og sørsida av elva. Ingen spor. Ingen tradisjoner om drift. Kvernstein på Sølverød.
10 Sølverød Forbygninger Forbygninger i betong for fløtningen bygd 1950. Trerenner før. Fløtningen slutt 1956.
11 Sølverød Gård, steinbrudd Hestevandring synlig ved tidl. uthus. Her ble bautaen tatt ut i 1911
12 Sølverød Smie,pelsdyrgård Smia i bruk til 19 . Står ennå, og skal brukes til ammekufjøs. Pelsdyrgården?
13 Kåsahølen Vaskeplass Tormodsrød og Sølverød hadde vaskeplass på hver si side av bekken.
14 Island Smie Hørte til N. Island. I bruk til ca 19 . Tuftene fjerna ved dyrking.
15 Oppjordet Gårdstun Husa flytta til Nordre Island ca ? . N. Island var bestyrergård for Treschow 18 -19 .
16 Oppjordet Kølabånn  
17 Torstua Plass Også kalt Tors plass. Hørte under Thormodsrød. Fraflytta 19? .Tuftene lå like sør for bilveien. Fjerna pga tømmerleggeplass.
18 Rønningsdammen Dam Fløtningsdam bygd av stein ca 19 . Demte ned helt inn til S. Kåsene. Da gikk folk "Liveien". , på sørsida.
19 Rønningane/Tomtene Plass Plass under Tormodsrød. Bebodd til ca 19 . Tufter like sør for veien fjerna på 30-tallet.
20 Kåsene Søndre Plass Plass under ? fra 1860-åra. Siste driverpar: Ola og Anne Tveitan, som flytta 1957. Tydelige murer etter framhus, uthus og smie. Bryggerhuset står og brukes til feriested.
21 Mildribånn Kølabånn  
22 Kåsene Nordre Plass Plass under ? fra 1750-tallet. Bosatt til 1970 . Husa rivi 1998 . Tuftene fjerna 1998. Låvebrua står igjen.
23 Kåsene Nordre Sommerfjøs I bruk til 19 . Tydelige tufter på kolle. Bord og teglstein ligger der.
24 Engsholt , Skaustue, kølabånn

Tømmerlegger

Skaustua (tømmer) står nå i Vassdalen.Jørgensen m.fam bodde i skaustua fram til ca 1920, da faren ble drept ved vådeskudd. Grop etter jordkjeller i sør. Skaustue i reisverk bygd seinere, og er fjerna.  "Zeppeliner'n" bodde i skaustua på 60-tallet Tjærebrenneri brukt av Tormodsrød på 20-tallet. Renne i berget, blitt borte. Kølabrenning under krigen. Dobbelt, mura ovn m/3 vegger. Egen bygning for harping og lagring av køla. 2x2 m tuft synlig, som var badstue for kølabrennerne. Alle disse spor er borte. Sti til Sølverødseter, med vadeplass.  

25 Moheiveien Vognvei over Engsholtsveene og Hedde. Bygd for å kjøre køl til Fossum jernverk. Blei kjørt mest med slede om vinteren. Blei også brukt som byvei fra Opdalen til Skien, som grendas første vognvei.
26 Geitekleiv Kølabånn Brukt under 2. verdenskrig.
27 Søllandseter S Kølabånn  
28 Søllandseter S Skjerp Stort høl i bakken mellom ny og gammel vei. Anlagt når?
29 Søllandseter S Kølabånn  
30 Søllandseter S Kølabånn  
31 Søllandseterdammen Fløtningsdam Bevart murt steindam m/lange støpte skjermer. Bygd når?
32 Søllandseterdammen Fangdam Bygd når? For å hindre vannet i å renne over ved full dam. 
33 Søllandseter Skaustue Lå på "svea" like øst for veien. Bygd 19 , rivi 19 .
34 Søllandseter Seter, jaktstue Nåv. seterhus bygd på 1920-tallet. Brukt til 1960-tallet. Synlig bakerovn fra 1950-tallet. Synlig? tuft etter størhuset til Tormodsrød. Skal ha vært kokeplass på samme sted før størhuset blei bygd. Avsøla og en av Kåse-gårdene har også setra på Søllandseter. (Ingen spor etter tufter.)"Rødslåtta" er ei tidligere inngjerda slåtte-eng. Tyder på at også Rød har hatt seter her. Løvenskiold hadde jaktstue her. (Ingen spor.)
35 Søllandseter V Kølabonn  
36 Hommerkleivås Kølabonn Delvis ødelagt av veien.
37 Huskåsen Ø Kølabonn Ødelagt av veien?
38 Askedalen S Kølabonn Ødelagt av veien?
39 Askedalen Kølabonn intakt
40 Askedalstulen Seter Svake tufter på flate like vest for veien. Ukjent bruker.
41 Myssmørbånn Skaustue, kølab. Skaustue i reisverk bygd 19 . Flytta til Sølverødseter 19 . Sto på kølabånn.
42 Sølverødseter Setervei over Engsholt  
43   Kølabonn  
44   Kølabonn  
45 Avsølkåsa Gml slåtte.Gruveskjerp like ved. Stor grop med en del malmstein
46 Kongeposten Kølabonn. Viltbeite Kong Oscar posta på jakt her . Kølabånn planert ut til viltbeite på 1990-tallet
47 Søllandseter Kølabonn Har ligget midt i nåværnde bilvei.
48 Heddegrind Delestein Merket S for Slemdal og G for Gjerpen. Står rett ovafor skaustua. (Utafor kartet)
       
       
       
       
  Kart CD 032   Registrert av Arthur Borge og Eivind Steindalen
1 Sølverødseter Seter Størhus med nytt påbygg. Hytte (oppr. Skaustue)

Lita skaustue (fra Myssmørbonn).
Tømra stall fra 1920tallet etablert som sambruk setring for gården og tømmerkjøring for Treschow.
Restaurert til fritidshus.

Tufter 9x4 m og 6x 4,5 m synlige.

2 Langevannstua Skaustue Ingen tufter
3 Sølverødstilla Bjønnestille Usikker plassering. Myr der veien går.
4 Kringlevann Stakklae Ingen tufter. Kristian Solvang hadde enkel lae fram til 1930 -tallet. Dro høyet med kjelke.
5 Islandstilla Bjønnestille Usikker plassering
6 Islandseter Seter Tufter størhus 5x4m, 6x3,5m. Fjøs 5x4m. 2 gruer. Brukt før 1900- 20 bygninger ca 1874.
7 Knutestua Hytte Fra 1940-tallet. Hører til Nordre Island
8 Skottjernstua Seter Oppr.skaustue. Bånndalen leide den som seter på 1930-tallet til 1946 Nå hytte.
9 Vassdalen Skaustue Oppr. Skaustue. Bygn. Fra Engsholt. Nå hytte til Tveitan
10 Vanebudammen Dam Damstua står og er solgt som hytte
11 Storekleiv Smiestein Stor stein nede i lia. Slagg oppå.
12 Storekleiv Vognvei Bygd 1891. Bilvei bygd 1956
13 Almedal Kølabonn  
14 Storekleiv Ridesti Veien til Grorud før 1891.
15 Stortjernbekken Overføring Bekken overført til Vanebuvann for kraftprod.
16 Svartdåp Bjønnehi Brukt til 1.vkrig. 3 bjønner. Delvis sammenrast
17 Hogstadstilla Bjønnestille Synlig stille. Hørte til Hogstad.
18 Ådalstua Skaustue, kølabonn Tufter etter stue fra 1800-tallet. Grue.
19 Almedalen Skauguttleir Brukt under 2. v.krig
20 Elgskollen Nedslagsfelt Tyskerne skjøyt granater til trening
21 Øvre Vanebuseter Seter Steiner etter grunnmur
22 Nedre Vanebuseter Seter Rester av grunnmur
23 Toa Plass Tufter etter flere bygninger, bl.a. sommerfjøs og smie
24 Tokleiv Plass Bygning flyttet i 1919. Dyrka mark
25 Tokleiv Bolig Tufter etter maskinistbolig. Fjernet 1980-tallet.
26 Tokleiv Brakker Tufter etter 4 arb.brakker
27 Vanebu Brakke Ingen tufter
28 Toa - brakka Brakke Bebodd fram til 1926
29 Søndre Vanebu Smie Brukt fram til 1950-tallet
30 Nordre Vanebu Smie Do.
31 Vanebuvann Vedbod Fjerna i 1946
32 Hakhaug Som.fjøs Tufter. Brukt til 1955.
33      
34 Skottet Tunnell-uttak  
35 Vanebuseter Klopp Brukt til 1950-60 tallet
36 Toastilla Bjønnestille Synlig stilleplass. Brukt til 1914.
37 Hakhaugåsen Kølabonn  
38 Haukeroi "  
39 Skum Bjønnehi Brukt til 1890-tallet?
40 Todalen Mårstokk Brukt under 2.v.krig
41 Tokleiv Hoppbakke Satt opp 1937-38
42 Vanebu-elva Vaskeplass Brukt av Vanebugårdene.
43 Tokleiv Dynamittlager Til anleggsarbeidene på Tokleiv og Hogstad.
44 Mjøvann Lae  
45 Toatunnellen Fiskeklekkeri Utslaget ble brukt til ørretyngel for seinere utsetting 
46 Hakhaug Skolehus Tilbygget ant. Fra 1831. Bestyrerbolig på 1960tallet
47 Hakhaug Hoppbakke Brukt fra 1937 til 1945. 26,5 m.
       
       
  Kart CD 032   Registrert av Kjell Ekornrød og Arthur Borge
1 Spornes Plass Svake tufter ved lavt vann. Fraflytta 1820 Hellelagt sti vestover da Sporavann var delt i to.
2 Setre Plass Murer etter 2 hus + uthus. Nytt hus bygd i 1940. Fraflytta i 1947. Ny-huset flytta til Mjøv.dammen.(Nyseter)
3 Dammyra Plass Fraflytta 1885, da ble Dammyra lagt under Setre. Tufter etter innhus.
4 Langmyr Kavlebru Ledd i gml. ferdselsvei Romsdalen -Skien.
5 Brakkeodden Anleggsbrakke Fra ca 1917. Flytta til Nordre Grorud i 1926.
6 Båthushaugen Båthus Ingen spor. Bygd 1920 åra. Brukt til ca 1955. Lager for bom-tømmer.
7 Sporav.dammen Damstue 3x4 m bind.verk. Falt ned på 80-tallet
8 Storbuktodden Lenseplass Lense-bom-tømmer lagt her til 1968.
9 Steindalen Vognvei Brukt fram til 1891.
10 Steindalen Kølabonn  
11 Steindalen Som.fjøs  
12 Øvre Steind. Plass Bebodd til 1974. Gml. Uthus lå nedafor nåv. uthus. Noe av grunnmur synlig. Fjerna 1920
13 Steindalen Stue Bebodd tidlig 1800-tall Ingen tufter
14 Nedre Steindalen Plass Brukt til 1888.Tufter.
15 Navneberget Inskripsjoner Det sto FWT 1891. Fjerna ved utvidelse ca 1970.
16 Plassehølen Kvern Ingen spor. Må ha hørt til Plassen. På kart 1870-
17 Breimyr Starrlae Ingen tuft.Brukt sist av Ola Romsdalen 2.v.krig
18 Ulvemyr Starrlae  
19 Grorudv.dam Dam Mura dam. Brukt til ca 1965. Stein og tre-skjermer
20 Lystjerndam Dam Steinkar står igjen. Brukt til 1965.
21 Lystjern. Plass Bebodd fra 1700-tallet til 1965. Oppr. Bygninger står ennå. Verneverdig, tømra uthus.Mange rydn.røyser. Peder Lystjern var også bøkker. Løypestreng over elva.
22 Lystjern Som.fjøs Utydelig tuft på flat fjellrygg ved myr.
23 Kvernfossen Kvern Brukt av Kollen og Lystjern Kvernstein ved Lystjern.Ingen spor.
24 Smalvannsdam Dam Solid dam av 1910. Brukt til 1965. Store legger i Skjærbenklia. Varmeplass under lurvegran øst for dammen
25 Smalvannstua Skaustue Fra 1905. Flytta i 1928 til Kollen til bryggerhus. Elise Klausen bodde i stua i 8 år som kokke. Muren ødelagt av vei til dammen En hjørnestein igjen.
26 Rønningen Plass Nedlagt ca 1890. Tuft ca 11x5m. Grue på midten.
27 Rønningen Bryggerhus? Stue 5x4m 20 m ned for veien. Åre på midten.Kan ha vært gårdens eldhus.
28 Rønningen Som.fjøs Vest for myra,ovafor veien. 100 m fra gården ingen spor.
29 Romsdalstua Skaustue Nåv. Dam bygd sist på 1950-tallet. Skaustua fra 1953.Eldre dam synlig lenger ned.
30 Romsdalstjern Skaustue? Tuft 4x5m Steinrøyser etter dyrking. (Plass?)
31 Lommetjernsdam Kistedam Bakvann til Smalvann, brukt tiæ 1965. Rester.
32 Dammyr Dam Bygd i 1953 av Lars Ekornrød, Håkon Helgerud og Johan Røsholt Godt synlig ennå. Også steinkar etter en tidligere kistedam.
33 Dammyrstulen Seter Mange røyser. God jord. Gml.gård? Spor etter tuft og røyser, datert til 1100tallet.
Mulig opprinnelig boplass?
34 Elgskottmyr Starrlae Utslått for Romsdalen.
35 Dammyra Starrlae do
36 Dammyra Lakterved Rester av hel laktervedlag i myra.
37 Romsdalen Gård Bebodd fram til 1945. Innhuset brant 1900, påny i 1945. Uthus 24 m fjerna 1964. .Jorda tilplanta i 1964. Bryggerhuset står ennå. Sti til Gromstul og Listul.
38 Romsdalen Som.fjøs. 300m øst for gården. Synlig tuft ved stien til Grorud.

Fossjordet lå øst for bekken. Plassen Mellomrød/Hestekåsa kan ha ligget her. Nedlagt tidlig 1800-tall.

39 Romsdalen Kvern Spor nedafor som.fjøset.Inntaksdam ant. Der stien krysser bekken.
40 Skarkollen Heller Brukt under krigen.Ole Høylands Hule.
41 Skardemma Dam Synlig kistedam-rester.Kvernvann. og fløtning(?)
42 Kollen Plass Husmpl.under Grorud. Bebodd til 1968. Stua fra Smalv. Hit i 1928, inntilo bryggerhuset.. Brukt som skaustue. Fjerna. Uthus fjerna 1964. Smie med synlig eise mot fjellvegg nær bekken. Dam i bekken til vasking og vannhenting.. Tilplanta 1960-tallet.
43 Kollen Smie  
44 Kollen Som.fjøs 1946 til ca 1960 Usikre spor.
45 Flisbanen Flisbane Hestebane for takspon-skjæring.
46 Godvannsdam Skaustue Fra ca 1900. til 1925. Fjerna 1930.
47 Nedre Setertjern Dam Stein og tømmer etter fløtningsdam fra 1915 
48 Nedre Setertjern Tømmerrenne Fra 1915 til ca 1925. Stokkene er borte. Små spor.Gikk helt ned til Grorudvann
49 Kollen Vognvei Gikk til Grorud. Vognmannen bodde i Kollen
50 Kvernfossen Kvern Synlig renne. Brukt av Grorud øvre(?) Store legger.
51 Hustup Stue,skaustue Oppr. Skaustue. Bebodd delvis fra 1900-tallet,fram til 1968.Slåttemark opp mot Grorud, i Løkka seinere.Vaskeplass for Grorud til ca 1955. Store legger Skaustua fra 1947.
52 Nordre Grorud Hoppbakke Fra ca 1930 til 1960. 25m.
Restaurert 1997.
53 Grorudplassen Plass Flytta fra Larønningen i 1916. Tuftene her ble fjerna i 1982.. Oppr. Husmpl. Under Grorud.
54 Larønningen Husm.plass Plass fra 1700tallet.Tuftene fjerna 1982.
55 Larønningen Smie Synlig mur og eise. Husmannen kan ha vært grendas smed
56 Sporevann Bomfester Både på Storebuktodden og Spireodden
57 Steinvad. Vadeplass Tidl. Ferdselsvei.
58 Kvidalstigen Kavlemyr Ferdselsvei til Skien
59 Gåserudstilla Bjønnestille Synlige rester høyt oppe
60 Gåserudseter Seter De gamle setertuftene
61 Gåserudseter Seter Synlige tufter
62 Mykledammen Tunellinnslag  
63 Mykledammen Klekkeri  
       
       
       
  Kart CE 032   Registrering ved Arthur Borge og Eivind Steindalen.
1 Svartdåp Bjønnehi Tre bjørner overvintra her i 1911, ifølge Jacob Sølland og Oscar Thormodsrød
2 Viddaseter Seter Retten til Hogstad. Leid bort til N.Hannevold fram til 1914. Søndre Flåtten til 1922- Ljøsterud etter krigen v/Kristian Allum. Husa brant på 1960-tallet. Synlige tufter.
3 Engane Utslått 3 lange handgravde grøfter. Først brukt av Årum, seinere bøndene på Viddaseter.
4 Marivann Kistedam Liten, sammenrast.Synlig tømmer. Til lakterved?
5 Krokvannsdam Dammer 5m høy dam, for planlagt kraftutbygging. Ca 20m nedafor skådam. Øverste utgangspunkt for vassdraget over Mellomva og Svartangen.Jord/steindam 40m ovafor. Steinbrudd og smiested. Forlatt i 1920.
6 Flottkoll Tjæremile Helt ved skiløypa. Hull i myra ant. Samleplass.
7 Flottkoll Grenserøys. Mosegrodd, på ei rabbe i lia.
8 Kippen Opplagsplass Ved stordrifta i 1934-35 samleplass for tømmeret.
9 Breiangstua Stue? Muligens vært ei stue. Ingen spor. Driftsvei 1934.
10 Øvre Breiangen Kølabonn  
11 Øvre Breiangen Kølabonn  
12 Kolsvann Dam og skaustue Rester av dam til fløtningen.Stående tømra skaustue kan være fra 1840tallet
13 Årum Plass Oppr. Husm.plass under Grorud.Kalt Ormula. Bosatt ca 1800-1891. Skogbetjent 1884-91. Skaustue fra 1940-tallet står på de gml. murene. Uthuset lå nedafor.Bryggerhuset står ennå. Stall kan være fra 1920tallet.
14 Skumsetra Seter Hørte til Søntvedt. Brukt til 1915. Tømra bu bygd på 1940-tallet på de gamle tuftene.
15 Øvre Vad Ferdselsvei Gikk over øvre va, mellomvad og nedre vad.
16 Krokvann Fotsti Årum -Viddaseter.
       
       
  Kart CE 033   Registrering ved Kjell Ekornrød
1 Nordre Grorud Plass Bebygd 1926. Bygn var opprinnelig arbeidsbrakke fra Sporavann. Uthus fjerna 1964.
2 Øvre Grorud Gård. Synlig tuft etter gml. Uthus rett nedafor veien.Dette fjerna i 1927. Nytt uthus fjerna i seinere tid.Åpent slåtteland helt ned til elva på 1920-tallet.
3 Øvre Grorud Potetkjeller Brukt under krigen.
4 Øvre Grorud Som.fjøs. Tufter. Brent i 1964.
5 Smie-ekra Smie Navnet tyder på ei smie i nærheten.
6 Nedre Grorud Som.fjøs Fra 1935 til 1963. Fjerna 1965. Murer-
7 Kastestigen Fotsti Synlig trase mot Breiangstulen og Kastet.
8 Årumveien. Vognvei Fra 1870-tallet. Brukt til 1954.
9 Nedre Grorud Gård Kan være rydda på 1200-tallet- Gjenrydda på 1500-tallet.Gml. bryggerhus og tømra uthus nedafor veien fjerna.
10 Vidjetjernbekken Kvern Synlige tre-rester etter kvern, rett ved veien.Ant. brukt til 1891, da vognveien kom til Grorud.
11 Grorud Sandtak Tatt ut for hånd til veiarbeid. Smieplass.
12 Skytebanemyra Skytebane Brukt av Grorud Skytterlag 1920 til 1930.
13 Breiangen Vintervei Hestekjøring til Hustup eller Kvernfossen
14 Breiangen Utslått Handgravde grøfter. Starrlae for nedre Grorud brukt under krigen.
15 Breiangstulen Seter Synlige tufter oppå høyde. Hogstvedt leide seter
16 Bånntjern Dam Bakvann til Flore-elva?
17 Speilmyr Utslått Nedre Grorud slo myrgraset under krigen.
18 Stillingsås Bjønnestille Kan ha hørt til Grorud. Usikker plassering
19 Raubern Kavlesti Gjort for forstmester Aars.
20 Raubern Båthus Brukt fram til 1932.
21 Raubersand Skaustue do
22 Kalven Skaustue Bygd i 1932.
23 Rauberdammen Dam I god stand. Tømmerrenne herfra til Rauberkastet. Bygd i 1925. nedlagt 1935. Tuft etter brakke på dammen.
24 Raubern Tappetunell  
25 Lyskottjern Dam Steinrøys. Rester av tømmer. Lagt ned før 1920?
26 Lyskottjern Skaustue Tufter 4x5m vest for dammen
27 Årum Bjønnehi  
28 Ruggefjell Bjønnehi Lå under helle. Theodor Grorud støtte bjørn her
29 Breiangås Delerøys 80 cm høy. Fra 1786? (Grenseoppgang)
30 Ruggefjell Delerøys do
       
       
  Kart CD 034    
       
       
  • Treff: 20988